Η θεία προέλευση του Ελληνικού Αλφαβήτου!..

Κωδικός Πόρου: 00285-112528-1706
Συγγραφέας ή Δημιουργός: Σακκέτος Άγγελος
Ημερομηνία Δημιουργίας: 05/12/11 22:53
Εκδότης: Ελληνική λέσχη βιβλίου
Η γλώσσα του περιεχομένου: Ελληνικά
Σχέση: Δεν έχει δηλωθεί σχέση για το συγκεκριμένο τεκμήριο
Λέξεις κλειδιά: Ελληνική Γλώσσα, 00285-112528-1706
Περιγραφή:

Η θεία προέλευση του Ελληνικού Αλφαβήτου!..

Το Ελληνικό αλφάβητο, έχει πράγματι θεία προέλευση; Η δημιουργία του αποτέλεσε όντως τον φάρο εκείνον ο οποίος καθοδήγησε την ανθρωπότητα εις τα πεπρωμένα της; Έχει ομολογουμένως ταχθεί εις την υπηρεσίαν του ανθρώπου ή μήπως κάποια άλλη νοοτροπία, σε συνδυασμό με μία ενδεχομένη προγονοπληξία, δεν μας αφήνει να δούμε με αντικειμενικό βλέμμα την πραγματικότητα που, ίσως μας δυσαρεστήσει;

Η ΘΕΙΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΙΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΛΦΑΒΗΤΟΥ

ΤΙ ΕΛΕΓΑΝ ΟΙ ΑΡΧΑΙΟΙ ΣΟΦΟΙ ΚΑΙ Η ΣΥΓΚΛΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΙΕΡΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ

"Ώδε η σοφία εστίν ο έχων νουν
ψηφίσατω τον αριθμόν του θηρίου
αριθμός γαρ ανθρώπου εστί και ο
αριθμός αυτού Χξς"
(ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ. Κεφ. ΙΓ)

Το Ελληνικό αλφάβητο, έχει πράγματι θείαν προέλευσιν; Η δημιουργία του αποτέλεσεν όντως τον φάρον εκείνον ο οποίος καθοδήγησεν την ανθρωπότητα εις τα πεπρωμένα της; Έχει ομολογουμένως ταχθεί εις την υπηρεσίαν του ανθρώπου η μήπως
κάποια υπερσωβινιστική νοοτροπία, σε συνδυασμό με μίαν ενδεχομένην προγονοπληξίαν, δεν μας αφήνει να δούμε με αντικειμενικό βλέμμα την πραγματικότητα που, ίσως μας δυσαρεστήσει ορισμένους;  Ας δούμε, λοιπόν, πώς έχουν τα πράγματα και πρώτα απ’ όλα, ας αρχίσωμε από τον Θεό!

Τι έλεγαν οι Αρχαίοι

Όπως γνωρίζουμε, όχι μόνον η Παλαιά, αλλά και η Καινή  Διαθήκη έχουν μιλήσει για το τρισυπόστατον του Θεού και της ελεύσεως του Ιησού Χριστού, αλλά και τα υψιπετέστερα πνεύματα των αρχαίων φιλοσόφων που είχαν το χάρισμα να επικοινωνούν με το Θείο.

1ον) Ο Σόλων ο Αθηναίος, ο μεγάλος αυτός σοφός της αρχαιότητας, είχε πη: "Εις με, φησί, βιάζηται Ουράνιος, ος εστί Φως Τριλαμπές, ο δε παθών Θεός εστί και ου Θεότης πόθεν
αυτή, άμφω γαρ βροτόσωμος και άμβροτος αυτός ήδη Θεός και ανήρ πάντα φέρων εκ θνητής, Σταυρόν, ύβριν και ταφήν"!

2ον) Ο μεγαλύτερος νους της αρχαιότητος και υπερνέφελος Σωκράτης, σε μια συζήτηση που είχε με τον Αλκιβιάδη έλεγε: "Ω
Αλκιβιάδη, μηδέν αιτεί αυτούς -Επικουρείους και σοφιστάς -αναμείνωμεν έως αν εξ ουρανού τις απεσταλμένος έλθη και διδάξη ημάς πως δει διάκεισθε προς Θεούς και ανθρώπους. Και ελπίσωμεν, ότι η ημέρα της αποστολής εκείνης ήξει ου δια μακρού"!!

3ον) Η εκπληκτική αυτή παγκόσμια δίανοια, ο Πλάτων, προέλεγε : "Ο παλαιός νέος και ο νέος αρχαίος. Ο Πατήρ εν τω γόνω (Υιώ) και ο γόνος εν τω Πατρί. Το εν διαιρείται εις τρία και τα τρία εις εν"!!!

