Ποιες είναι οι «Φυλλάδες του Μεγ’ Αλέξαντρου»;

Κωδικός Πόρου: 00285-114419-1900
Συγγραφέας ή Δημιουργός: Σακκέτος Άγγελος
Ημερομηνία Δημιουργίας: 05/01/12 18:46
Εκδότης: Ελληνική λέσχη βιβλίου
Η γλώσσα του περιεχομένου: Ελληνικά
Σχέση: Δεν έχει δηλωθεί σχέση για το συγκεκριμένο τεκμήριο
Λέξεις κλειδιά: Παράξενα και Περίεργα!.., 00285-114419-1900
Περιγραφή:

Ποιες είναι οι «Φυλλάδες του Μεγ’ Αλέξαντρου»;

Διαβάστε πού επισημάναμε είκοσι (20) χειρόγραφα κείμενα γνωστών ή αγνώστων συγγραφέων του παρελθόντος, που βρίσκονται κωδικοποιημένα στις διάφορες βιβλιοθήκες του Εξωτερικού και τα οποία αναφέρονται στις «Φυλλάδες του Μεγ’ Αλέξαντρου»!...

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΣ κανείς το βιβλίο μας: «Η Άγνωστη Ζωή του Μεγάλου Αλεξάνδρου», μεταξύ άλλων θα επισημάνει ένα κεφάλαιο που μιλάμε για κάποια … «ιδιόμορφα» ή «ιδιαίτερα» κείμενα.

Τα κείμενα αυτά ομοιάζουν πολύ μεταξύ των με μικρές ή και ασήμαντες παραλλαγές εις το περιεχόμενον και την δομήν του έργου, αλλά διαφέρουν, ασφαλώς, ως προς την πλοκήν και το ύφος των συγγραφέων, ενώ, με μία προσεκτικότερη μελέτη, προδίδουν ότι έχουν μια βασική πηγή πληροφοριών. Καλόν είναι να δούμε ποια είναι τα κείμενα που έχουμε στα χέρια μας:

1. Ιστορία του Μεγάλου Αλεξάνδρου (άνευ τίτλου).
Πηγή: Historia Alexandri Magni: Recensio “A” sive Recensio velusta.

2. «Αλέξανδρος ο Μακεδών» (σε αρχαίο κείμενο).
Πηγή: Historia Alexandri Magni: Recensio “B”.

3. Iστορία του Μεγάλου Αλεξάνδρου (άνευ και σε αρχαίο κείμενο)
Πηγή: Historia Alexandri Magni: Recensio “B” (e cod. Leidensi Vul. 93).

4 «Διήγησις εξαίρετος και όντως θαυμασία του κοσμοκράτορος Αλεξάνδρου του βασιλέως» (σε αρχαίο κείμενο).
Πηγή: Historia Alexandri Magni: Recensio “G” (lib. 1).

5. Ιστορία του Μεγάλου Αλεξάνδρου (άνευ τίτλου και σε αρχαίο κείμενο).
Πηγή: Historia Alexandri Magni: Recensio “G” (lib. 2).

6. Ιστορία του Μεγάλου Αλεξάνδρου (άνευ τίτλου και σε αρχαίο κείμενο).
Πηγή: Historia Alexandri Magni: Recensio “G” (lib. 3).

7. Ιστορία του Μεγάλου Αλεξάνδρου (άνευ τίτλου, σε γλώσσα αρχαϊζουσα).
Πηγή: Historia Alexandri Magni: Recensio “Ε”

8. Ιστορία του Μεγάλου Αλεξάνδρου (άνευ τίτλου και σε αρχαίο κείμενο).
Πηγή: Historia Alexandri Magni: Recensio “L” (lib. 3)

9. Ιστορία του Μεγάλου Αλεξάνδρου (χωρίς τίτλο και σε αρχαίο κείμενο).
Πηγή: : Historia Alexandri Magni: Recensio “L”  (Pseudo-Methodius, redactio 1).

