Οι μυθικές διαστάσεις του Μεγάλου Αλεξάνδρου!... (30)

Κωδικός Πόρου: 00285-112576-6281
Συγγραφέας ή Δημιουργός: Σακκέτος Άγγελος
Ημερομηνία Δημιουργίας: 17/10/14 22:58
Εκδότης: Ελληνική λέσχη βιβλίου
Η γλώσσα του περιεχομένου: Ελληνικά
Σχέση: Δεν έχει δηλωθεί σχέση για το συγκεκριμένο τεκμήριο
Λέξεις κλειδιά: Ελληνική Λαογραφία, 00285-112576-6281
Περιγραφή:

Οι μυθικές διαστάσεις του Μεγάλου Αλεξάνδρου!... (30)

Θρύλοι και ιστορίες για τον Στρατηλάτη όλων των εποχών, όπως είναι ο Έλληνας Μακεδόνας βασιλιάς Μέγας Αλέξανδρος, έτσι όπως περιγράφονται σε ένα μεσαιωνικό χειρόγραφο που βρέθηκε στις αρχές του 16ου αιώνα και το οποίο αναλύουμε μέσα στο βιβλίο μας «Η άγνωστη ζωή του Μεγάλου Αλεξάνδρου»!.. Διαβάστε τα κείμενα!..

Συνέχεια από το προηγούμενο…

Στίχ. 1779-1798. Προτροπή Πώρου να μην τον πολεμήση ο Αλέξανδρος. Πίκρα Μακεδόνων στρατιωτών και εμψύχωσις αυτών υπό του Αλεξάνδρου.

Όχι ανθρώπους μοναχά γρικάς εγώ τι ορίζω,
αμή ορίζω και θεούς κ’ εδώθεν τους ξορίζω.
Κι ο Διονύσιος θεός εδώθεν έδωξά τον,
με τη δική μου δύναμιν μακρά εξόρισά τον.493
Ου μόνον συβουλεύω σε να ’λθης να πολεμήσης,
μα μάλιστα ορίζω σε οπίσω να γυρίσης•
Γιατί έσφαξες τον Δάρειον, τίποτες δεν ψηφούμε,
άνανδρον γαρ εσκότωσες, μα γω δε σε φοβούμαι.
Λοιπόν γύρισε γλήγορα, σύρε με την τιμή σου,
την δύναμίν σου το λοιπόν μέσα σου την θυμήσου».
Σαν αναγνώσαν την γραφήν, πασάνας494 επικράθη.
Και τότε ο Αλέξανδρος εγύρισε κ’ εστάθη
και είπε• «Στρατιώτες μου, του Πώρου τα χαρτιά του
μηδέν φοβήστε τίποτες εις την αλαζονειά του.
Και δεν θυμάστε Δάρειος πόγραφε495 τόσα βάρη;
Έτσι το έχουν το λοιπόν να γράφουν οι βαρβάροι.
Θέλουν να μεγαλύνωνται496 αυτοί τη διανοία
και εξ υστέρου πέφτουσι ’ς μεγάλη γαρ πενία.
Ολπίζω πρώτον στους θεούς, στην ανεξικακιά μας,
δεύτερον στην αγάπην μας κ’ εις την ομόνοιά μας,

Στίχ. 1799-1918. Απάντησις Αλεξάνδρου εις Πώρον.

Όχι τον Πώρον μοναχόν εμείς να πολεμούμε,
Αμή497 και άλλους βασιλείς να τους αντισταθούμε».
Και ταύτα είπ’ Αλέξανδρος, όλοι καλοκαρδίσαν,498
δια να πάσι ’ς πόλεμον όλοι τους αγαπούσαν.
Και έγραψε επιστολή του Πώρου και την στέλλει,
εκεί έγραφεν Αλέξανδρος εκείνα οπού θέλει•
«Βασιλεύς γαρ Αλέξανδρος του Πώρου γαρ εμήνει
(γραφήν με γνώσιν έκαμε, τιμήν και σωφροσύνη).
Γίνωσκε, Πώρο βασιλεύ, ότ’ η επιστολή σου
σε πόλεμον μ’ ανάγκασε, αυτείνη η γραφή σου.
Και λες οτ’ είσαι πλούσιος κι ορίζεις δίχως κόπον,
εγώ ηυρίσκομαι πτωχός και ενδεής γαρ τόπων.
Και έχεις πολλά, λέγεις μου, και είσαι αξιωμένος,
να πάρω θέλω από σεν εγώ ο στερημένος.
Και λέγεις μου τ’ είσαι θεός, και τι έχω για να ποίσω,
μα γω θεόν δεν έρχομαι δια να πολεμήσω,499
μα έρχομαι εις άνθρωπον κ’ εις Πώρον κομπωμένον,
κ’ εις βασιλιά αλάζονα, μάλιστα κ’ επηρμένον.
Για κείνα, οπού έκαμα, λέγεις ουδέν ποιάσαι,500
για Δάρειον που σκότωσα τίποτα δεν φοβάσαι.

Στίχ. 1819-1838. Ο Πώρος καλεί τα στρατεύματά του. Ο Αλέξανδρος ντύνεται «αποκρισάριος» και πάει στο στρατόπεδο του Πώρου. Σύλληψις Αλεξάνδρου.

Τα λόγια σου τα εύκαιρα λέγεις για να φοβούμαι,
ουδέ στον νου μου βάνω τα, ουδέν τα εθυμούμαι,
Μα έρχομαι απάνου σου με δυνατού ραβδίου,
θαρρώ να πάθης το λοιπόν τα όμοια Δαρείου».
Ο Πώρος σαν το ήκουσε, στρατιά του τότες κράζει,
και όλα τα φουσάτα του εις πόλεμ’ ορδινιάζει.
Ορδίνιασαν και τα θηριά αυτά να πολεμήσουν,
λέφαντες501 κι άλλες γενεές, σ’ αυτούς να τ’ απολύσουν.
Του Πώρου επλησίαζε φουσάτο του να σώση,
Αλέξανδρος θαυμάζεται την δύναμιν την τόση.
Ουχί για τη στρατεία του και δια τον λαόν του,
ουδέν την είχ’ Αλέξανδρος αυτείνη στον σκοπόν του,
Μον τα θηρία, τους λέφαντας, μ’ εκείνα οπού πάγει,
σ’ εκείνα γαρ Αλέξανδρος περίσσια εξεπλάγη.
Ρούχα τα’ αλλάσσ’ Αλέξανδρος μ’ όλη την όρεξή του
’ς Πώρου φουσάτο για να μπη, να δη τη δύναμή του.
Ωσάν εμπήκε Αλέξανδρος στη μέση του φουσάτου,
εκεί τότε τον έπιασαν του Πώρου η στρατιά του.
Επήραν τον Αλέξανδρον, θε να τον υπαγαίνουν
σε Πώρον γαρ τον βασιλιά, ομπρός του τόνε φέρνουν.

Συνεχίζεται…