Από Θεού άρξασθαι!..

Κωδικός Πόρου: 00285-111400-8080
Συγγραφέας ή Δημιουργός: Σακκέτος Άγγελος
Ημερομηνία Δημιουργίας: 05/01/16 14:52
Εκδότης: Ελληνική λέσχη βιβλίου
Η γλώσσα του περιεχομένου: Ελληνικά
Σχέση: Δεν έχει δηλωθεί σχέση για το συγκεκριμένο τεκμήριο
Λέξεις κλειδιά: Από Θεού άρξασθαι!.., 00285-111400-8080
Περιγραφή:

Από Θεού άρξασθαι!..

Τρίτη, 5 Ιανουαρίου 2016... Διαβάστε σήμερα το Ευαγγέλιον της Ημέρας, έτσι όπως ακριβώς υπάρχει μέσα στην Αγία Γραφή (εν προκειμένω στην Καινή Διαθήκη), αλλά και τη νεοελληνική του απόδοση από τον μεγάλο Έλληνα πανεπιστημιακό δάσκαλο και θεολόγο Παναγιώτη Ν. Τρεμπέλα!..

Εὐαγγἐλιον:τῆς θ΄ ὥρας (Λκ. γ΄ 1-18):

Εν ἔτει δὲ πεντεκαιδεκάτῳ τῆς ἡγεμονίας Τιβε­ρί­ου Καίσαρος, ἡγεμονεύ­οντος Ποντίου Πιλάτου­ τῆς Ἰουδαίας, καὶ τετραρχοῦν­τος τῆς Γαλιλαίας Ἡρῴδου, Φιλίππου δὲ τοῦ ἀδελφοῦ αὐτοῦ τετραρχοῦντος τῆς Ἰ­­­τουραίας καὶ Τραχωνίτιδος χώρας, καὶ Λυσανίου τῆς Ἀ­­­βιληνῆς τετραρχοῦντος, 2 ἐπ᾿ ἀρχιερέως Ἄννα καὶ Καϊάφα, ἐγένετο ρῆμα Θε­οῦ ἐπὶ Ἰωάννην τὸν Ζαχαρίου υἱὸν ἐν τῇ ἐρήμῳ, 3 καὶ ἦλθεν εἰς πᾶσαν τὴν περίχωρον τοῦ Ἰορδάνου κηρύσσων βάπτισμα μετανοίας εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν, 4 ὡς γέγραπται ἐν βίβλῳ λόγων Ἡσαΐου τοῦ προφήτου λέγοντος· φωνὴ βοῶντος ἐν τῇ ἐρήμῳ, ἑτοιμάσατε τὴν ὁ­­­δὸν Κυρίου, εὐθείας ποιεῖ­τε τὰς τρίβους αὐτοῦ· 5 πᾶσα φάραγξ πληρωθή­σεται καὶ πᾶν ὄρος καὶ βου­νὸς ταπεινωθήσεται, καὶ ἔ­­­­σται τὰ σκολιὰ εἰς εὐθεῖαν καὶ αἱ τραχεῖαι εἰς ὁδοὺς λείας, 6 καὶ ὄψεται πᾶσα σὰρξ τὸ σωτήριον τοῦ Θεοῦ. 7 Ἔλεγεν οὖν τοῖς ἐκπορευομένοις ὄχλοις βαπτι­σθῆναι ὑπ᾿ αὐτοῦ· γεννή­ματα ἐχιδνῶν, τίς ὑπέδει­ξεν ὑμῖν φυγεῖν ἀπὸ τῆς με­­­λλούσης ὀργῆς; 8 ποιήσατε οὖν καρποὺς ἀ­­­ξίους τῆς μετανοίας, καὶ μὴ ἄρξησθε λέγειν ἐν ἑαυτοῖς, πατέρα ἔχομεν τὸν Ἀβραάμ· λέγω γὰρ ὑμῖν ὅτι δύναται ὁ Θεὸς ἐκ τῶν λίθων τούτων ἐγεῖραι τέκνα τῷ Ἀβραάμ. 9 ἤδη δὲ καὶ ἡ ἀξίνη πρὸς τὴν ρίζαν τῶν δένδρων κεῖ­­ται· πᾶν οὖν δένδρον μὴ ποι­οῦν καρπὸν καλὸν ἐκκό­πτε­ται καὶ εἰς πῦρ βάλλεται. 10 Καὶ ἐπηρώτων αὐτὸν οἱ ὄχλοι λέγοντες· τί οὖν ποιήσομεν; 11 ἀποκριθεὶς δὲ λέγει αὐ­τοῖς· ὁ ἔχων δύο χιτῶνας με­­­­­ταδότω τῷ μὴ ἔχοντι, καὶ ὁ ἔχων βρώματα ὁμοίως ποι­­είτω. 12 ἦλθον δὲ καὶ τελῶναι βα­πτισθῆναι, καὶ εἶπον πρὸς αὐτόν· διδάσκαλε, τί ποιήσομεν; 13 ὁ δὲ εἶπε πρὸς αὐτούς· μηδὲν πλέον παρὰ τὸ διατεταγμένον ὑμῖν πράσσετε. 14 ἐπηρώτων δὲ αὐτὸν καὶ στρατευόμενοι λέγοντες· καὶ ἡμεῖς τί ποιήσομεν; καὶ εἶπε πρὸς αὐτούς· μηδένα συκοφαντήσητε μηδὲ διασείσητε, καὶ ἀρκεῖσθε τοῖς ὀψωνίοις ὑμῶν. 15 Προσδοκῶντος δὲ τοῦ λαοῦ καὶ διαλογιζομένων πάντων ἐν ταῖς καρδίαις αὐ­τῶν περὶ τοῦ Ἰωάννου, μή­ποτε αὐτὸς εἴη ὁ Χριστός, 16 ἀπεκρίνατο ὁ Ἰωάννης ἅπασι λέγων· ἐγὼ μὲν ὕδατι βαπτίζω ὑμᾶς· ἔρχεται δὲ ὁ ἰσχυρότερός μου, οὗ οὐκ εἰ­μὶ ἱκανὸς λῦσαι τὸν ἱμάντα τῶν ὑποδημάτων αὐτοῦ· αὐ­τὸς ὑμᾶς βαπτίσει ἐν Πνεύματι Ἁγίῳ καὶ πυρί. 17 οὗ τὸ πτύον ἐν τῇ χειρὶ αὐτοῦ καὶ διακαθαριεῖ τὴν ἅλωνα αὐτοῦ, καὶ συνάξει τὸν σῖτον εἰς τὴν ἀποθήκην αὐτοῦ, τὸ δὲ ἄχυρον κατακαύσει πυρὶ ἀσβέστῳ. 18 πολλὰ μὲν οὖν καὶ ἕτε­ρα παρακαλῶν εὐηγγελίζετο τὸν λαόν.