4ον) Το φωτεινό μετέωρο της ανθρωπότητος, ο μεγάλος φιλόσοφος Αριστοτέλης, λέγει: "Ακάματος φύσει Θεού γέννησις εξ αυτού γαρ ο αυτός ουσιούται λόγος"!!!

5ον) Ο μέγας ιστορικός της αρχαιότητος, ο Θουκυδίδης προείπεν "Εν μεν Θεός φως νοερόν και τούτω αίνεσις. Ου Θεός έτερος, ουκ άγγελος, ου σοφία, ου δαίμων, ου θυσία. Αλλ' εις μόνον Κύριος εστί και Δημιουργός του Παντός, Παντέλειος λόγος, γόνιμον εκ γονίμου αυτός επί φύσιν γόνιμον κατελθών ύδωρ εποίησεν".

ΕΙΣ χείρας του γράφοντος υπάρχουν και άλλες εκπληκτικές προρρήσεις μεγάλων αρχαίων φιλοσόφων και ποιητών (όπως του Βιργιλίου, του Κομφούκιου, της Σίβυλλας κλπ.) αλλά, φοβούμενος το περιθώριο αντοχής που έχει ο αναγνώστης, δεν τις μνημονεύει. Πιστεύει ότι και μόνον όσοι εμνημονεύθησαν, είναι ικανοί να πείσουν τον δυσπιστούντα, ότι οι μεγάλοι αυτοί άνδρες, δια της συστηματικής μελέτης και φιλοσοφίας, με βάσιν το ελληνικό αλφάβητο (διότι αυτό εδιδάχθησαν) προείπαν πράγματα τα οποία όχι μόνον εγένοντο αλλά και ξάφνιασαν, όπως ξαφνιάζουν και σήμερα, την παγκόσμιαν διανόησιν!

Το Ελληνικό αλφάβητο

Η θεία προέλευσις του ελληνικού αλφάβητου είναι ένα αναντίρρητον γεγονός δεδομένου ότι όχι μόνον οι αρχαίοι φιλόσοφοι αλλά και ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός εδίδαξεν εις την Ελληνικήν, το ιερόν Ευαγγέλιον εγράφη εις την Ελληνικήν, όπως και οι Απόστολοι των Εθνών εκήρυξαν το Ευαγγέλιον εις την Ελληνικήν, ενώ τα κυριώτερα ιερά συγγράμματα είναι γραμμένα εις την Ελληνικήν!
Δεν αντέχω εις τον πειρασμόν να μην αναφέρω τι είχε πει κάποτε η προφήτις Σίβυλλα (280 π.Χ.): "Θα έλθη ο υιός του Θεού εις την γην και θα φορέση σάρκα και θα εξομοιωθή με τους θνητούς της γης. Θα φέρει το όνομά του τέσσερα φωνήεντα και δύο σύμφωνα, οκτώ μονάδες, οκτώ δεκάδες και οκτώ εκατοντάδες ήτοι τον αριθμό 888".
Προς επιβεβαίωσιν του λόγου του αληθούς, καταχωρώ το αρχαίο κείμενο:

" Δή τότε καί μεγάλοιο Θεού παίς ανθρώποισι, ήξη σαρκοφόρος, θνητοίς ομοιούμενος εν γη. Τέσσερα φωνήεντα φέρει, τα δ' άφωνα δύ αυτώ. Δισσών αγγέλων, αριθμού δι' όλου εξοικονομήσω. Οκτώ, γαρ μονάδας, τόσας δεκάδας επί τούτοις, ηδ' εκατοντάδες οκτώ απιστοτέροις ανθρώποις, ούνομα δηλώσει, ουδέ ενί φρεσί φρήσει νόησον".

Όπως γνωρίζωμεν, ο Υιός του Θεού ωνομάσθη ΙΗΣΟΥΣ. Εκπληκτοι, όντως παρατηρούμε, ότι το όνομά Του έχει, πράγματι τέσσερα φωνήεντα και δύο σύμφωνα! Απ' το Ελληνικό, φυσικά, αλφάβητο! Και είναι να συγκινείται κανείς αν θελήση να κάνη μίαν μετατροπήν των γραμμάτων σε αριθμούς όπου, έκπληκτος, θα διαπιστώση τα όσα αληθώς έλεγε η Ρωμαία Σίβυλλα.Το άθροισμα και των δύο λέξεων μας δίδει τον αριθμόν 888:

Ι =    10
Η=      8
Σ=  200
Ο=    70
Υ=   400
Σ=   200
---------
=      888

ΜΙΑ άλλη αποκάλυψις, με βάσιν το ελληνικό αλφάβητο, είναι η περίφημος εκείνη περικοπή της Αποκαλύψεως όπου αναφέρονταν τα εξής:  

"Και ποιεί πάντας τους μικρούς και τους μεγάλους, και τους πλουσίους και τους πτωχούς, και τους ελεύθερους και τους δούλους, ίνα δώσωσι αυτοίς χάραγμα επί της χειρός αυτών της δεξιάς (σ.σ. λέγε περιβραχιόνιον) η επί των μετώπων αυτών (σ.σ. λέγε πηλήκιον) και ίνα μη τις δύνηται αγοράσαι η πωλήσαι, ει μη ο έχων το χάραγμα (λέγε σφυροδρέπανον), το όνομα του θηρίου (λέγε Κομμουνισμός) ή τον αριθμόν του ονόματος αυτού (π.χ. το 1949 εις την Γιουγκοσλαβίαν οι κομμουνισταί είχαν κόκκινα δελτία τροφίμων και οι μη κομμουνισταί πράσινα).
"Ώδε η σοφία εστίν, ο έχων νουν ψηφισάτω τον αριθμόν του θηρίου, αριθμός γαρ ανθρώπου εστί και ο αριθμός αυτού Χξς" ("Χίτλερ, δηλαδή, ξυν (συν) Στάλιν"!)

Το γεγονός αυτό αποδεικνύεται πολύ εύκολα (Αποκαλ. Κεφ. ΙΑ, 3-1. Κεφ. ΙΒ. 6 : "Το Θηρίον παρέδωσε την εξουσίαν, εις τον πυρρόν Δράκοντα μετά 42 μήνας η χίλιας διακοσίας εξήκοντα ημέρας").
Όλοι μας ενθυμούμεθα ότι οι Γερμανοί ύψωσαν την σημαίαν των, ως κατακτηταί, επί της Ακροπόλεως την 27ην Απριλίου 1941 και την υπέστηλαν την 12ην Οκτωβρίου 1944.
Εάν αφαιρέσωμεν, ευρίσκομεν ακριβώς 1260 ημέρας!
Το όνομα, λοιπόν, του Θηρίου έχει τον αριθμόν Χξς.
Κάμνοντας την μετατροπήν του σε αριθμούς, έχομεν (Χ-600, Ξ-60, ΣΤ-6)=666!

Γνωρίζομεν πολύ καλά ότι τα ονόματα των εχθρών της Ελλάδος (Χίτλερ και Στάλιν) είναι μία επανάληψις του εξ, δεδομένου ότι από εξ γράμματα έχει ο καθένας. (…)

Το Ελληνικό Αλφάβητο διαδραμάτισε και θα διαδραματίζη πρωτεύοντα ρόλο διότι είναι θεόπνευστον! Μέσα απ' τις αράδες του ιερού Ευαγγελίου και των Αγίων Γραφών αποδεικνύονται όλα όσα συνέβησαν και μέλλουν να συμβούν. Όταν ο Ιησούς ο Ναζωραίος, αντικρύζοντας τους Έλληνας είπεν το περίφημον εκείνο : "Ελήλυθεν η ώρα ίνα δοξασθή ο Υιός του Ανθρώπου", το έπραξε διότι εγνώριζεν την σημασίαν και την σπουδαιότητα της Ελληνικής Γλώσσης.

Το Ελληνικό Αλφάβητο προώρισται να ζήση και θα ζήση διότι το υπερασπίζεται ο Θεός και, κατά τον Θ. Κολοκοτρώνη, εφ' όσον «ο Θεός έβαλε την υπογραφήν Του, δια την ελευθερίαν της Ελλάδος, δεν την παίρνει πίσω" !
(…)

----------

ΥΓ. Το άρθρο αυτό είναι ένα μέρος από το πρώτο ολοσέλιδο άρθρο που δημοσιεύθηκε από τον γράφοντα σε εβδομαδιαία πολιτική εφημερίδα, το 1982, όπου τα πολιτικά πάθη ήσαν κοχλάζοντα και οι επιθέσεις «ένθεν κακείθεν ήσαν σκληρές και … ανελέητες!.. Ολόκληρο το άρθρο υπάρχει στον α΄ τόμο του έργου μας: «Η Βίβλος της Αλήθειας».