Οι μυθικές διαστάσεις του Μεγάλου Αλεξάνδρου!... (36)

Κωδικός Πόρου: 00285-112570-6378
Συγγραφέας ή Δημιουργός: Σακκέτος Άγγελος
Ημερομηνία Δημιουργίας: 10/11/14 23:04
Εκδότης: Ελληνική λέσχη βιβλίου
Η γλώσσα του περιεχομένου: Ελληνικά
Σχέση: Δεν έχει δηλωθεί σχέση για το συγκεκριμένο τεκμήριο
Λέξεις κλειδιά: Ελληνική Λαογραφία, 00285-112570-6378
Περιγραφή:

Οι μυθικές διαστάσεις του Μεγάλου Αλεξάνδρου!... (36)

Θρύλοι και ιστορίες για τον Στρατηλάτη όλων των εποχών, όπως είναι ο Έλληνας Μακεδόνας βασιλιάς Μέγας Αλέξανδρος, έτσι όπως περιγράφονται σε ένα μεσαιωνικό χειρόγραφο που βρέθηκε στις αρχές του 16ου αιώνα και το οποίο αναλύουμε μέσα στο βιβλίο μας «Η άγνωστη ζωή του Μεγάλου Αλεξάνδρου»!.. Διαβάστε τα κείμενα!..

Συνέχεια από το προηγούμενο…

Στίχ. 2139-2158. Επιστολή στην βασίλισσα Κανδάκη για υποταγή.

Ήσανε όμορφα πολλά, λαμπρά στη θεωρία,
’ξ εκείνα γαρ εμόρφιζε576 εκείνη η μερία».
Ταύτά ’γραφε Αλέξανδρος, ’ς Μακεδονιά τα στέλλει,
εις τον διδάσκαλον αυτού, τον μέγ’ Αριστοτέλη.
Ήλθαν, ως το προείπαμε, ’ς Περσίδα ’ρδινιασμένοι,
και όλοι οι στρατιώτες του, ήταν αρματωμένοι.
Εκεί γαρ εβασίλευε γυναίκα ’ραιωμένη,
Κανδάκης577 με το όνομα, πολλά ’τον ακουσμένη.
Εις αύτην578 ο Αλέξανδρος επιστολή της στέλλει,
Εκ’ έγραφε Αλέξανδρος εκείνα οπού θέλει.
«Βασιλεύς ο Αλέξανδρος, Κανδάκης τιμημένη,
όλη η φαμελία σου ας έν χαιρετισμένη.
Επήγα εις την Αίγυπτον κ’ είπαν μου περιορίζεις,
χρόνους πολλούς την Αίγυπτον εσύ γαρ την ορίζεις.
Γύρισες γαρ στο σπίτι σου απ’ ορισμόν Αμμώνος,
αυτός ’ξουσία μόδωσε εγώ να ’ριζω μόνος•
Λοιπόν ορίζω σε εγώ να ’λθης ’ς προσκύνησή μου,
να ‘σαι στην δουλοσύνη μου κ’ εις την υπακοή μου.
Εγρίκησαν στον τόπον σου είναι ωριωμένα
πράματα εύμορφα πολλά, και φέρ’ εδώ για μένα.

Στίχ. 2159-2178. Απάντησις βασιλίσσης όπου παρακαλεί τον Αλέξανδρον να μη πολεμήση μαζί της.

Και α δεν θέλης το λοιπόν, εγώ για να σ’ ορίσω,
ήξευρε γαρ απάνου σου πόλεμον θε να ποίσω».
Τότες σ’ αυτείνη το ’στειλε αυτείνο το πιτάκι.
Ετότες το ανάγνωσε αυτείνη η Κανδάκη
και έστειλε σ’ Αλέξανδρον επιστολή εκείνη
με τη μεγάλη σιωπή και με τη δουλοσύνη•
«Κανδάκης η βασίλισσα Λεξάνδρω τιμημένω,
το όνομά σου έν καλό στον κόσμον γρικημένο.
Και την γραφή σου λάβαμε, το γράφεις προσκυνούμε,
να σ’ έχωμε αυθέντη μας θέλομε κι αγαπούμε.
Παρακαλούμε το λοιπόν όλοι την αυθεντιά σου
μηδέν ελθής απάνου μας ποσώς με τη στρατιά σου.
Ημείς τώρα σου τάσσομε πάντα να σε τελούμε•
σ’ εμάς αν έλθης στανικώς,579 όλοι μας πολεμούμε.
Φουσάτα έχομε πολλά, είναι κυβερνημένα,
Έχομε δε και χρήματα κ’ είναι συμμαζωμένα.
’Κατό πίθους580 ολόγομους581 έκαμα να σου στείλω,
να ’μαι στη δουλοσύνη σου και να σε κάμω φίλο.
Πεντακόσια αγένεια582 παιδία να σου πέψω,
ψαττάκους583 γαρ διακόσιους για να σε κανισκέψω.

Στίχ. 2179-2198. Η Κανδάκη τάζει στον Αλέξανδρο πλούτο και χλιδή…

Και δέκ’ αρμάθια584 πέβω σου τρύπιο μαργαριτάρι,
’κατό λίτρες ατρύπητο, και όσο θες λογάρι.585
Γλωσσόκομα ’λεφάντινα βδομήντα να ’χης πάντα,
κι από τους πάρδους586 πέβω σου απ’ αυτεινούς σαράντα.
Ανθρωποφάγους πέβω σου οκτώ μετά κλουβία,
από τους σκύλους τους χοντρούς, οπού ’νιαι σαν ταυρία,
και εκατόν μαχούμενα ταυρία για την μάχη,
να πολεμούνε το λοιπόν όποιον και α λάχη.
Διακόσια ’λεφάντινα δόντια να προβοδήσω,
να σου τα στείλω γλήγορα και να μηδέν αργήσω.
Εις του Αμμώνος τον ναόν στεφάνι θε να πέψω,
’κατόν λιτρών το βάρος του, να τόνε κανισκέψω,
ολόχρυσο να βρίσκεται με το μαργαριτάρι•
όποιον θέλεις στείλε μου να ’λθη να το επάρη.
Και πάλ’ η βασιλεία σου, είτι κι α μας ορίση,
στη δουλοσύνη σού ’μαστεν κ’ εις την δική σου κρίση».
Σαν τ’ άκουσεν Αλέξανδρος έπεψε να το δώση,
κ’ εις άλλα έθνη πήγαινε αυτός να τα δουλώση.
Κανδάκης τον Αλέξανδρον ηθέλησε να ποίση,
κρυφά ζωγράφον έστειλε για να τον ζωγραφίση.

Συνεχίζεται…