Η απάντηση της Ελλάδας!.. (7)

Κωδικός Πόρου: 00285-113966-2469
Συγγραφέας ή Δημιουργός: Σακκέτος Άγγελος
Ημερομηνία Δημιουργίας: 19/04/12 19:53
Εκδότης: Ελληνική λέσχη βιβλίου
Η γλώσσα του περιεχομένου: Ελληνικά
Σχέση: Δεν έχει δηλωθεί σχέση για το συγκεκριμένο τεκμήριο
Λέξεις κλειδιά: Νεώτερη Ελλάδα, 00285-113966-2469
Περιγραφή:

Η απάντηση της Ελλάδας!.. (7)

Η άδικη γερμανική επίθεση εναντίον της Ελλάδος!.. Συγκλονιστικά στοιχεία μέσα από το έργο του αείμνηστου ακαδημαϊκού Διονυσίου Α. Κόκκινου: «Η Ιστορία της Νεωτέρας Ελλάδος»!.. Διαβάστε με ποιους όρους υπογράψαμε το Πρωτόκολλο της συνθηκολογήσεως με τους Γερμανούς κατά τον λεγόμενο «Eλληνογερμανικό πόλεμο», όπου οι ΄Ελληνες στρατιώτες επέδειξαν απαράμιλλο ηρωϊσμό και θάρρος!..

«Η διαταγή εξετελέσθη». (Πίναξ του Αλ. Αλεξανδράκη, Συλλογή της οικογενείας τον ζωγράφου). Όπως γράφει ο συγγραφεύς του παρόντος έργου Διονύσιος Κόκκινος εις το δίτομον βιβλίον του «Οι δύο πόλεμοι 1940 - 1941», «Οι στρατιώται μας επέδειξαν υπερτάτας αρετάς δια του φρονήματός των, δια της ευφυίας των, δια της θεληματικότητός των και του πνεύματος της θυσίας, και οι ξένοι δεν ενθυμήθησαν χωρίς λόγον τους νικητάς των Περσών και τους πολεμιστάς τον αγώνος της ανεξαρτησίας».

Συνέχεια από το προηγούμενο…

Το πρωτόκολλον της συνθηκολογήσεως

Η μεταφορά της αιτήσεως προς συνθηκολόγησιν ανετέθη εις τον αντισυνταγματάρχη της διοικήσεως πυροβολικού του Τ.Σ.Α.Μ Α Πετίνην, γνωρίζοντα την γερμανικήν, ο οποίος δια να καταστή δυνατή η μετάβασίς του και μάλιστα εις νυκτερινήν ώραν εις το εχθρικόν στρατόπεδον, επεκοινώνησε με τον εις την Θεσσαλονίκην Γερμανόν πρόξενον Σκόεμπεργκ. Αλλά κατά την ώραν εκείνην ακριβώς—10.30’ μ.μ. αντιστράτηγος Ραγκαβής έλαβεν υπό την ιδιότητά του ως στρατιωτικού διοικητού Θεσσαλονίκης επιστολήν εκ μέρους τού διοικητού των προχωρημένων μηχανοκινήτων γερμανικών μονάδων, δια της οποίας του εζητείτο η άνευ όρων παράδοσις της Θεσσαλονίκης. Η προθεσμία προς απάντησιν ήτο μέχρι του μεσονυκτίου. Ο Γερμανός αξιωματικός εδήλωνεν τι εις αντίθετον περίπτωσιν θα κατελάμβανε την πόλιν βιαίως λίαν πρωί κατά την επομένην. Επρόκειτο περί τελεσιγράφου.
