Πώς έγινε η Απελευθέρωση της Ελλάδος την 12ην Οκτωβρίου 1944;

Κωδικός Πόρου: 00285-113984-1345
Συγγραφέας ή Δημιουργός: Σακκέτος Άγγελος
Ημερομηνία Δημιουργίας: 12/10/11 20:18
Εκδότης: Ελληνική λέσχη βιβλίου
Η γλώσσα του περιεχομένου: Ελληνικά
Σχέση: Δεν έχει δηλωθεί σχέση για το συγκεκριμένο τεκμήριο
Λέξεις κλειδιά: Νεώτερη Ελλάδα, 00285-113984-1345
Περιγραφή:

Πώς έγινε η Απελευθέρωση της Ελλάδος την 12ην Οκτωβρίου 1944;

Συγκλονιστικές αποκαλύψεις του Ακαδημαϊκού Διονυσίου Κόκκινου για τον τρόπο με τον οποίον ο ελληνικός λαός την ημέρα της Απελευθέρωσής του από τους Γερμανούς έψαλε τον Εθνικόν Ύμνον και το «Χριστός Ανέστη»!! Και μια πληροφορία της ιστοσελίδας μας: Η Αποκάλυψη έλεγε ότι το Θηρίο θα έχει εξουσία 42 μήνες (ή 1.260 ημέρες). Τι περίεργη σύμπτωση!.. Οι Γερμανοί, που πολλοί Έλληνες της εποχής εκείνης χαρακτήριζαν ως το Θηρίον της Αποκάλυψης, εισέβαλαν στην Ελλάδα τον Απρίλιο του 1941 και αποχώρησαν  τον Οκτώβριο του 1944, δηλαδή κατόπιν μιας εξουσίας 42 μηνών (!!).

«Tο Φευγιό». (Πίναξ τον ζωγράφου Κώστα Μαλάμου, από την συλλογήν του καλλιτέχνου). Και ο πίναξ αυτός, όπως και οι δύο άλλοι τον αυτού ζωγράφου, που εδημοσιεύθησαν εις προηγουμένας σελίδας, είναι εμπνευσμένος από τας τραγικάς ημέρας της περιόδου 1941 - 1944 εις την ελληνικήν ύπαιθρον, όπου οι κατακτηταί, αδυνατούντες να δαμάσουν το αγωνιστικόν φρόνημα των υποδούλων, κατέφευγον εις εμπρησμούς χωριών, εκτελέσεις και εις αποστολήν εις στρατόπεδα συγκεντρώσεων.

Ηδη αι επιθέσεις και αι εκστρατείαι τού Άξονος εστρέφοντο προς την κατιούσαν. Ο Ρούσβελτ και ο Τσώρτσιλ συνηντήθησαν εις την Καζαμπλάνκαν και συνεννοήθησαν δια την περαιτέρω διεξαγωγήν τού πολέμου εναντίον τού Άξονος, κατέληξαν δε εις την απόφασιν να συνεχίσουν τον πόλεμον «μέχρι της παραδόσεως άνευ όρων» των δυνάμεων τού Άξονος. Εν τω μεταξύ ο Μοντγκόμερυ, συνεχίζων την καταδίωξιν των Γερμανών, κατελάμβανε την Τριπολίτιδα.
Η εις το Στάλινγκραντ σκληρά μονομαχία μεταξύ των Γερμανών και των Ρώσσων, η παραταθείσα επί ολοκλήρους μήνας, ετελείωσε κατά την 31ην Ιανουαρίου τού 1943 με πλήρη την καταστροφήν της εκ 330.000 ανδρών γερμανικής στρατιάς και με την αίχμαλωσίαν τού άρχηγού της στρατάρχου Φον Πάουλους και άλλων 16 Γερμανών στρατηγών, και πολλών των υπό τούτους στρατευμάτων.
Αι αμερικανικοί δυνάμεις κατέλαβαν κατά τον Μάιον την Τύνιδα και την Μπιζέρταν και ο Ρόμμελ με την στρατιάν του διεπεραιώθη εις την Ιταλίαν. Ήρχισαν μετ' ολίγον τα δεινά της Ιταλίας. Συμμαχικαί δυνάμεις απεβιβάσθησαν εις την Σικελίαν κατά τον Ιούλιον και άνευ πολλού κόπου κατέλαβαν την νήσον. Εις την Ρώμην και αυτοί οι φασίσται ωμίλουν ήδη αναφανδόν εναντίον τού Μουσσολίνι. Συνεκλήθη το μέγα φασιστικόν συμβούλιον και οι σημαντικώτεροι εκ των μελών του, και αυτός ο Τσιάνο, απήγγειλαν σφοδρόν κατηγορητήριον εναντίον τού ανθρώπου ο όποιος έφερε την χώραν των εις την καταστροφήν. Ο Μουσσολίνι ηναγκάσθη να παραιτηθή και αναχωρών εκείθεν συνελήφθη και απεμονώθη. Την κυβέρνησιν ανέλαβεν ο Μπαντόλιο, ενώ τα συμμαχικά στρατεύματα διεπεραιώθησαν εις την νότιον Ιταλίαν. Ο Μπαντόλιο εδέχθη την άνευ όρων συνθηκολογησιν με τους συμμάχους και εκήρυξε τον πόλεμον κατά της Γερμανίας. Οι Γερμανοί απήντησαν εις τούτο με σκληρότητα εναντίον όλων των Ιταλών εις τας κατεχομένας υπό τούτων χώρας. Αι εις την Ελλάδα ιταλικαί δυνάμεις αφωπλίσθησαν υπό των Γερμανών και εθεωρήθησαν αιχμάλωτοί των. Έπειτα οι Γερμανοί κατώρθωσαν να ελευθερώσουν τον Μουσσολίνι, ο οποίος εσχημάτισε κυβέρνησιν εις την γερμανοκρατουμένην Ίταλίαν και ανεκήρυξε την δημοκρατίαν. Αλλ' ο άλλοτε φοβερός δικτάτωρ δεν ήτο παρά εξησθενημένος εγκάθετος των Γερμανών.

