«Αλεξάνδρου μυθιστόρημα»!..

Κωδικός Πόρου: 00285-112552-7329
Συγγραφέας ή Δημιουργός: Σακκέτος Άγγελος
Ημερομηνία Δημιουργίας: 02/07/15 19:28
Εκδότης: Ελληνική λέσχη βιβλίου
Η γλώσσα του περιεχομένου: Ελληνικά
Σχέση: Δεν έχει δηλωθεί σχέση για το συγκεκριμένο τεκμήριο
Λέξεις κλειδιά: Ελληνική Λαογραφία, 00285-112552-7329
Περιγραφή:

«Αλεξάνδρου μυθιστόρημα»!..

Το υλικό αυτό δουλεύτηκε γύρω στον 3ο αι. μ.Χ. με μια ιστορία του Αλέξανδρου, και έτσι γεννή­θηκε ένα πολύχρωμο μυθιστορηματικό κατα­σκεύασμα, για το οποίο επιστρατεύθηκε το όνο­μα του ιστορικού Καλλισθένη από την Όλυνθο (ο λεγόμενος Ψευδο-Καλλισθένης). Στο μυθι­στόρημα αυτό ο ήρωας περνάει μέσα από ολό­κληρο τον θαυμαστό κόσμο της Ανατολής: ένα ταξίδι ως την άκρη του κόσμου, όπου κυριαρχεί αιώνια νύχτα, μια πτήση στον ουρανό, ένα ταξίδι βουτιά στον βυθό της θάλασσας, δίπλα στα άλλα εξερευνητικά ταξίδια· πληροφορίες για θαυμαστές χώρες (Ινδία, Περσία), βαθυστόχα­στοι διάλογοι (γυμνοσοφιστές) και επιστολές (Αμαζόνες), σημαντικοί θρύλοι (ο θεός Άμμωνας ως πατέρας του Αλέξανδρου) και πολλά παραμυθικά στοιχεία δημιουργούν ένα εξαιρετικά πολύχρωμο ευχάριστο ανάγνωσμα!..