Ο Ραγκαβής ανέφερεν αμέσως εις τον Μπακόπουλον δια του τηλεφώνου τα περί της επιστολής καθώς και ότι εσκέπτετο να μεταβή ο ίδιος εις τον Άγιον Αθανάσιον — Καβακλή —, όπου ευρίσκετο ο Γερμανός διοικητής, δια να κανονισθούν από κοινού τα της παραδόσεως της πόλεως. Απεφασίσθη να συγχρονισθούν αι δύο αποστολαί, και ολίγον προ του μεσονυκτίου ο Ραγκαβής και ο Πετίνης ανεχώρησαν δια το εχθρικόν στρατόπεδον. Ο δεύτερος θα ανεζήτει τον διοικητήν τής όλης γερμανικής δυνάμεως, δια να του επιδώση την αίτησιν της συνθηκολογήσεως, έφερε δε προς τούτο επιστολήν και τού εις την Θεσσαλονίκην Γερμανού προξένου.
Ο στρατηγός Ραγκαβής επέστρεψεν εις την Θεσσαλονίκην μετά τρίωρον και ανέφερεν ότι συνήντησεν εις το Καβακλή τον συνταγματάρχην διοικητήν της προχωρημένης γερμανικής φάλαγγος που του είχεν αποστείλει την τελεσιγραφικήν επιστολήν, με τον οποίον συνεφωνήθη να γίνη η παράδοσις της πόλεως κατά την επομένην, 9 Απριλιου, την 8 π.μ. και ότι ο αντισυνταγματάρχης Πετίνης εσυνέχισε τον δρόμον συνοδευόμενος υπό του Γερμανού συνταγματάρχου προς συνάντησιν του διοικητού της γερμανικής θωρακισμένης μεραρχίας και επίδοσιν εις τούτον της αιτήσεως του διοικητού του Τ.Σ.Α.Μ.
Ο αντισυνταγματάρχης Πετίνης δεν είχεν επανέλθει μέχρι της πρωίας και επειδή υπήρχε κίνδυνος επαναλαμβανομένων των εχθροπραξιών να διασπασθή υπό του εχθρού η αμυντική ελληνική γραμμή, ο στρατηγός Μπακόπουλος, δια να προλάβη το τοιούτον δυσάρεστον ενδεχόμενον κατά την τελευταίαν στιγμήν και ενώ ανεμένετο από στιγμής εις στιγμήν η απάντησις εις την περί συνθηκολογήσεως πρότασιν, απηύθυνε γενικήν διαταγήν δια του τηλεφώνου προς τας μεγάλας μονάδας εν περιπτώσει ισχυράς εχθρικής επιθέσεως προς διάσπασιν των τοποθεσιών των να υψώσουν λευκάς σημαίας και να έλθουν εις συνεννοήσεις με τους αρμοδίους διοικητάς των αντιπάλων τμημάτων περί διακοπής των εχθροπραξιών μέχρι της λήψεως της αναμενομένης απαντήσεως, ώστε η συνθηκολόγησις να επιτευχθή απ’ ευθείας με την ανωτάτην διοίκησιν των γερμανικών στρατευμάτων.

