Από Θεού άρξασθαι!..

Κωδικός Πόρου: 00285-111396-8096
Συγγραφέας ή Δημιουργός: Σακκέτος Άγγελος
Ημερομηνία Δημιουργίας: 09/01/16 15:02
Εκδότης: Ελληνική λέσχη βιβλίου
Η γλώσσα του περιεχομένου: Ελληνικά
Σχέση: Δεν έχει δηλωθεί σχέση για το συγκεκριμένο τεκμήριο
Λέξεις κλειδιά: Από Θεού άρξασθαι!.., 00285-111396-8096
Περιγραφή:

Από Θεού άρξασθαι!..

Σάββατο, 9 Ιανουαρίου 2016... Διαβάστε σήμερα το Ευαγγέλιον της Ημέρας, έτσι όπως ακριβώς υπάρχει μέσα στην Αγία Γραφή (εν προκειμένω στην Καινή Διαθήκη), αλλά και τη νεοελληνική του απόδοση από τον μεγάλο Έλληνα πανεπιστημιακό δάσκαλο και θεολόγο Παναγιώτη Ν. Τρεμπέλα!..

Εὐαγγέλιον: Σαββάτου μετά τά Φῶτα (Μτθ. δ΄ 1-11):

Τότε ὁ Ἰησοῦς ἀνήχθη εἰς τὴν ἔρημον ὑπὸ τοῦ Πνεύματος πειρασθῆναι ὑπὸ τοῦ διαβόλου, 2 καὶ νηστεύσας ἡμέρας τεσσαράκοντα καὶ νύκτας τεσσαράκοντα ὕστερον ἐπείνασε. 3 καὶ προσελθὼν αὐτῷ ὁ πειράζων εἶπεν· εἰ υἱὸς εἶ τοῦ Θεοῦ, εἰπὲ ἵνα οἱ λίθοι οὗτοι ἄρτοι γένωνται. 4 ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπε· γέγραπται, οὐκ ἐπ᾿ ἄρτῳ μόνῳ ζήσεται ἄνθρωπος, ἀλλ᾿ ἐπὶ παντὶ ρήματι ἐκπορευομένῳ διὰ στόματος Θεοῦ. 5 Τότε παραλαμβάνει αὐτὸν ὁ διάβολος εἰς τὴν ἁγίαν πόλιν, καὶ ἵστησιν αὐτὸν ἐπὶ τὸ πτερύγιον τοῦ ἱεροῦ 6 καὶ λέγει αὐτῷ· εἰ υἱὸς εἶ τοῦ Θεοῦ, βάλε σεαυτὸν κάτω· γέγραπται γὰρ ὅτι τοῖς ἀγγέλοις αὐτοῦ ἐντελεῖται περὶ σοῦ, καὶ ἐπὶ χειρῶν ἀροῦσί σε, μήποτε προσκόψῃς πρὸς λίθον τὸν πόδα σου. 7 ἔφη αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς· πάλιν γέγραπται, οὐκ ἐκπειράσεις Κύριον τὸν Θεόν σου. 8 Πάλιν παραλαμβάνει αὐτὸν ὁ διάβολος εἰς ὄρος ὑψηλὸν λίαν, καὶ δείκνυσιν αὐτῷ πάσας τὰς βασιλείας τοῦ κόσμου καὶ τὴν δόξαν αὐτῶν 9 καὶ λέγει αὐτῷ· ταῦτα πάντα σοι δώσω, ἐὰν πεσὼν προσκυνήσῃς μοι. 10 τότε λέγει αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς· ὕπαγε ὀπίσω μου, σατανᾶ· γέγραπται γάρ, Κύριον τὸν Θεόν σου προσκυνήσεις καὶ αὐτῷ μόνῳ λατρεύσεις. 11 Τότε ἀφίησιν αὐτὸν ὁ διάβολος, καὶ ἰδοὺ ἄγγελοι προσῆλθον καὶ διηκόνουν αὐτῷ.

