Τούρκοι ιστοριογράφοι επιβεβαιώνουν την έναρξη της Επανάστασης του 1821 στα Καλάβρυτα;

Κωδικός Πόρου: 00285-113997-200
Συγγραφέας ή Δημιουργός: Σακκέτος Άγγελος
Ημερομηνία Δημιουργίας: 21/04/11 17:14
Εκδότης: Ελληνική λέσχη βιβλίου
Η γλώσσα του περιεχομένου: Ελληνικά
Σχέση: Δεν έχει δηλωθεί σχέση για το συγκεκριμένο τεκμήριο
Λέξεις κλειδιά: Νεώτερη Ελλάδα, 00285-113997-200
Περιγραφή:

Διαβάστε τι αποκαλύπτει σ’ επιστολή του στην εφημερίδα «Η Φωνή των Καλαβρύτων» ο κ. Δημήτρης Σταθακόπουλος, μέσα από το μνημειώδες έργο του Νικηφόρου Μοσχόπουλου: «Πως είδαν οι Τούρκοι ιστοριογράφοι την Ελληνική επανά­σταση, εν αντιπαραβολή και προς τους Έλληνας ιστορικούς» που κυκλοφόρησε το 1960, ο Τούρκος ιστορικός και κρατικός ανώτατος υπάλληλος Αχμέτ Δζεβδέτ Πασά, μελετητής των οθωμανικών αρχείων στα μέσα του 19ου αιώνα!..

Κύριε Διευθυντά.

Στο μνημειώδες έργο του ΝΙΚΗΦΌΡΟΥ Μοσχόπουλου: «Πως είδαν οι Τούρκοι ιστοριογράφοι την Ελληνική επανά­σταση, εν αντιπαραβολή και προς τους Έλληνας ιστορικούς» που κυκλοφόρησε το 1960, ο Τούρκος ιστορικός και κρατικός ανώτατος υπάλληλος Αχμέτ Δζεβδέτ Πασά, μελετητής των οθωμανικών αρχείων στα μέσα του 19ου αιώνα, καταγράφει και με αυτό τον τρόπο επιβεβαιώνει πως τα επαναστατικά γε­γονότα του Μαρτίου 1821 στην Πελοπόννησο (για τους Τούρ­κους «ληστρικά κακουργηματικά γεγονότα (sic )») ξεκίνησαν από τα Καλάβρυτα, αποτέλεσαν δε την βασική αιτία απαγχονισμού του Πατριάρχη Γρηγορίου του Ε' (Κυριακή του Πάσχα 10/22 Απριλίου 1821 ή 19ην Ρετζέπ στα οθωμανικά), σύμφω­να με την διαταγή εκτελέσεως του και τον γιαφτά (χαρτόνι) που του κρέμασαν στο στήθος.

Οι σχετικές αναφορές εντοπίζονται στις σελίδες 103 και 183 και σας τις παραθέτω:

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΣΕΛΙΔΟΣ 103

Επί τούτω μετεκλήθησαν ο υιός τον και μερικοί εκ των ανθρώπων του εις Τρίπολιν, όπου και εκρατήθησαν. Προσήλθον και οι εκ των πέριξ κληθέντες προεστώτες. Επειδή δε οι των Καλαβρύτων, της Γαστούνης, της Βοστίτσης και των Παλαιών Πατρών δεν προσήλθον, απεστάλη προς αυτούς ο τατάρης Χασίμ. Εκείνοι όμως απέφυγον να έλθουν. Αλλοι μεν επροφασίσθησαν ασθένειαν, μερικοί ανέβαλον την αναχώρησίν των μέχρις ότου φύγουν και οι άλλοι, ενώ ο προεστώς Καλαβρύτων Σωτήρης απήντησεν εις τον τατάρην: «Δεν είναι δυνατόν να μεταβώμεν εις Τρίπολιν, διότι ήλθε γράμμα από σημαίνοντας μουσουλμάνους, λέγον ότι, άμα φθάσωμεν εκεί θα θανατωθώμεν. Και συ να πας αμέσως απ' εκεί που ήλθες». Πράγματι, ο ατυ­χής - είναι η έκφρασις του Δζεβδέτ - τατάρης ανεχώρησεν, όταν όμως έφθασεν εις δύσβατον χαράδραν, εφονεύθη υπό πεντήκοντα περίπου «ληστών» - ούτως ονομάζει ο Τούρκος ιστορικός τους Έλληνας εηαναστάτας - οίτινες επιτεθέντες αφήρεσαν παρ' αυτού χρήματα του Δημοσίου, τα οποία είχον παραδοθή εις αυτόν εκ Πατρών. Ο δε βοεβόδας (υποδιοικητής) Κα­λαβρύτων Ιμβραχήμ αγάς Αρναούτογλου, όστις παρηκολούθει τας κινήσεις των «ληστών», διέφυγε δια νυκτός με μερικούς εκ των ανθρώπων του, όταν όμως έφθασεν εις την χαράδραν, συνελήφθη υπό των «λη­στών», οίτινες τον επανέφεραν εις την πόλιν, μεθ' ο επάτησαν υπέρ τας 200 οικίας μουσουλμάνων και άλ­λους μεν εκ τούτων εφόνευσαν.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΣΕΛΙΔΟΣ 183

Επί πλέον διεπιστώθη, ότι, ων ο ίδιος Μωραΐτης, ενέ­χεται τα μέγιστα εις τα ήδη υπό τίνων παραπλανημέ­νων αφρόνων ληστών εκ του πληθυσμού των ραγιά­δων της εν τη Πελοποννήσω διοικήσεως Καλαβρύτων διαπραχθέντα αντίθετα προς την υπακοήν κακουργή­ματα. Ούτως απεκαλύφθη πλήρως, ότι ο ρηθείς αλιτήριος, γενόμενος η μόνη αιτία της συμφοράς, ήτις με την βοήθειαν του Θεού αναμένει τους εν λόγω ληστάς, διέπραξεν επάρατον προδοσίαν ουχί μόνον κατά της υψηλής κυβερνήσεως, αλλ' εμμέσως και έναντι του ιδίου αυτού έθνους. «Επειδή κατά ταύτα εδέησε να λείψει ο επάρατος ούτος από του προσώπου της γης, ο ρηθείς προδότης εκρεμάσθη προς παραδειγματισμόν των άλλων».

Δημήτριος Σταθακόπουλος

--------------------------------------

Πηγή: Εφημερίδα "Η Φωνή των Καλαβρύτων", Μάρτιος 2011, αρ. φύλλου 768, έτος 52, σελ.  20.