Προσωπογραφία του βασιλέως Γεωργίου Β', έργον τοϋ ζωγράφου Ανδρέα Γεωργιάδη του Κρητός. (Συλλογή του καλλιτέχνου). Ο Γεώργιος Β' με αληθινά βασιλικήν απλότητα συνεμερίσθη τας ταλαιπωρίας και τους κινδύνους του λαού.

Εν τω μεταξύ ο αντισυνταγματάρχης Πετίνης είχεν εκπληρώσει την αποστολήν του. Μετά τας εις το Καβακλή συνομιλίας μετέβη επ’ αυτοκινήτου εις το πρόχωμα όπου ευρίσκετο ο Γερμανός στρατηγός Βάιελ, διοικητής της προελαυνούσης θωρακισμένης μεραρχίας, και του επέδωσε το έγγραφον. Ο Βάιελ, αφού έλαβε γνώσιν τούτου, εδήλωσεν ότι δεν είναι αρμόδιος ν’ απαντήση επί των προτεινομένων όρων και ότι θα το θέση υπ’ όψιν του στρατάρχου φον Λιστ μεταβαίνων προς συνάντησίν του κατά την πρωίαν. Ήτο ήδη η 2α π. μ. της 9ης Απριλίου. Και πράγματι κατά την χαραυγήν μετέβη δι’ αεροπλάνου εις την Σόφιαν, όπου ευρίσκετο ο φον Λίστ, και επιστρέψας κατά την 9 π. μ. απήντησεν εις τον Πετίνην ότι ο στρατάρχης απεδέχθη τους προτεινομένους υπό του στρατηγού Μπακοπούλου όρους, πλην του αφορώντος την διατήρησιν υπό των στρατιωτών τών όπλων των, τα οποία θα παρεδίδοντο αμέσως εις τους Γερμανούς. Συνεπώς εγένετο αποδεκτή η προτεινομένη κατάπαυσις των εχθροπραξιών, η οποία και διετάχθη ραδιοτηλεγραφικώς προς τας γερμανικάς μονάδας την 10 π. μ.
Μετά τούτο ο στρατηγός Βάιελ προέβη δια του επιτελείου του εις την σύνταξιν ενός πρωτοκόλλου συνθηκολογήσεως, παρισταμένου και του Πετίνη, μολονότι ο Έλλην αξιωματικός εδήλωσεν ότι δεν είχε καμμίαν εντολήν ή εξουσιοδότησιν προς τούτο. Αμέσως έπειτα ο Βάιελ, ο επιτελάρχης του και ο Πετίνης μετέβησαν εις την Θεσσαλονίκην, όπου έφθασαν την 11 π. μ. κατευθυνθέντες εις το γερμανικόν προξενείον, όπου προσεκλήθη ο στρατηγός Μπακόπουλος δια την 12.30’. Εκεί οι Γερμανοί εδέχθησαν τον Έλληνα στρατηγόν με τυπικήν λεπτότητα. Παρευρίσκοντο αφ’ ενός εκ μέρους των Ελλήνων ο στρατηγός Μπακόπουλος, ο επιτελάρχης του συνταγματάρχης Καλογερόπουλος και ο έφεδρος ανθυπολοχαγός Τρυπάνης, ως διερμηνεύς, είχε δε κληθή και είχε προσέλθει και ο στρατηγός Ραγκαβής, εκ μέρους δε των Γερμανών ο στρατηγός Βάιελ και ο επιτελάρχης του.
Το ζήτημα ετέθη αμέσως. Το συνταχθέν παρά των Γερμανών πρωτόκολλον σύμφωνα προς την επιστολήν του Έλληνος στρατηγού και τας εντολάς του Γερμανού στρατάρχου ήτο έτοιμον προς υπογραφήν. Ο στρατηγός Ραγκαβής το εδιάβασε εις επήκοον όλων.
Ο Μπακόπουλος δεν έμεινεν ικανοποιημένος από το πρωτόκολλον. Παρετήρησεν εν πρώτοις ότι καθωρίζετο ότι θα εδίδετο εις έκαστον των διαπραγματευόμενων από ένα αντίγραφον τούτου συντεταγμένον εις την γερμανικήν και εζήτησε να γίνη και από ένα αντίγραφον εις την ελληνικήν και να καθορίζεται τούτο εις το πρωτόκολλον. Ο Βάιελ το εδέχθη.
Αλλά ο στρατηγός Μπακόπουλος είχεν αντιρρήσεις και επί της ουσίας και εζήτησε να προστεθούν ωρισμένοι όροι επί των οποίων και έγινε συζήτησις.
Συνετάχθη κατόπιν τούτου εις την γερμανικήν και εις την ελληνικήν το ακόλουθον πρωτόκολλον της συνθηκολογήσεως.

 

Ρωσσικά τανκς και πεζικόν επιτίθενται εναντίον γερμανικών θέσεων. ( Συλλογή τον Εκδότου). Ο Χίτλερ υπελόγιζεν ότι τα στρατεύματά του, μετά την κατάληψιν των βαλκανικών χωρών, θα εστέλλοντο εις άλλα μέτωπα προ της 1ης Μαΐου. Τοιουτοτρόπως θα ήρχιζεν εγκαίρως τον εναντίον της Ρωσσίας πόλεμον. Η εις την Ελλάδα εισβολή όμως απήτησεν ένα μήνα περίπου, δηλαδή περισσότερον από όσον εχρειάσθη δια να πλημμυρίση την Γαλλίαν με γερμανικά στρατεύματα. Την 11ην Μαΐου, δια την οποίαν είχεν ορίσει την έναρξιν της επιθέσεως του κατά της Ρωσσίας, δεν είχεν αρχίσει η κατά της Κρήτης επιχείρησις, η οποία εστοίχισεν εις τον Χίτλερ προ πάντων πολύτιμον χρόνον.