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΠΑΝ. Ν. ΤΡΕΜΠΕΛΑ:

Τότε ο Ιησούς από εσωτερική παρακίνηση του Αγίου Πνεύματος οδηγήθηκε στην έρημο, για να αντιμετωπίσει πειρασμούς του διαβόλου και να αγωνισθεί νικηφόρα εναντίον του. 2 Κι αφού νήστεψε σαράντα ημέρες και νύχτες συνεχώς, χωρίς να φάει τίποτε την περίοδο αυτή, ύστερα πείνασε. 3 Τότε λοιπόν τον πλησίασε ο διάβολος, αυτός που έχει ως έργο του να πειράζει και να σπρώχνει τον άνθρωπο στην αμαρτία, και του είπε: Εάν είσαι υιός του Θεού, όπως μαρτύρησε η φωνή που ακούστηκε στον Ιορδάνη ποταμό, δείξε το με θαύμα. Πες οι πέτρες αυτές να γίνουν άρτοι. 4 Ο Ιησούς όμως του αποκρίθηκε: Είναι γραμμένο στο Δευτερονόμιο ότι ο άνθρωπος δεν θα διατηρηθεί στη ζωή μόνο με τον άρτο, αλλά με κάθε προσταγή που θα εξέλθει από το στόμα του Θεού. Όταν το πει ο Θεός, και χωρίς τροφή ακόμη θα ζήσει ο άνθρωπος. 5 Τότε ο διάβολος τον πήρε και τον οδήγησε στην αγία πόλη Ιερουσαλήμ διασχίζοντας τον αέρα• και τον έστησε όρθιο στο γείσο της στέγης του ναού, που ήταν τόσο ψηλά ώστε να ζαλίζεται κανείς από εκεί βλέποντας προς τα κάτω, 6 και του λέει: Εάν είσαι υιός του Θεού, ρίξε τον εαυτό σου κάτω, για να αποδειχθεί φανερά σ’ όλους η αγάπη και η προστασία του ουράνιου Πατέρα σου. Διότι έχει γραφεί στους Ψαλμούς ότι ο Θεός θα δώσει για σένα εντολή στους αγγέλους του κι αυτοί θα σε σηκώσουν στα χέρια τους, για να μη χτυπήσεις το πόδι σου σε πέτρα και σου συμβεί η παραμικρή βλάβη. 7 Ο Ιησούς τότε του είπε: Ναι• αλλά έχει γραφεί πάλι: Δεν θα εκθέσεις σε κίνδυνο τον εαυτό σου, για να δοκιμάσεις και να βεβαιωθείς έμπρακτα εάν θα σε προστατεύσει ο Κύριος και Θεός σου. 8 Πάλι πήρε ο διάβολος τον Ιησού και τον μετέφερε σ’ ένα πολύ ψηλό βουνό, και του έδειξε πανοραμικά όλα τα βασίλεια του τότε κόσμου, και τα πλούτη και τη μεγαλοπρέπεια των πόλεών τους και το πλήθος των κατοίκων τους και όλη τη δόξα τους. 9 Και του είπε: Ως άρχοντας και κυρίαρχος του κόσμου αυτού θα σου δώσω όλα αυτά που βλέπεις, εάν πέσεις στη γη και με προσκυνήσεις, αναγνωρίζοντας ότι είμαι κύριός σου. 10 Τότε του είπε ο Ιησούς: Φύγε από μπροστά μου, σατανά• διότι έχει γραφεί: Μόνο τον Κύριο και Θεό σου θα προσκυνήσεις, και αυτόν μόνο θα λατρεύσεις. 11 Τότε τον άφησε ανενόχλητο ο διάβολος. Και ιδού, άγγελοι ήλθαν κοντά στον Ιησού και τον διακονούσαν προσφέροντας σ’ αυτόν τις υπηρεσίες τους.