Αλεξάνδρου Μυθιστόρημα

Αυτή η μυθιστορηματική παρουσίαση της ζωής και των έργων του Μακεδόνα Αλέξανδρου (Βίος 'Αλεξάνδρου τοϋ Μακεδόνος) ανάγεται ίσως σε παλιότερα σχε­διάσματα, που γεννήθηκαν στο περιβάλλον του βασιλιά· ως συστατικά στοιχεία παλιότερης προέλευσης αναγνωρίζονται π.χ. οι πλαστές επι­στολές και εκθέσεις του βασιλιά προς την Ολυ­μπιάδα και τον Αριστοτέλη, καθώς επίσης οι διάλογοι του Αλέξανδρου με Ινδούς σοφούς (τους γνμνοσοφιστές), ένα ξεχωριστό έργο για τις τελευταίες μέρες του βασιλιά. Παπυρικά ευ­ρήματα υποδεικνύουν ως εποχή γένεσης ορισμέ­νων μερών του μυθιστορήματος τον Ιο αι. π.Χ. Το υλικό αυτό δουλεύτηκε γύρω στον 3ο αι. μ.Χ. με μια ιστορία του Αλέξανδρου, και έτσι γεννή­θηκε ένα πολύχρωμο μυθιστορηματικό κατα­σκεύασμα, για το οποίο επιστρατεύθηκε το όνο­μα του ιστορικού Καλλισθένη από την Όλυνθο (ο λεγόμενος Ψευδο-Καλλισθένης). Στο μυθι­στόρημα αυτό ο ήρωας περνάει μέσα από ολό­κληρο τον θαυμαστό κόσμο της Ανατολής: ένα ταξίδι ως την άκρη του κόσμου, όπου κυριαρχεί αιώνια νύχτα, μια πτήση στον ουρανό, ένα ταξίδι βουτιά στον βυθό της θάλασσας, δίπλα στα άλλα εξερευνητικά ταξίδια· πληροφορίες για θαυμαστές χώρες (Ινδία, Περσία), βαθυστόχα­στοι διάλογοι (γυμνοσοφιστές) και επιστολές (Αμαζόνες), σημαντικοί θρύλοι (ο θεός Άμμωνας ως πατέρας του Αλέξανδρου) και πολλά παραμυθικά στοιχεία δημιουργούν ένα εξαιρετικά πολύχρωμο ευχάριστο ανάγνωσμα. Ο συχνά μη ιστορικός και αναχρονιστικός τρόπος αφήγησης του συγγραφέα γίνεται ακόμη πιο περίπλοκος με την πλήρη άγνοια του συμπιλητή στον χώρο της χρονολογίας και της γεωγραφίας. Η αδύνατη αφηγηματική τέχνη μειώνει τη λογοτεχνική αξία του βιβλίου, δεν μπόρεσε όμως να παρα­βλάψει το γενικό ενδιαφέρον γι' αυτό και την πλατιά δημοτικότητα αυτού του λαϊκού αναγνώ­σματος.
Το μυθιστόρημα το έχουμε σε πέντε τουλά­χιστο διασκευές/παραλλαγές· σ' αυτές έρχονται να προστεθούν συριακές, αρμενικές και λατινι­κές μεταφράσεις, καθώς και μερικά επιμέρους κείμενα που μας παραδόθηκαν ξεχωριστά. Στο πιο παλιό χειρόγραφο (Α, 1 Ιου αι.) περιέχεται μια αρμενική εκδοχή, η λατινική μετάφραση του  Iulius Valerius από τον 4ο αι. και η μετά­φραση του αρχιπρεσβύτερου Λέοντα (με τον τί­τλο De preliis, 10ος αι.), που στον μεσαίωνα ήταν πολύ δημοφιλής και πλατιά διαδεδομένη· η συριακή παραλλαγή ανήκει σε μια νεότερη δια­σκευή/παραλλαγή. Επιμέρους κείμενα που συ­ναρτώνται θεματικά προς το Μυθιστόρημα του Αλέξανδρου είναι: το Itinerarium Alexandri, το Epitome Alexandri, το Epistula Alexandri επίσης το βιβλίο του Παλλαδίου Ελενοπόλεως για την Ινδία. Στα βυζαντινά χρόνια κά­νουν την εμφάνιση τους αρκετές πεζές μορφές του μυθιστορήματος (από τον 13ο αι. και ύστε­ρα), κυρίως όμως, μέσα στον 14ο αι., μια ποιητι­κή μορφή σε πάνω από 6000 στίχους από έναν άγνωστο συγγραφέα (το λεγόμενο «Βυζαντινό ποίημα του Αλέξανδρου»).
Ενόψει της μικρής λογοτεχνικής και ιστο­ρικής αξίας του Μυθιστορήματος του Αλέξαν­δρου μας αφήνει κατάπληκτους η διάδοση του σε Ανατολή και Δύση. Δεν είναι μόνο ότι ο με­σαίωνας αγαπούσε τις περιπετειώδεις και παρα­μυθένιες εκστρατείες του μυθιστορήματος· επι­πλέον έβρισκε μέσα σ' αυτό ερεθίσματα για το θέμα της κυριαρχίας του κόσμου. Άπειρα δια­σκεδαστικά και ψυχωφελή βιβλία στους κατοπι­νούς αιώνες άντλησαν το θέμα τους από το Μυ­θιστόρημα του Αλέξανδρου ■ ως τον 16ο αι. μετρούσαν πάνω από 70 επεξεργασίες και δια­σκευές σε πάνω από 30 γλώσσες. Στην Ανατολή βρήκε ερεθίσματα σ' αυτό, γύρω στο 1000, ο Πέρσης ποιητής Firdusi για το Βιβλίο του των βασιλιάδων επικά ποιήματα για τον Αλέξαν­δρο έγραψαν στη Γαλλία ο Walter von Chatillon (στα λατινικά, γύρω στο 1180), ο Lambert le Tort και ο Alexandre de Bernay (στον 12ο αι.), στη Γερμανία ο ιερέας Lamprecht (γύρω στο 1150), ο Rudolf von Ems και ο Ulrich von Eschenbach (γύρω στο 1250)· στην Ισπανία ένας ανώνυμος ποιητής δημιούργησε, τον 13ο αι., το έπος Libro de Alexandre, και στην Ιταλία άλλο ένα ο D. Scolari τον 14ο αι. Εξίσου πολυάριθμες είναι και οι θεατρικές διασκευές (Η. Sachs, Ra­cine, Lope de Vega, Calderon· και για το μουσι­κό θέατρο: F. Handel 1726).