Διαπραγματεύσεις παραδόσεως

Μεταξύ του διοικητού της στρατιάς της ανατολικής Μακεδονίας στρατηγού Μπακοπούλου και του διοικητού μιας γερμανικής τεθωρακισμένης μεραρχίας, πλήρως εξουσιοδοτημένου εκ μέρους του εν Ελλάδι γερμανικού στρατού, αντιστρατήγου Βάιελ συνεφωνήθησαν οι ακόλουθοι όροι παραδόσεως, και εγγράφως, θα παραδοθή δε ανά εν αντίγραφον εις την γερμανικήν και ελληνικήν γλώσσαν εις έκαστον των διαπραγματευόμενων, δηλαδή εις τον διοικητήν της στρατιάς της ανατολικής Μακεδονίας και τον διοικητήν των εν Ελλάδι γερμανικών στρατευμάτων.
1. Τα εν τη ανατολική Μακεδονία ευρισκόμενα τμήματα του ελληνικού στρατού καταθέτουν τα όπλα και διακόπτουν τας εχθροπραξίας εις το εξής.
Από τους αξιωματικούς του ελληνικού στρατού δεν θα αφαιρεθούν τα ξίφη.
Η περιοχή της στρατιάς της ανατολικής Μακεδονίας περιλαμβάνει το τμήμα της Ελλάδος, το από των τουρκικών συνόρων μέχρι του Αξιού ποταμού.
2. Η γνωστοποίησις της αμέσου διακοπής των εχθροπραξιών θα επιδιωχθή ευθύς και δια παντός μέσου και υπό των Γερμανών και υπό των Ελλήνων.
3. Πάσα καταστροφή ή αχρήστευσις προμηθειών θα παύση αμέσως.
4. Τα πλωτά μέσα τα ευρισκόμενα εν τω λιμένι Θεσσαλονίκης δεν δικαιούνται ν’ αποπλεύσουν και τίθενται εις την άμεσον διάθεσιν του γερμανικού στρατού.
5. Άπαντα τα όπλα και όλον το πολεμικόν υλικόν, το ευρισκόμενον εις την περιοχήν της ανατολικής Μακεδονίας, θα παραδοθή εις τα γερμανικά στρατεύματα συμφώνως προς λεπτομερεστέρας άλλας συνεννοήσεις.
6. Το εμπόριον και αι συγκοινωνίαι θα εξακολουθήσουν εις την περιοχήν της ανατολικής Μακεδονίας κανονικώς.
Αι αποφάσεις των πολιτικών δικαστηρίων διατηρούν πλήρως το κύρος των.
7. Η ελληνική βασιλική αστυνομία θα διατηρήση τον οπλισμόν της και θα εξακολουθήση τα αστυνομικά της καθήκοντα υπό την ανωτέραν γερμανικήν διοίκησιν.
Εν αναμονή της περαιτέρω ρυθμίσεως λεπτομερειών τινων αρχίζει η ισχύς του παρόντος πρωτοκόλλου αμέσως.
Ο διοικητής της στρατιάς της ανατολικής Μακεδονίας είναι έτοιμος να ρυθμίση τας περαιτέρω λεπτομερείας αποστέλλων αντιπρόσωπον με πλήρη εξουσιοδότησιν την 9-4-41 προς τον διοικητήν των εν Ελλάδι γερμανικών στρατευμάτων.
Συνεφωνήθη, ανεγνώσθη. επεκυρώθη και υπεγράφη.

Κ. ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΪΕΛ
Αντιστράτηγος Αντιστράτηγος

Εις τούτο προσετέθη υπογραφέν ιδιαιτέρως και το ακόλουθον:

Παράρτημα εις το ανωτέρω πρωτόκολλον διαπραγματεύσεων

1. Αναγνωρίζεται ρητώς ότι μέχρι τέλους των διαπραγματεύσεων τα ελληνικά στρατεύματα της στρατιάς της ανατολικής Μακεδονίας ηγωνίσθησαν γενναίως κατά των γενναίων γερμανικών στρατευμάτων.
Παρά το γεγονός ότι τα ελληνικά στρατεύματα εκράτησαν τας κυρίας θέσεις των, ο διοικητής της στρατιάς της ανατολικής Μακεδονίας προέβη εις την απόφασιν να συνθηκολόγηση, ίνα εμποδίση περαιτέρω άσκοπον αιματοχυσίαν, η οποία θα προεκαλείτο εκ της προελάσεως γερμανικών τεθωρακισμένων μονάδων εις την κοιλάδα του Αξιού.
2. Ο διοικητής της στρατιάς της ανατολικής Μακεδονίας εκφράζει την ρητήν επιθυμίαν αυτού, όπως οι υπ’ αυτόν αξιωματικοί και οπλίται μη αποσταλούν εις στρατόπεδα συγκεντρώσεως ούτε εν Βουλγαρία, ούτε εν Ιταλία.
3. Αι πολιτικαί αρχαί θα παραμείνουν εις τας θέσεις των, κατ’ ακολουθίαν οι αναχωρήσαντες υπάλληλοι δύνανται να επανέλθουν.

Κ. ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΪΕΛ
Αντιστράτηγος Αντιστράτηγος *

Στο επόμενο: Ο θαυμασμός των Γερμανών στρατιωτικών προς τον ελληνικόν αγώνα.

* ΠΗΓΗ: Διονυσίου Α. Κόκκινου, της Ακαδημίας Αθηνών: «Ιστορία της Νεωτέρας Ελλάδος», Εκδόσεις Μέλισσα.