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΠΑΝ. Ν. ΤΡΕΜΠΕΛΑ

Το δέκατο πέμπτο έτος της αυτοκρατορίας του Τιβερίου Καίσαρος, όταν ηγεμόνας στην Ιουδαία ήταν ο Πόντιος Πιλάτος και τετράρχης στη Γαλιλαία ο Ηρώδης Αντίπας, ενώ τετράρχης της Ιτουραίας και της Τραχωνίτιδος χώρας ήταν ο Φίλιππος ο αδελφός του, και τετράρχης της Αβιληνής ο Λυσανίας, 2 τις ημέρες που αρχιερείς ήταν ο Άννας και ο Καϊάφας, ήλθε διαταγή από τον Θεό στο γιο του Ζαχαρία, τον Ιωάννη, στην έρημο όπου έμενε. 3 Έτσι, μετά από τη θεία αυτή κλήση, πήγε ο Ιωάννης σ’ όλα τα περίχωρα του Ιορδάνη, και με το κήρυγμά του προέτρεπε τους ανθρώπους να μετανοήσουν και να δεχθούν βάπτισμα μετανοίας, για να λάβουν αργότερα την άφεση των αμαρτιών τους, την οποία θα τους εξασφάλιζε ο Μεσσίας που θα ερχόταν μετά από λίγο. 4 Και βγήκε ο Ιωάννης να κάνει ένα τέτοιο κήρυγμα σύμφωνα με όσα έχουν γραφεί στο βιβλίο που περιέχει τους θεόπνευστους λόγους του προφήτη Ησαΐα, ο οποίος είπε: Μια φωνή ανθρώπου κραυγάζει στην έρημο και λέει: Ετοιμάστε το δρόμο μέσα από τον οποίο θα έλθει σε σας ο Κύριος· κάνετε ίσιες και ομαλές τις διαβάσεις απ’ τις οποίες θα περάσει, καθαρίζοντας με τη μετάνοια την ψυχή σας για να δεχθεί τον Κύριο. 5 Κάθε φαράγγι και λαγκάδι θα γεμίσει και οι χαράδρες του θα σκεπασθούν, και κάθε μεγάλο βουνό και κάθε μικρός λόφος θα χαμηλώσει, ώστε το έδαφος να γίνει παντού ομαλό. Κι έτσι τα στραβά και ανώμαλα θα ισιώσουν και θα ευθυγραμμισθούν, και οι πετρώδεις δρόμοι θα γίνουν ομαλοί και λείοι. Δηλαδή πρέπει να εξαλειφθεί μέσα στις ψυχές των ανθρώπων κάθε ανευλάβεια και ανειλικρίνεια και κακία που γεννά πνευματικό χάσμα· και κάθε εγωισμός και αλαζονεία που σαν βουνό υψώνεται στις καρδιές των ανθρώπων, καθώς και κάθε ανωμαλία και τραχύτητα και δυστροπία που προέρχεται από τα πάθη της αμαρτίας. Κι έτσι να γίνουν οι ψυχές σαν δρόμοι ομαλοί και σαν πλατείες ισοπεδωμένες, για να γίνει μέσα σ’ αυτές η υποδοχή του μεγάλου βασιλιά, που έρχεται. 6 Και τότε, όταν συντελεσθεί η πνευματική αυτή προετοιμασία, κάθε καλοδιάθετος άνθρωπος, αν και κουβαλά επάνω του την αδύνατη σάρκα, θα δει και θα απολαύσει την οδό της σωτηρίας που έδειξε ο Θεός με την ενανθρώπηση του Χριστού. 