Οι μυθικές διαστάσεις του Μεγάλου Αλεξάνδρου!... (42)

Κωδικός Πόρου: 00285-112564-6548
Συγγραφέας ή Δημιουργός: Σακκέτος Άγγελος
Ημερομηνία Δημιουργίας: 21/12/14 21:54
Εκδότης: Ελληνική λέσχη βιβλίου
Η γλώσσα του περιεχομένου: Ελληνικά
Σχέση: Δεν έχει δηλωθεί σχέση για το συγκεκριμένο τεκμήριο
Λέξεις κλειδιά: Ελληνική Λαογραφία, 00285-112564-6548
Περιγραφή:

Οι μυθικές διαστάσεις του Μεγάλου Αλεξάνδρου!... (42)

Θρύλοι και ιστορίες για τον Στρατηλάτη όλων των εποχών, όπως είναι ο Έλληνας Μακεδόνας βασιλιάς Μέγας Αλέξανδρος, έτσι όπως περιγράφονται σε ένα μεσαιωνικό χειρόγραφο που βρέθηκε στις αρχές του 16ου αιώνα και το οποίο αναλύουμε μέσα στο βιβλίο μας «Η άγνωστη ζωή του Μεγάλου Αλεξάνδρου»!.. Διαβάστε τα κείμενα!..

Συνέχεια από το προηγούμενο…

Στίχ. 2499-2518. «Εμείς γυναίκες είμασθεν…»

Και όποια λαβωθή ’ξ εμάς, λέγομε τούτο πάλι,
από τες άλλες το λοιπόν έχει τιμή μεγάλη.
Όποια ποθάνη ’ς πόλεμον, ημείς την ανυμνούμε,
και ως θεά περσότερο όλες την ευφημούμε.
Και όποια πάλε εξ εμάς, οπού ν’ ανδραγαθήση
και εις τον άπιστον λαόν να κόψη, ν’ αφανίση,
να κάμη εις τη μέση τους ανδραγαθές μεγάλες,
έχει ζωή εκ το κοινό, πολλή τιμή ’κ τες άλλες.
Εμείς γυναίκες είμασθεν και, α μας πολεμήσης,
τ’ οποίο δεν τ’ ολπίζομε εμάς για να νικήσης•
γυναίκες είμαστεν εμείς, δεν έν πολλά μεγάλο
γυναίκες για να πολεμάς, να πάρης δίχως άλλο.
Κ’ εμείς ά σε νικήσωμε, έναι κατηγοριά σου
και τούτο συβουλέψου το μ’ όλην την συντροφιά σου.
Αν έν και τούτ’ Αλέξανδρε, κ’ έχεις πολλή τη γνώση,
α θέλης να ’λθης εις εμάς, το θέλεις μετανώσει.
Λέγομε τούτο εις εσέν, εμείς να σε τελούμε,
το θέλεις να πληρώνωμε γράψε και προβοδούμε.
Και γράψε μας απόκριση ’ς τούτα τα γεγραμμένα,
διότις τα φουσάτα μας στέκουν ’κονομημένα».

Στίχ. 2519-2538. Απάντησις Αλεξάνδρου. Εμμονή Αμαζόνων.

Σαν τ’ άκουσεν Αλέξανδρος, τότε γιαμιά γελάει,
είπε να κάμουσι γραφή εις αύτες για να πάη•
«Βασιλεύς ο Αλέξανδρος, γυναίκες Αμαζόνες,
εσείς οπού λογίζεστεν κ’ είστεν αντρειωμένες.
Όλον τον κόσμον κέρδαισα εγώ με τη βουλή μου,
εσάς εγώ να φοβηθώ έναι πολλή <ν>τροπή μου.
Μ’ εσάς δεν καταδέχομαι πόλεμον για ν’ αρχίσω,
μόνον με λόγον μοναχά θέλω να σας φοβίσω.
Αμαζόνες γαρ στείλετε για να ’λθουν εις εμένα
χίλιες πεντακόσιες μ’ άλογα διαλεμένα,630
καθέν χρόνον ν’ αλλάσσωνται, σε τούτο να γρικάτε,
τότες να έρχουνται αυτού κι άλλες να προβοδάτε.
Και πράματα που βρίσκονται σ’ αυτείνη τη μερέα,
εδώ εξ αύτα στέλνετε, κι ας είναι γαρ ωραία.
Λοιπόν α δεν θελήσετε εγώ να σας ορίσω,
με τη στρατιά μου να ’λθ’ αυτού, καμιά να μην αφήσω».
Οι Αμαζόνες είδασι Λέξανδρος τι μηνάει,
γραφή τότες εκάμασι σ’ αυτόν για να υπάη•
«Εξ Αμαζόνες τες φρικτές, εμάς τις ανδρειωμένες,
στον βασιλή Αλέξανδρον είμαστεν δουλωμένες.

Στίχ. 2539-2558. Οι Αμαζόνες τάζουν στον Αλέξανδρο χρυσάφι και 1500 διαλεγμένες Αμαζόνες…

Και δίδομέ σου εξουσιά, μάλλον παρακαλούμε
να έλθης εις την χώρα μας, θέλομε κι αγαπούμε.
Ετάξαμε να δίδωμε, τον χρόνον να πληρούμε,
χρυσάφι κηντηνάρια ’κατό να σε τελούμε.
Και Αμαζόνες πέβομε από τες διαλεμένες
χίλιες πεντακόσιες κ’ είναι πολλά ’νδρειωμένες.
Όποια γαμηθή631 εξ αυτές τον νόμον για να σφάλη,
σαν ασεβήν την έχομε, να ’χη ντροπή μεγάλη.
Όταν ο χρόνος πληρωθή, λέγομε να στραφούσι,
προβόδησέ μας τες εδώ και άλλες για να ’λθούσι.
Ημείς γαρ σου εγράψαμε τούτο για να γρικήσης,
πειθόμεθα, ακούομε κείνο που μας ορίσης».
Σαν τ’ άκουσεν Αλέξανδρος, εις αύτες υπαγαίνει,
και έγραψε επιστολή της μάνας του και στέλνει•
«Βασιλεύς ο Αλέξανδρος μητρί μου Ολυμπιάδα,
τους συγγενείς μας χαιρετώ μ’ όλη σου την ομάδα.
Στες Αμαζόνες ξέβηκα μ’ όλη μου τη δυνάμη,
εις τον Πριάνην όρμησα, σ’ εκείνο το ποτάμι.
Και είδα τόπον άγριον σ’ εκείνα γαρ τα μέρη,
σκότος εγίνετον πολύ μέσα το μεσημέρι.

Συνεχίζεται…