Η απάντηση της Ελλάδας!.. (3)

Κωδικός Πόρου: 00285-113970-2415
Συγγραφέας ή Δημιουργός: Σακκέτος Άγγελος
Ημερομηνία Δημιουργίας: 09/04/12 19:26
Εκδότης: Ελληνική λέσχη βιβλίου
Η γλώσσα του περιεχομένου: Ελληνικά
Σχέση: Δεν έχει δηλωθεί σχέση για το συγκεκριμένο τεκμήριο
Λέξεις κλειδιά: Νεώτερη Ελλάδα, 00285-113970-2415
Περιγραφή:

Η απάντηση της Ελλάδας!.. (3)

Η άδικη γερμανική επίθεση εναντίον της Ελλάδος!.. Συγκλονιστικά στοιχεία μέσα από το έργο του αείμνηστου ακαδημαϊκού Διονυσίου Α. Κόκκινου: «Η Ιστορία της Νεωτέρας Ελλάδος»!.. Σήμερα διαβάζουμε το κεφάλαιο: «Η μάχη των οχυρών»!..

Κατάρριψις αεροπορικού μεταφέροντος αλεξιπτωτιστάς. (Ελήφθη από την συλλογήν φωτογραφιών του Εθνικού Ιστορκού Μουσείου). Πρώτοι εις ευρείαν κλίμακα εχρησιμοποίησαν τους αλεξιπτωτιστάς οι Ρώσσοι κατά την ρωσοφινλανδικήν σύγκρουσιν τον χειμώνα 1939-1940. Οι Γερμανοί εχρησιμοποίησαν το πρώτον αλεξιπτωτιστάς εις την Νορβηγίαν τον Απρίλιον του 1940, έκτοτε δε η δράσις των αλεξιπτωτιστών, του «εναερίου πεζικού», επυκνώθη. (Πάνω: Αφίσα Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας)

Συνεχεια από το προηγούμενο:

