Τι έγραψε ο π. Γεώργιος Μεταλληνός για το βιβλίο: «Ο Άγνωστος Πατροκοσμάς»;

Κωδικός Πόρου: 00285-113800-1003
Συγγραφέας ή Δημιουργός: Σακκέτος Άγγελος
Ημερομηνία Δημιουργίας: 24/08/11 0:43
Εκδότης: Ελληνική λέσχη βιβλίου
Η γλώσσα του περιεχομένου: Ελληνικά
Σχέση: Δεν έχει δηλωθεί σχέση για το συγκεκριμένο τεκμήριο
Λέξεις κλειδιά: Κριτική Βιβλίων, 00285-113800-1003
Περιγραφή:

Τι έγραψε ο π. Γεώργιος Μεταλληνός για το βιβλίο: «Ο Άγνωστος Πατροκοσμάς»;

Με την ευκαιρία του σημερινού εορτασμού του Αγίου Κοσμά του Αιτωλού, πιο γνωστού ως Πατροκοσμά, ας δούμε τι έγραψε ο Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Δ. Μεταλληνός, Ομότιμος Καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών, για το βιβλίο του Άγγελου Π. Σακκέτου: «Ο Άγνωστος Πατροκοσμάς»!..

Αὐτὸ ποὺ ἐκτιμῶ καὶ θαυμάζω ἰδιαίτερα στὸν κ. Ἄγγελο Σακκέτο, εἶναι ἡ φιλοπονία του, ἀλλὰ καὶ ἡ ἀκατάβλητη θέλησή του νὰ ἐρευνᾶ τὸν ἐθνικό μας βίο, στὴν ἱστορία καὶ τὸ παρόν, καὶ νὰ πλουτίζει τὴν βιβλιογραφία μας μὲ νέα συνεχῶς βιβλία. Γι’ αὐτὸ καὶ δὲν μπόρεσα νὰ ἀρνηθῶ στὴν φιλικὴ παράκλησή του νὰ γράψω τὸν Πρόλογο στὸ νέο βιβλίο του, ποὺ ἀφιερώνεται στὸν Μεγάλο Ἐθναπόστολο ἅγιο Κοσμᾶ τὸν Αἰτωλὸ ἢ Πατροκοσμᾶ, ὅπως τρυφερότερα, σὲ μία σχέση φιλικὴ καὶ ἀλληλοπεριχωρητική, τὸν ὀνομάζει ὁ λαός μας. Πόσο μᾶλλον, ποὺ τὸ θέμα τοῦ νέου βιβλίου του ἐμπίπτει στὰ ὅρια καὶ τῶν δικῶν μου ἐρευνητικῶν ἐνασχολήσεων, ἀλλὰ καὶ πνευματικῶν ἐνδιαφερόντων, στὰ ὁποῖα οἱ συμπτώσεις μὲ τὸν ἀγαπητὸ συγγραφέα εἶναι ὁπωσδήποτε πολλές.
Ὁ κ. Σακκέτος στὸ νέο του βιβλίο ἀσχολεῖται μὲ τὶς Προφητεῖες τοῦ Πατροκοσμᾶ, θέμα ποὺ παρέχει πολλὲς ἀφορμὲς γιὰ ἐπέκταση σὲ ἱστορικὰ καὶ σύγχρονα προβλήματα τοῦ Ἔθνους, ποὺ ζητοῦν ἀπαντήσεις ἢ προτάσεις ἀντιμετωπίσεως θεραπείας. Ἔτσι, ἀναλύει συστηματικὰ 122 γνωστὲς προφητεῖες τοῦ Ἕλληνα-Ρωμηοῦ, τοῦ Ἑλληνορθοδόξου δηλαδὴ Πατέρα τοῦ Νεωτέρου Ἑλληνισμοῦ, καὶ 59 ἄγνωστες, ποὺ ἐπεσήμανε ἡ ἔρευνα τοῦ συγγραφέα. Οἱ προφητεῖες, μὲ ἔντονο ἱστορικό, ἐθνικὸ καὶ κοινωνικὸ χαρακτήρα, κυρίως δὲ συνδεόμενες μὲ τὴν πορεία τοῦ Γένους/Ἔθνους καὶ τὴν ἀποκατάστασή του, τοποθετοῦνται στὸ πραγματικό τους πλαίσιο καὶ ἑρμηνεύονται σὲ βάθος καὶ πλάτος γιὰ τὴν ἐξαγωγὴ χρησίμων-πρακτικῶν συμπερασμάτων μὲ φρονη- ματιστικὸ χαρακτήρα. Ἔτσι, ὁ κ. Σακκέτος προσφέρει μιὰν ἐθνικὴ κατήχηση, διότι αὐτὸς εἶναι καὶ ὁ σκοπός του, ὅπως ἐπιβεβαιώνεται ἀπὸ τὴν ἀφιέρωση τοῦ πολυσέλιδου ἔργου του σὲ ἕνα Ποιμενάρχη μὲ ἀξιόλογη ἐθνικὴ δράση καὶ πολύπλευρη ἀγωνιστικὴ μαρτυρία, τὸν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Καλαβρύτων καὶ Αἰγιαλείας κ. Ἀμβρόσιο (Λενῆ), μὲ τὸν ὁποῖο πνευματικὰ συνδέεται.