7 Έλεγε λοιπόν ο Ιωάννης στα πλήθη του λαού που έβγαιναν για να βαπτισθούν απ’ αυτόν: Απόγονοι των φαρμακερών οχιών, που έχετε την κακία κληρονομική διότι και οι πρόγονοί σας ήταν γεμάτοι από το δηλητήριο της πονηρίας και της μοχθηρίας· ποιός σας συμβούλευσε και σας έδειξε το δρόμο να φύγετε και να σωθείτε από την οργή που πρόκειται σε λίγο να ξεσπάσει; 8 Μόνο το βάπτισμα δεν σας ωφελεί. Αν θέλετε να σωθείτε από την οργή, κάνετε καλά έργα, τα οποία είναι άξιοι καρποί της αληθινής μετάνοιας, και δείξτε με ενάρετες πράξεις την ειλικρινή μετάνοιά σας. Και μην αρχίσετε να λέτε μέσα σας, πατέρα έχουμε τον Αβραάμ· διότι σας λέω ότι ο Θεός έχει τη δύναμη και από το πλέον ακατάλληλο υλικό, ακόμη κι απ’ αυτές εδώ τις πέτρες, να αναστήσει απογόνους στον Αβραάμ. 9 Τώρα μάλιστα και το τσεκούρι της θείας Κρίσεως και οργής βρίσκεται κοντά στη ρίζα των δέντρων, έτοιμο να κόψει σύρριζα κάθε άκαρπο δέντρο. Κάθε δέντρο που δεν κάνει καλό καρπό κόβεται απ’ το βάθος του και ρίχνεται στη φωτιά. Αυτό θα πάθει και κάθε άνθρωπος που δεν έχει καρπό αρετής. 10 Και τα πλήθη τον ρωτούσαν: Τι λοιπόν πρέπει να κάνουμε για να σωθούμε από την οργή; 11 Κι εκείνος τους απαντούσε: Εκείνος που έχει δυό χιτώνες ας τους μοιραστεί μ’ εκείνον που δεν έχει. Κι εκείνος που έχει τρόφιμα ας κάνει το ίδιο κι ας τα μοιραστεί μ’ εκείνον που πεινά. 12 Ήλθαν ακόμη ανάμεσα στους άλλους και κάποιοι τελώνες να βαπτισθούν και του είπαν: Διδάσκαλε, τι να κάνουμε; 13 Κι εκείνος τους είπε: Μην εισπράττετε τίποτε παραπάνω από εκείνο που σας επιτρέπει ο νόμος να εισπράττετε. 14 Τον ρωτούσαν μάλιστα και κάποιοι στρατιωτικοί και του έλεγαν: Κι εμείς τι να κάνουμε; Και τους έλεγε: Μην κατηγορήσετε με ψεύτικες κατηγορίες κανέναν, και μην τον εκβιάσετε με το φόβο και την απειλή για να του αποσπάσετε χρήματα. Και να αρκείσθε στο μισθό που παίρνετε. 15 Κι ενώ ο λαός περίμενε τον Μεσσία και όλοι σκέφτονταν μέσα τους και προβληματίζονταν για τον Ιωάννη μήπως αυτός είναι ο Χριστός, 16 ο Ιωάννης αποκρινόταν σ’ όλους και έλεγε: Εγώ σας βαπτίζω με απλό και φυσικό νερό· έρχεται όμως εκείνος που λόγω του αξιώματός του και της θείας του φύσεως είναι πιο δυνατός από μένα. Μπροστά του εγώ δεν είμαι άξιος να λύσω ούτε το λουρί των υποδημάτων του. Αυτός θα σας βαπτίσει με Πνεύμα Άγιον και με την καθαρτική φωτιά της θείας χάριτος. 17 Κρατά στο χέρι του φτυάρι και αποχωρίζει το σιτάρι από το άχυρο. Η δίκαιη κρίση του δηλαδή είναι έτοιμη να λειτουργήσει. Και θα ξεκαθαρίσει τελείως το αλώνι του, δηλαδή τον κόσμο ολόκληρο. Και θα μαζέψει το σιτάρι του στην αποθήκη, δηλαδή τους ενάρετους στη βασιλεία των ουρανών, και το άχυρο, δηλαδή τους αμετανόητους, θα τους κατακάψει με φωτιά που δεν σβήνει ποτέ. 18 Και με πολλούς άλλους λόγους προέτρεπε και παρηγορούσε το λαό που βρισκόταν σε πνευματική αθλιότητα, και κήρυττε τη χαρμόσυνη είδηση ότι έρχεται σε λίγο ο Σωτήρ.