Η μάχη των οχυρών

Η πρώτη ημέρα της επιθέσεως είχε παρέλθει με αποτυχίαν του εχθρού εις την προσπάθειάν του να κατέλθη εις την κοιλάδα Περιθωρίου. Είχε πραγματοποιήσει όμως ο εχθρός την κατάληψιν του βορείου και του βορειοανατολικού τμήματος της κοιλάδος. Εκ των γενομένων δε κατά την ημέραν αυτήν κινήσεων και των αναπτυχθεισών δυνατοτήτων προέκυπτεν ότι, αν το συγκρότημα Καραντάγ διέθετεν εφεδρείαν ενός συντάγματος πεζικού, δια του οποίου να ενήργει αντεπίθεσιν, η θέσις του εχθρού ήτο τοιαύτη εις την κοιλάδα του Περιθωρίου, ώστε το πυροβολικόν του ή θα ηχμαλωτίζετο ή θα ηναγκάζετο ν’ αποσυρθή εκείθεν εγκαίρως.
Εις το μέτωπον της XVIII μεραρχίας ο αγών εξεδηλώθη ευθύς εξ αρχής αποφασιστικός και τραχύς. Από της 7.30’ π. μ. της 6ης Απριλίου ήρχισε σφοδρός βομβαρδισμός κατά του οχυρού Παλουριόνες δια πυροβολικού και αεροπλάνων καθέτου εφορμήσεως. Έπειτα από τόσην βροχήν βομβών κατά την 8.30’ π. μ. εκινήθη κατά του οχυρού εχθρικόν πεζικόν και μολονότι υπεστηρίζετο υπό του πυροβολικού του δεν κατώρθωσε να το προσεγγίση. Αι επιθέσεις εσυνεχίσθησαν και κατά την νύκτα, επίσης ορμητικαί όπως και κατά την ημέραν, αλλ’ απεκρούσθησαν με βαρυτάτας απωλείας των αποπειραθέντων να πλησιάσουν τμημάτων.
Το οχυρόν Αρπαλούκι υπέστη από της 5ης π. μ. καταιγιστικόν βομβαρδισμόν δια πυροβολικού και αεροπλάνων καθέτου εφορμήσεως. Εναντίον του οχυρού τούτου εχρησιμοποιήθησαν πλην των άλλων και βλήματα καπνογόνα και εμπρηστικά. Εδημιουργήθη εκ τούτου κατάστασις αφόρητος δια τους εντός του οχυρού, το οποίον εκαλύφθη ταχέως υπό πυκνοτάτου καπνού. Παρά ταύτα το οχυρόν εξηκολούθησε να βάλλη, τα δε μηχανήματα του πυρός συμμετείχαν εις τον αγώνα που διεξήγετο γύρω από τα οχυρά Καλκαγιά και Ιστίμπεη.
Το οχυρόν Καλκαγιά υπήρξεν αντικειμενικός σκοπός ισχυράς εχθρικής εφόδου προς κατάληψιν. Υπέστη και τούτο κατ’ αρχάς βομβαρδισμόν δια πυροβολικού και αεροπλάνων καθέτου εφορμήσεως, επί πλέον δε και δι’ αντιαρματικού πυροβολικού δια βολών κατά θυρίδων. Ολίγον αργότερα εχθρικόν πεζικόν εκινήθη προς κατάληψιν του οχυρού, αλλ’ η ενέργειά του ενεκόπη κατόπιν των βαρειών απωλειών του εκ των ευστόχων ελληνικών πυρών. Αλλ’ εδώ οι Γερμανοί ήσαν αποφασισμένοι να φθάσουν αντί πάσης θυσίας εις αποτέλεσμα. Αι προσπάθειαί των εσυνεχίσθησαν δια νέων εφόδων. Ο προ των έργων οχυρώσεως χώρος εκαλύπτετο από πτώματα Γερμανών, αλλά νέα κύματα εφορμούσαν διαρκώς κατά του αμυνομένου οχυρού και κατά τας απογευματινάς ώρας εχθρικόν τμήμα κατώρθωσε να φθάση επ’ αυτού. Δύναμις τότε του οχυρού εξήλθε τούτου και υποστηριζόμενη υπό του πυροβολικού, αποκόπτοντος την οδόν των γερμανικών ενισχύσεων, κατώρθωσε δια δύο αντεπιθέσεων δια της λόγχης ν’ απορρίψη μακράν του οχυρού εκείνους που είχαν κατορθώσει να πατήσουν επ’ αυτού.
Παρά τας μεγάλας απωλείας των οι Γερμανοί δεν παρητήθησαν της ενεργείας και κατώρθωσαν να προσεγγίσουν εκ νέου το οχυρόν. Κατά την δύσιν του ηλίου έφθασαν γύρω του και ανετίναξαν δια δυναμίτιδος δύο βοηθητικάς εξόδους του και εισέδυσαν εις το εσωτερικόν του. Οι υπερασπισταί του οχυρού είδαν έκπληκτοι τους Γερμανούς, αλλ’ η ψυχραιμία, η γενναιότης και η αποφασιστικότης των έσωσε την κατάστασιν δια την ώραν εκείνην. Επηκολούθησε δραματική πάλη ανδρός προς άνδρα, κατά την οποίαν εξωντώθησαν όλοι οι εισελθόντες Γερμανοί.
Έξω του οχυρού όμως απέμεναν άλλοι. Αυτοί απέφρασσαν συστηματικώς τα φατνώματα των πολυβολείων και δια δυναμίτιδος επροσπαθούσαν να διανοίξουν μεγάλο ρήγμα εις το οχυρόν επί των σημείων τα όποια έκριναν ευπαθή, αλλά τελικώς δεν επέτυχαν τίποτε.
Οι Γερμανοί επροσπαθούσαν να πάρουν το Αρπαλούκι κυριολεκτικώς με τα χέρια των. Αλλά και με τα χέρια των επίσης οι Έλληνες υπερασπισταί του κατώρθωσαν να το κρατήσουν.
