Από Θεού άρξασθαι!..

Κωδικός Πόρου: 00285-111401-8076
Συγγραφέας ή Δημιουργός: Σακκέτος Άγγελος
Ημερομηνία Δημιουργίας: 04/01/16 15:21
Εκδότης: Ελληνική λέσχη βιβλίου
Η γλώσσα του περιεχομένου: Ελληνικά
Σχέση: Δεν έχει δηλωθεί σχέση για το συγκεκριμένο τεκμήριο
Λέξεις κλειδιά: Από Θεού άρξασθαι!.., 00285-111401-8076
Περιγραφή:

Από Θεού άρξασθαι!..

Δευτέρα, 4 Ιανουαρίου 2016... Διαβάστε σήμερα το Ευαγγέλιον της Ημέρας, έτσι όπως ακριβώς υπάρχει μέσα στην Αγία Γραφή (εν προκειμένω στην Καινή Διαθήκη), αλλά και τη νεοελληνική του απόδοση από τον μεγάλο Έλληνα πανεπιστημιακό δάσκαλο και θεολόγο Παναγιώτη Ν. Τρεμπέλα!..

Εὐαγγέλιον: προεόρτιον, Δευτέρας διακαινισίμου (Ιω. α' 18-28):

18 Θεὸν οὐδεὶς ἑώρακε πώποτε· ὁ μονογενὴς υἱὸς ὁ ὢν εἰς τὸν κόλπον τοῦ πατρός, ἐκεῖνος ἐξηγήσατο. 19 Καὶ αὕτη ἐστὶν ἡ μαρτυρία τοῦ Ἰωάννου, ὅτε ἀ¬¬πέστειλαν οἱ Ἰουδαῖοι ἐξ Ἱε¬ροσολύμων ἱερεῖς καὶ λευ¬ΐτας ἵνα ἐρωτήσωσιν αὐτόν· σὺ τίς εἶ; 20 καὶ ὡμολόγησε, καὶ οὐκ ἠρνήσατο· καὶ ὡμολόγησεν ὅτι οὐκ εἰμὶ ἐγὼ ὁ Χριστός. 21 καὶ ἠρώτησαν αὐτόν· τί οὖν; Ἠλίας εἶ σύ; καὶ λέγει· οὐκ εἰμί. ὁ προφήτης εἶ σύ; καὶ ἀπεκρίθη, οὔ. 22 εἶπον οὖν αὐτῷ· τίς εἶ; ἵνα ἀπόκρισιν δῶμεν τοῖς πέμψασιν ἡμᾶς· τί λέγεις περὶ σεαυτοῦ; 23 ἔφη· ἐγὼ φωνὴ βοῶντος ἐν τῇ ἐρήμῳ, εὐθύνατε τὴν ὁδὸν Κυρίου, καθὼς εἶπεν Ἡσαΐας ὁ προφήτης. 24 καὶ οἱ ἀπεσταλμένοι ἦ¬σαν ἐκ τῶν Φαρισαίων· 25 καὶ ἠρώτησαν αὐτὸν καὶ εἶπον αὐτῷ· τί οὖν βαπτίζεις, εἰ σὺ οὐκ εἶ ὁ Χριστὸς οὔτε Ἠλίας οὔτε ὁ προφήτης; 26 ἀπεκρίθη αὐτοῖς ὁ Ἰω¬άννης λέγων· ἐγὼ βαπτί¬ζω ἐν ὕδατι· μέσος δὲ ὑ¬μῶν ἕστηκεν ὃν ὑμεῖς οὐκ οἴδατε. 27 αὐτός ἐστιν ὁ ὀπίσω μου ἐρχόμενος, ὃς ἔμπροσθέν μου γέγονεν, οὗ ἐγὼ οὐκ εἰ¬μὶ ἄξιος ἵνα λύσω αὐτοῦ τὸν ἱμάντα τοῦ ὑποδή¬μα¬τος. 28 Ταῦτα ἐν Βηθανίᾳ ἐγένετο πέραν τοῦ Ἰορδάνου, ὅπου ἦν Ἰωάννης βαπτίζων.

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΠΑΝ. Ν. ΤΡΕΜΠΕΛΑ

18 Και ήταν φυσικό από τον Χριστό να λάβουμε την τέλεια αποκάλυψη της αλήθειας. Διότι τον Θεό δεν τον έχει δει κανείς ποτέ. Ο Υιός, που μόνο αυτός γεννήθηκε από την ουσία του Πατρός και είναι μέσα στους κόλπους του αχώριστος πάντοτε από αυτόν, εκείνος μας εξήγησε και μας γνώρισε τον Θεό. 19 Αυτή είναι η μαρτυρία που έδωσε ο Ιωάννης, όταν οι άρχοντες των Ιουδαίων έστειλαν από τα Ιεροσόλυμα ιερείς και λευίτες για να τον ρωτήσουν: Εσύ ποιός είσαι; Είσαι ο Μεσσίας; Η είσαι κάποιος από εκείνους που θα έλθουν πριν απ’ αυτόν; 20 Τότε αυτός ομολόγησε και δεν αρνήθηκε, αλλά ομολόγησε απερίφραστα: Δεν είμαι εγώ ο Μεσσίας Χριστός. 21 Τι είσαι λοιπόν; τον ρώτησαν. Και τι σημαίνει η άρνησή σου αυτή; Είσαι ο Ηλίας, που πρόκειται να εμφανισθεί πριν από τον Μεσσία; Και ο Ιωάννης είπε: Όχι, δεν είμαι. Είσαι συ ο προφήτης που προανήγγειλε ο Μωυσής; Και αποκρίθηκε: Όχι, ούτε ο προφήτης είμαι για τον οποίο είπε ο Μωυσής. 22 Μετά λοιπόν από τις επανειλημμένες αυτές αρνήσεις του, του είπαν εκείνοι: Ποιός είσαι; Πες μας, για να δώσουμε μια απάντηση σ’ εκείνους που μας έστειλαν. Τι λες για τον εαυτό σου; 23 Τότε είπε ο Ιωάννης: Εγώ είμαι η φωνή κάποιου που κραυγάζει δυνατά στην έρημο και λέει τα εξής, όπως είπε ο προφήτης Ησαΐας: Κάνετε ίσιο το δρόμο από τον οποίο πρόκειται να περάσει ο Κύριος. Προετοιμάστε δηλαδή τις ψυχές σας για να δεχθείτε τον Κύριο, που πρόκειται να έλθει. 24 Ανάμεσα στους απεσταλμένους υπήρχαν και κα-ποιοι που ανήκαν στην τάξη των Φαρισαίων. Αυτοί θεωρούσαν το βάπτισμα του Ιωάννη καινοτομία. 25 Γι’ αυτό στράφηκαν στον Ιωάννη και τον ρώτησαν: Γιατί λοιπόν βαπτίζεις, αφού δεν είσαι ούτε ο Χριστός, ούτε ο Ηλίας, ούτε ο προφήτης; Μόνον αυτοί θα έχουν το δικαίωμα και την εξουσία να κάνουν αυτό που κάνεις εσύ. 26 Κι ο Ιωάννης τότε τους αποκρίθηκε: Η εποχή μας είναι η εποχή του Μεσσία. Κι εγώ ως πρόδρομος του Μεσσία βαπτίζω με νερό. Ανάμεσά σας όμως ήδη βρίσκεται και σε λίγο θα εμφανισθεί εκείνος που εσείς δεν γνωρίζετε. 27 Αυτός έρχεται και θα εμφανισθεί στη δημόσια δράση ύστερα από μένα• αλλά είναι ασυγκρίτως λαμπρότερος και ενδοξότερος και υπήρχε πολύ πιο πριν από μένα ως προαιώνιος Λόγος του Θεού. Αυτόν έβλεπαν και προεκήρυτταν οι πατριάρχες και οι προφήτες. Μπροστά του εγώ δεν είμαι άξιος ούτε ως ο τελευταίος δούλος να λύσω το λουρί από το υπόδημά του. 28 Αυτά έγιναν στη Βηθανία πέρα από τον Ιορδάνη, όπου ο Ιωάννης εξακολουθούσε να βαπτίζει.