10. Ιστορία του Μεγάλου Αλεξάνδρου (χωρίς τίτλο και σε αρχαίο κείμενο).
Πηγή: Historia Alexandri Magni: Recensio “L”  (Pseudo-Methodius, redactio 2).

11. Ιστορία του Μεγάλου Αλεξάνδρου (χωρίς τίτλο και σε αρχαίο κείμενο).
Πηγή: Historia Alexandri Magni: Recensio “B” ( e cod. Leidensi Vul. 93).

12. Ιστορία του Μεγάλου Αλεξάνδρου (χωρίς τίτλο και σε αρχαίο κείμενο).
Πηγή: Historia Alexandri Magni: Recensio “B” ( e cod. Paris gr. 1685 et cod. Messinensi 62).

13. «Διήγη<σι>ς πανεξαίρετος περί του θαυμαστού βασιλέως Αλεξάνδρου» (σε γλώσσα κατανοητή).
Πηγή: Historia Alexandri Magni: Recensio F (cod. Flor. Laurentianus Ashburn 1444).

14. H γέννησις και διήγησις του Αλεξάνδρου Μακεδόνων, το πώς εγεννήθη και ανεθράφη και το πώς είχεν την ανδρείαν και την μάθησιν και την χάριταν από την αρχήν» (σε γλώσσα κατανοητή)
Πηγή: Historia Alexandri Magni: Recensio Ε (cod. Eton. College 163).

15. «Διήγησις και η γέννησις και η ζωή του Αλεξάνδρου, το πώς εγεννήθη και ανατράφην και περί της ανδρείας αυτού και την μάθησιν και την χαράν του. Ήτον από τον θεός ορισμός και ήτον φρόνιμος και έμορφος και χαροποιός εις τους αυθεντάδες και εις την στρατείαν και είχεν χέρι καλό να φιλοδωρή και να στέκη εις τον λόγον του, να μηδέν σφάλη τους όρκους του. Και μετά ταύτα εβασίλευσεν όλον τον κόσμον» (σε γλώσσα αρχαΐζουσα)
Πηγή: Historia Alexandri Magni: Recensio V (cod. Vind. theol. gr. 244).

16. «Διήγησις περί του Αλεξάνδρου και των μεγάλων πολέμων».
Πηγή: Historia Alexandri Magni: Recensio Κ (cod. 236 Kutlumussin – Kloster des Athos).

17. «Γέννησις, κατορθώματα και θάνατος Αλεξάνδρου του Μακεδόνος» (σε γλώσσα κατανοητή). Είναι το κείμενο που κυκλοφορεί ευρέως και εις την Ελλάδα ως « Η Φυλλάδα του Μεγ’ Αλέξαντρου», με εισαγωγή και σχόλια του Αλέξανδρου Α. Πάλλη (1935).
Πηγή: Historia Alexandri Magni: Recensio “F”.

18. «Αλέξανδρος ο Βασιλεύς» (σε ποιητική και αρχαϊζουσα μορφή)
Πηγή: Historia Alexandri Magni: Recensio  Byzantina Poetica (cod, Marcianus 408).

19. «Γέννησις, κατορθώματα και θάνατος Αλεξάνδρου του Μακεδόνος δια στίχου» (σε ποιητική και κατανοητή γλώσσα).
Είναι το κείμενο το οποίο διαπραγματευόμαστε σ’ αυτό το βιβλίο υπό τον τίτλον « Το Έπος του Αλέξανδρου» και το οποίο έχει συντάξει ο μεσαιωνικός ποιητής Δημήτριος Ζήνος το 1529.
Πηγή: Historia Alexandri Magni: Recensio poetica  (recensio R).

20. Ιστορία του Μεγάλου Αλεξάνδρου (σε αρχαία γλώσσα).
Πηγή: Historia Alexandri Magni: Recensio : “D” (e cod. Vat. Gr. 1700, 88v-89r).