Εἶναι ὅμως ἰδιαίτερη εὐλογία, ὅτι τὸ βιβλίο τοῦ κ. Σακκέτου διευρύνει δημιουργικὰ τὰ προηγούμενα ἔργα, ποὺ καταπιάστηκαν μὲ τὸ θέμα τῶν Προφητειῶν τοῦ Πατροκοσμᾶ, ὅπως λ.χ. τὸ βιβλίο τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη πρ. Φλωρίνης κ. Αὐγουστίνου (Καντιώτου), στὸ ὁποῖο τὶς προφητεῖες συνέλεξε ὁ ἐκλεκτὸς συνάδελφος κ. Νικ. Σωτηρόπουλος, καὶ τὸ σημαντικὸ πρόσφατο, ὀγκῶδες κι αὐτό, βιβλίο τῆς σεβασμίας Μοναχῆς Εὐθυμίας (Γκελτῆ), ἡγουμένης τῆς Ἱ. Μονῆς ἁγίου Κοσμᾶ Αἰτωλοῦ στὸ Θέρμον τῆς Αἰτωλίας. Ἔτσι αὐξάνει ἡ γνώση καὶ πολλαπλασιάζονται οἱ προοπτικὲς γιὰ μία συνολικὴ θέση τῆς πραγματικότητάς μας, ἱστορικῆς καὶ συγχρόνου. Ὁ κ. Σακκέτος ἔχει τὸ δικό του πρίσμα θεωρήσεως τῶν πραγμάτων, ἀνάλογα μὲ τὶς προσωπικές του προϋποθέσεις.
Τὸ ἐθνικοπατριωτικὸ χρῶμα τῶν ἀναλυομένων ἐδῶ προφητειῶν προδίδει τὸ περιεχόμενο τῶν κηρυγμάτων τοῦ Πατροκοσμᾶ, σκοπὸς τοῦ ὁποίου ἦταν ἡ ἐσωτερική-καρδιακὴ καὶ ἐξωτερική-πολιτικὴ ἀνάστα- ση καὶ ἀποκατάσταση τοῦ Γένους, σὲ μία ἁγιο- πατερική ἱεράρχηση τῶν δυὸ στόχων, ἀφοῦ χωρὶς τὴν πρώτη δὲν εἶναι δυνατὴ ἡ δεύτερη, ἀλλὰ οὔτε καὶ μπορεῖ νὰ ἔχει καμμιὰ ἀξία. Ὁ Πατροκοσμᾶς, ἄλλωστε, εἶχε ποτισθεῖ μὲ τὸ φρόνημα αὐτὸ κοντὰ στὸν ἐπίσης Μεγάλο Εὐγένιο Βούλγαρη, στὴν Ἀθωνιάδα, οἱ μαθηταὶ τοῦ ὁποίου εἶχαν ζυμωθεῖ μὲ τὸν πόθο τῆς ἐθνικῆς ἀναστάσεως καὶ ἀποκαταστάσεως στὴν παλαιὰ εὔκλεια τῆς Ρωμανίας/Βυζαντίου (= τοῦ Ρωμαίικου).
Αὐτὸ ποὺ ἔχει ἰδιαίτερη σημασία εἶναι, ὅτι καὶ τὸ νέο αὐτὸ ἔργο τοῦ κ. Σακκέτου διεισδύει ἄνετα καὶ στὸν χῶρο τῆς λογιοσύνης, ἀλλὰ πρὸ πάντων στὰ λαϊκὰ στρώματα, προσφέροντας πλούσιο ὑλικὸ ποὺ συνέλεξε ὁ φιλότιμος συγγραφέας, ὥστε τὸ ὅλο (ἔργο) νὰ λαμβάνει τὸν χαρακτῆρα ἑνὸς “ἐθνικοῦ ευαγγελίου”, ποὺ μὲ ἕνα ἰδιότυπο “κηρυγματικὸ” τρόπο ἀγγίζει σύγχρονες ἀνοικτὲς πληγὲς στὸ σῶμα τοῦ Ἔθνους καὶ τῆς κοινωνίας, καυτηριάζοντας ἢ ἐπουλώνοντάς τες, σὲ ἐσχατολογικὸ πλαίσιο, πιστὸς στὸ πνεῦμα τοῦ Πατροκοσμᾶ.
Ὁ κ. Σακκέτος τιμᾶ μὲ τὸ ἔργο του αὐτὸ ἐπάξια τὸν Μεγάλο Προφήτη καὶ Διδάσκαλο τοῦ Γένους/Ἔθνους, ἀληθινὸ “ἀρχέτυπο” τοῦ Νεωτέρου Ἑλληνισμοῦ, ὅπως Ἐκεῖνος τὸν ἤθελε, καὶ παράλληλα τιμᾶται ὁ ἴδιος ὁ συγγραφέας ἀπὸ τὴν Μεγάλη Μορφή, ποὺ ἀναδύεται συνεχῶς πατρικά, στοργικά, νουθετιστικὰ στὶς σελίδες τοῦ βιβλίου. Τὸ πλούσιο φωτογραφικὸ ὑλικό, ποὺ συνέλεξε ὁ κ. Σακκέτος, βοηθεῖ ἀφάνταστα τὸν ἀναγνώστη καὶ θὰ συντελέσει, ἀσφαλῶς, στὴν διάδοση καὶ μελέτη τοῦ βιβλίου, κάτι ποὺ ὁλόψυχα εὔχομαι.

Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Δ. Μεταλληνὸς
Ὁμότιμος Καθηγητὴς Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν