Από Θεού άρξασθαι!..

Κωδικός Πόρου: 00285-111398-8088
Συγγραφέας ή Δημιουργός: Σακκέτος Άγγελος
Ημερομηνία Δημιουργίας: 07/01/16 14:03
Εκδότης: Ελληνική λέσχη βιβλίου
Η γλώσσα του περιεχομένου: Ελληνικά
Σχέση: Δεν έχει δηλωθεί σχέση για το συγκεκριμένο τεκμήριο
Λέξεις κλειδιά: Από Θεού άρξασθαι!.., 00285-111398-8088
Περιγραφή:

Από Θεού άρξασθαι!..

Πέμπτη, 7 Ιανουαρίου 2016... Διαβάστε σήμερα το Ευαγγέλιον της Ημέρας, έτσι όπως ακριβώς υπάρχει μέσα στην Αγία Γραφή (εν προκειμένω στην Καινή Διαθήκη), αλλά και τη νεοελληνική του απόδοση από τον μεγάλο Έλληνα πανεπιστημιακό δάσκαλο και θεολόγο Παναγιώτη Ν. Τρεμπέλα!..

Εὑαγγέλιον: τοῦ Προδρόμου, 7ης Ιαν. (Ἱω. α΄ 29-34):

29 Τῇ ἐπαύριον βλέπει ὁ Ἰωάννης τὸν Ἰησοῦν ἐρχό­μενον πρὸς αὐτὸν καὶ λέγει· ἴδε ὁ ἀμνὸς τοῦ Θεοῦ ὁ αἴρων τὴν ἁμαρτίαν τοῦ κόσμου. 30 οὗτός ἐστι περὶ οὗ ἐγὼ εἶπον· ὀπίσω μου ἔρχεται ἀνὴρ ὃς ἔμπροσθέν μου γέγονεν, ὅτι πρῶτός μου ἦν. 31 κἀγὼ οὐκ ᾔδειν αὐτόν, ἀλλ’ ἵνα φανερωθῇ τῷ Ἰσ­ραήλ, διὰ τοῦτο ἦλθον ἐ­γὼ ἐν τῷ ὕδατι βαπτίζων. 32 καὶ ἐμαρτύρησεν Ἰωάν­νης λέγων ὅτι τεθέαμαι τὸ Πνεῦμα καταβαῖνον ὡς πε­ριστερὰν ἐξ οὐρανοῦ, καὶ ἔμεινεν ἐπ’ αὐτόν. 33 κἀγὼ οὐκ ᾔδειν αὐτόν, ἀλλ’ ὁ πέμψας με βαπτίζειν ἐν ὕδατι, ἐκεῖνός μοι εἶπεν· ἐφ’ ὃν ἂν ἴδῃς τὸ Πνεῦμα καταβαῖνον καὶ μένον ἐπ’ αὐτόν, οὗτός ἐστιν ὁ βαπτίζων ἐν Πνεύματι Ἁγίῳ. 34 κἀγὼ ἑώρακα καὶ μεμαρτύρηκα ὅτι οὗτός ἐστιν ὁ υἱὸς τοῦ Θεοῦ.

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΠΑΝ. Ν. ΤΡΕΜΠΕΛΑ


29 Την άλλη μέρα είδε ο Ιωάννης τον Ιησού να έρχεται κοντά του και είπε: Να εκείνος που προφήτευσε ο Ησαΐας και μας τον απέστειλε ο Θεός για να θυσιασθεί ως αρνί και να σηκώσει με τη σφαγή και τη θυσία του ολόκληρη την αμαρτία και την ενοχή του κόσμου, και έτσι να την εξαλείψει. 30 Αυτός είναι για τον οποίο σας είπα: Ύστερα από μένα έρχεται κάποιος που υπήρχε πολύ πιο πριν από μένα και είναι ασυγκρίτως λαμπρότερος και ενδοξότερός μου, διότι ως Θεός υπήρχε πριν από μένα. 31 Κι εγώ ο ίδιος δεν ήξερα, ούτε υποπτευόμουν ποτέ ότι αυτός ήταν ο Μεσσίας. Αλλά για να γίνει γνωστός και φανερός στους Ισραηλίτες, γι’ αυτό ήλθα εγώ και βαπτίζω στα νερά αυτά του Ιορδάνη. 32 Ο Ιωάννης μάλιστα έδωσε και την εξής μαρτυρία: Έχω δει το Άγιον Πνεύμα να κατεβαίνει σαν περιστέρι απ’ τον ουρανό και να μένει πάνω του μόνιμα και διαρκώς, και όχι όπως στους προφήτες, οι οποίοι δέχονταν εκτάκτως τη χάρη του Πνεύματος και για ειδικό σκοπό. 33 Όπως εσείς, έτσι κι εγώ δεν γνώριζα ότι αυτός είναι ο Μεσσίας. Αλλά ο Θεός που με έστειλε να βαπτίζω με απλό νερό, εκείνος μου είπε: Σ’ όποιον δεις το Άγιον Πνεύμα να κατεβαίνει και να μένει μόνιμα πάνω του, αυτός είναι που βαπτίζει με Πνεύμα Άγιον και αυτός χορηγεί τις δωρεές και τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος σ’ όσους βαπτίζονται με το βάπτισμά του. 34 Πράγματι λοιπόν εγώ είδα το Άγιον Πνεύμα να κατεβαίνει και να μένει πάνω του. Και έχω δώσει μαρτυρία ότι αυτός είναι ο Υιός του Θεού που έγινε άνθρωπος.

ΤΟ ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ!..
https://www.youtube.com/watch?v=ZPPcaRe2ypM