Εναντίον του οχυρού Ιστίμπεη ήρχισεν η επίθεσις από της 5.10’ π. μ. με βομβαρδισμόν δια πυροβολικού μεγάλου διαμετρήματος και ευθυτενούς τροχιάς, καθώς και δι’ αεροπλάνων καθέτου εφορμήσεως. Επήλθαν εκ τούτου ταχέως ικαναί ζημίαι εις τα έργα οχυρώσεως. Κατά την 7 π. μ. γερμανικόν πεζικόν ενήργησεν επίθεσιν, η οποία κατ’ αρχάς απεκρούσθη, αλλά κατόπιν σκληρών προσπαθειών με πολλάς απωλείας κατά την 7.30’ π. μ. οι Γερμανοί ευρίσκοντο επί της επιφανείας του οχυρού. Ο αγών υπήρξε φονικός δι’ αμφοτέρους τους αντιπάλους και κατέδειξε την αποφασιστικότητα και το πνεύμα της αυτοθυσίας που κατείχε τους διαμαχομένους. Ελληνικόν τάγμα ευρισκόμενον περί τα 1500 μέτρα νοτίως του οχυρού επεχείρησεν αντεπίθεσιν κατά την 8.30’ π.μ., αλλά δεν έφθασεν εις αποτέλεσμα. Εις τους εντός του οχυρού δεν απέμενεν ελπίς απολυτρώσεως παρά εκ των ιδίων των προσπαθειών. Έβαλλαν ακαταπαύστως κατά των Γερμανών από των θέσεων εκ των οποίων ήτο δυνατόν να τους κτυπήσουν, ενώ εκείνοι δια των φατνωμάτων του οχυρού έρριπταν εις το εσωτερικόν του χειροβομβίδας και δεσμίδας δυναμίτιδος. Οι υπερασπισταί του οχυρού εφονεύοντο ή ετίθεντο εκτός μάχης ενώ ευρίσκοντο επί των θέσεών των, πνιγόμενοι από τον καπνόν των εκρήξεων. Πολυβόλα και άλλα μέσα μάχης κατεστρέφοντο.
Η άμυνα κατέστη εναγώνιος. Δια ν’ ανακουφισθή το οχυρόν, ένα εφεδρικόν τμήμα της φρουράς του, βοηθούμενον και από το εκτός τούτου πυροβολικόν, επεχείρησε δι’ εξόδου ν’ αντεπιτεθή κατά των Γερμανών, αλλ’ ευρεθέν προ των ραγδαίων πυρών των αυτομάτων όπλων των δεν κατώρθωσε να συνεχίση την κίνησίν του και επέστρεψεν εις το οχυρόν. Κατόπιν τούτου οι Γερμανοί εξηκολούθησαν μεθοδικώς την καταστροφήν των έργων οχυρώσεως δια δυναμίτιδος μέχρι της νυκτός.
Σοβαρά κατάστασις δυσχεραίνουσα και απειλούσα την όλην άμυναν εδημιουργείτο εις το δυτικώτερον τμήμα του Μπέλες. Το Τμήμα στρατιάς ανατολικής Μακεδονίας ανέθεσεν από της μεσημβρίας της 6ης Απριλίου την άμυναν της τοποθεσίας Κρουσίων και την απόκρουσιν του εχθρού ανατολικώς της λίμνης της Δοϊράνη; εις την μηχανοκίνητον μεραρχίαν, την ενίσχυσε με δυνάμεις εκ Θεσσαλονίκης και υπήγαγεν εις αυτήν εκτός του αποσπάσματος Κρουσίων και τας δυνάμεις των εις το άκρον αριστερόν ευρισκομένων τμημάτων της XVIII μεραρχίας. Κατόπιν τούτου κατά την νύκτα της 6ης προς την 7ην Απριλίου διετάχθη η σύμπτυξις των εκτός των οχυρών δυνάμεων της ομάδος μεραρχιών εις την ανατολικήν όχθην του Στρυμόνος, όπου θα κατελαμβάνοντο θέσεις βορείως της γέφυρας Σιδηροκάστρου και θα απεφράσσετο το νοτίως της σιδηροδρομικής γραμμής τμήμα μεταξύ της λίμνης Κερκίνης και του Στρυμόνος.
Η γερμανική αεροπορία, πλην της σφοδράς δράσεώς της επί των οχυρών, εκτύπησε κατά την ημέραν αυτήν αποκλειστικώς και τα μετόπισθεν. Δεν περιωρίσθη δε εις επιθέσεις εναντίον των σιδηροδρομικών σταθμών και των στρατώνων των μεγάλων στρατιωτικών κέντρων της ανατολικής Μακεδονίας, αλλά δι’ αδιακόπων επιδρομών των σμηνών των αεροπλάνων καθέτου εφορμήσεως απέκοψε τας συγκοινωνίας της γραμμής αμύνης με τας όπισθεν αυτής μονάδας, καθισταμένου αδυνάτου του εφοδιασμού των μαχόμενων ή της ενισχύσεώς των δι’ εφεδρειών, και απεμόνωσε κατ’ αυτόν τον τρόπον τα οχυρά.
Κατά το μεσονύκτιον της 6ης προς την 7ην Απριλίου, εκτός των άλλων επιδρομών, ισχυρόν σμήνος γερμανικών αεροπλάνων έρριψε μαγνητικάς νάρκας εις τον λιμένα Πειραιώς, προ τούτου και εις τον Σαρωνικόν. Μία από τας νάρκας αυτάς έπληξε και ανέφλεξεν εντός του λιμένος αγγλικόν μεταγωγικό ν 10.000 τόννων και εκ τούτου επυρπολήθησαν πλήθος φορτηγίδων του λιμένος και αι ανατολικώς τούτου προ της προκυμαίας σειραί οικοδομών, αι πλείσται των οποίων ήσαν αποθήκαι.*
---------------------------------------

Στο επόμενο: Οι Δραματικοί Αγώνες!..

*ΠΗΓΗ: Διονυσίου Α. Κόκκινου, της Ακαδημίας Αθηνών: «Ιστορία της Νεωτέρας Ελλάδος», Εκδόσεις Μέλισσα.