Σε ποια πνευματική και εθνική ατμόσφαιρα γεννήθηκε και ανατράφηκε ο Σπυρίδων Ζαμπέλιος; (2)

Κωδικός Πόρου: 00285-113912-7321
Συγγραφέας ή Δημιουργός: Σακκέτος Άγγελος
Ημερομηνία Δημιουργίας: 30/06/15 19:58
Εκδότης: Ελληνική λέσχη βιβλίου
Η γλώσσα του περιεχομένου: Ελληνικά
Σχέση: Δεν έχει δηλωθεί σχέση για το συγκεκριμένο τεκμήριο
Λέξεις κλειδιά: Νεώτερη Ελλάδα, 00285-113912-7321
Περιγραφή:

Σε ποια πνευματική και εθνική ατμόσφαιρα γεννήθηκε και ανατράφηκε ο Σπυρίδων Ζαμπέλιος; (2)

«Για έναν τέτοιο πρωτοπόρο, γνωστό βέβαια, στους ειδικούς επιστήμονες, άγνωστο όμως στους πολλούς, και σχεδόν λησμονημένο από τους ίδιους του τους πατριώτες, τον Σπυρίδωνα Ζαμπέλιο, θα ήθελα να σας πω δυο λόγια σήμερα», έλεγε ο μεγάλος πανεπιστημιακός μας δάσκαλος Ν. Γ. Σβορώνος!.. Διαβάστε το κείμενο που ακολουθεί!.. Αξίζει τον κόπο!..

Ν. Γ. ΣΒΟΡΩΝΟΣ
Ο ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΖΑΜΠΕΛΙΟΣ

«… Πήρα για βάση, στις σκέψεις που θ' ακολουθήσουν, τα δυό του βασικά συγγράμματα. Τον περίφημο πλέον πρόλογο του στην έκδοση των δημοτικών τραγουδιών, που ο πλήρης τίτλος είναι: «"Ασματα δημοτικά της Ελλάδος, εκδοθέντα μετά μελέτης ιστορικής περί μεσαιωνικού ελληνισμού», 1852, αφιερωμένο σε μια δεύτερη έκδοση τον ίδιο χρόνο «Εις τον Έλληνικόν λαόν», και το άλλο σημαντικό έργο του με τον χαρακτηριστικό τίτλο: «Βυζαντιναί Μελέται, περί πηγών νεοελληνικής εθνότητος άπό Η' άχρι Ι΄ εκατονταετηρίδος μ.Χ.», Αθήνα 1857.
Η πρώτη βασική θεωρητική μεθοδολογική αρχή του Σπ. Ζαμπελίου για τη μελέτη της ιστορίας είναι ότι ο ιστορικός πρέπει ν' αρχίζει την ερευνά του και την ιστορική του θεώρηση άπό το παρόν: «Αναχωρούμεν πρώτον από της θέσεως εις ην ευρισκόμεθα σήμερον, και παρακολουθούντες την αλληλουχίαν των κυρίων γεγονότων, ανατρέχομεν εις τας άρχικάς πηγάς, διερευνώντες καθ' όδόν των αιτιών και αποτελεσμάτων τας αμφιπεπλεγμένας αρτηρίας..
Μεταταύτα, τον εσχεδιασμένον ήδη δρόμον ανύοντες και, μετά πλείονος πεποιθήσεως εις τας ιδίας δυνάμεις, βαθμηδόν ομαλύνοντες αυτόν, επαναστρέφομεν εις τα ίδια. Τω δε τω τρόπω συμβιούμεν συγχρόνως μετά τε των ζώντων και των κεκοιμημένων, μετά πολλής ωφελείας εναλλάσσοντες τον θάνατον και την ζωήν. Εις γαρ την ιστορίαν, καθάπερ εις τας Γραφάς, η ζωή και ο θάνατος συναρτίζουσι την άλυσον της Αποκαλύψεως» [Άσματα δημοτικά σ. 18].
Με απλούστερα 'ίσως λόγια και σε ύφος λιγότερο ποιητικορητορικό, άλλα το ίδιο περιεχόμενο θα έδινε στη μέθοδο του και ένας σημερινός ιστορικός' τα προβλήματα που ζούμε στο παρόν γίνονται ερεθίσματα για τον πλουτισμό της προβληματικής της ιστορίας.
Η δεύτερη βασική αρχή της ιστορικής θεωρίας του Ζαμπελίου είναι τούτο' ότι όπως και τα άτομα έτσι και τα γένη, έτσι και τα έθνη έχουν εκ των προτέρων ιδιάζουσες ηθικές ποιότητες, ανάλογες με την αποστολή για την οποίαν είναι προορισμένα….]

Η συνέχεια στο επόμενο.