Η αναχώρησις των Γερμανών και η απελευθερωσις της χώρας επανηγυρισθη από τον ελληνικον λαόν όσον κανένα άλλο γεγονός της νεωτέρας ιστορίας. Η φωτογραφία παρουσιάζει τμήμα της ογκώδους διαδηλώσεως τον πληθυσμού της πρωτευούσης τον Οκτώβριον τού 1944. (Φωτογραφία από την συλλογήν τού Εθνικού 'Ιστορικού Μουσείου). Οι διαδηλωταί με ελληνικας και αγγλικάς σημαίας επλημμνρισαν τους κεντρικούς δρόμους των Αθηνών ψάλλοντες τον Εθνικόν Ύμνον και το «Χριστός Ανέστη».

Οι Γερμανοί απεχώρουν ήδη εκ της Ρωσσίας και ο Χίτλερ, ο απειλών μέχρι προ ολίγου χρόνου την οικουμένην, κατά τον λόγον του επί τη λήξει τού έτους έλεγεν ότι από τον πόλεμον αυτόν δεν θα εξέλθουν νικηταί και ηττημένοι, αλλ' «επιζώντες και εξοντωμένοι».
Ο Μουσσολίνι εφρόντισε να εκδικηθή. Κατά τον Ιανουάριον τού 1944 κατώρθωσε να συλλάβη εις την γερμανοκρατουμένην βόρειον Ιταλίαν τους καταφυγόντας εκεί φασίστας, τον Τσιάνο, τον στρατάρχην Ντε Μπόνο και άλλους ανήκοντας εις την ομάδα εκείνων οι οποίοι τον ανέτρεψαν, και τους παρέπεμψεν εις έκτακτον στρατοδικείον, το οποίον τους κατεδίκασεν εις θάνατον. Όλοι έξετελέσθησαν αμέσως.
Κατά τον Ιούνιον τού 1944 ήρχισεν η συμμαχική απόβασις εις την Νορμανδίαν. Ολίγαι ημέραι έφθασαν δια να αποδιωχθούν οι Γερμανοί εκ της Γαλλίας. Εδώ οι Αμερικανοί έθαυματούργησαν. Κατώρθωσαν να φέρουν εις αμηχανίαν τους Γερμανούς στρατηγούς και την 30ην Αυγούστου τα συμμαχικά στρατεύματα εισήρχοντο εις τους Παρισίους. Όλα τα μικρά κράτη, τα οποία είχαν ακολουθήσει τον Άξονα πειθαναγκασθέντα ή με την ελπίδα λείας εκ των αντιζήλων γειτονικών των χωρών, επροθυμοποιούντο ήδη να προσέλθουν εις την παράταξη των συμμάχων κρατών. Τα ελληνικά στρατεύματα τα ακολουθήσαντα τα συμμαχικά εις την προς την Ιταλίαν εκστρατείαν είχαν την λαμπράν τύχην να πολεμήσουν και επί ιταλικού εδάφους και κατήγαγαν περιφανή νίκην εις την μάχην του Ρίμινι, εναντίον των Γερμανοϊταλών.
Η ώρα της απαλλαγής από των δεινών έφθασε και δια την Ελλάδα. Αγγλοελληνικαί δυνάμεις απεβιβάσθησαν εις τα εκκενούμενα υπό των Γερμανών εδάφη, και τα τελευταία απομείναντα εις τας Αθήνας γερμανικά στρατεύματα απεχώρησαν την 12ην Οκτωβρίου αφού και κατά τας ώρας εκείνας διέπραξαν ωμότητας.
Την ιδίαν ημέραν η ελληνική κυβέρνησις τού Καΐρου ανεχώρει από την Κάννα ντέι Τιρέννι δια τον Τάραντα και εκείθεν την 15ην Οκτωβρίου ανεχώρησε δια την Ελλάδα. Εις τον Πειραιά έφθασε την πρωίαν της 18 'Οκτωβριου, υπό τας επευφημίας δε τού πλήθους ανήλθεν εις την Ακρόπολιν, όπου ο πρωθυπουργός Γ. Παπανδρέου ύψωσε την ελληνικήν σημαίαν.
Μετά την δοξολογίαν εις την Μητρόπολιν, ενώπιον μιας πρωτοφανούς εις όγκον και εις εκδηλώσεις συγκεντρώσεως, ο πρωθυπουργός εξεφώνησε λόγον, δημοσιευθέντα ως «Διάγγελμα» εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της 18 Οκτωβρίου… (*)

Πηγή:
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Α. ΚΟΚΚΙΝΟΣ: «Ιστορία της Νεωτέρας Ελλάδος», Εκδόσεις Μέλισσα.

(*) Τον ιστορικό αυτό λόγο θα τον δημοσιεύσουμε την 18ην Οκτωβρίου 2011 για να είναι και επίκαιρος.