Η απάντηση της Ελλάδας!.. (2)

Κωδικός Πόρου: 00285-113971-2410
Συγγραφέας ή Δημιουργός: Σακκέτος Άγγελος
Ημερομηνία Δημιουργίας: 08/04/12 17:20
Εκδότης: Ελληνική λέσχη βιβλίου
Η γλώσσα του περιεχομένου: Ελληνικά
Σχέση: Δεν έχει δηλωθεί σχέση για το συγκεκριμένο τεκμήριο
Λέξεις κλειδιά: Νεώτερη Ελλάδα, 00285-113971-2410
Περιγραφή:

 

Η απάντηση της Ελλάδας!.. (2)

Η άδικη γερμανική επίθεση εναντίον της Ελλάδος!.. Συγκλονιστικά στοιχεία μέσα από το έργο του αείμνηστου ακαδημαϊκού Διονυσίου Α. Κόκκινου: «Η Ιστορία της Νεωτέρας Ελλάδος»!.. Σήμερα διαβάζουμε το κεφάλαιο: «Η κατά της γραμμής Μπέλες - Νέστου επίθεσις»!..

Γέφυρα παρά το αεροδρόμιον τής Κορυτσάς. (Πίναξ τον Ουμβ. Αργυρού, Πινακοθήκη της Στρατιωτκής Σχολής Ευελπίδων). Τον Νοέμβριον του 1940 ο διοικητής τής Ιταλικής αεροπορίας εις τον τομέα της Κορυτσάς αντισυνταγματάρχης Τεσσάρι ανέφερεν ότι αι αεροπορικαί επιχειρήσεις εδυσχεραίνοντο λόγω της ευστόχου βολής του αντιαεροπορικού μας πυροβολικού. Κατά τον ελληνογερμανικόν πόλεμον αι συνεχείς έφοδοι της γερμανικής αεροπορίας έκαμψαν την αντίστασιν εις πολλάς περιοχάς.

Η κατά της γραμμής Μπέλες - Νέστου επίθεσις

Αι κατά την 6ην Απριλίου εχθροπραξίαι εξεδηλώθησαν εφ’ όλης της ωχυρωμένης τοποθεσίας εκ μέρους των Γερμανών πριν ακόμη επιδοθή υπό του πρίγκηπος Έρμπαχ εις τον πρωθυπουργόν Κορυζήν η γερμανική διακοίνωσις. Επεδιώχθη το κέρδος τής αιφνιδιαστικής άνευ προειδοποιήσεως επιθέσεως και εκ μέρους του εχθρού τούτου, του οποίου η συντριπτική εις όγκον και εξοπλισμόν υπεροχή δεν ηχρήστευε τα ύπουλα μέσα.
Κατά την 5.15’ της πρωίας ο γερμανικός στρατός επετέθη κατά πρώτον δια καταιγιστικού πυρός τού πυροβολικού του και έπειτα δι’ ισχυρών φαλάγγων κατά των ευρισκομένων εις την από βορείως της Κομοτηνής μέχρι του τριεθνούς τριγωνομετρικού σημείου ζώνην ελληνικών τμημάτων προκαλύψεως, τα όποια ελισσόμενα επιβραδυντικώς, κατά τας οδηγίας που είχαν, συνεπτύχθησαν επί της κυρίας τοποθεσίας αντιστάσεως.
Το βορείως της Νυμφαίας εις το μέτωπον της ταξιαρχίας Έβρου διατεταγμένον τάγμα υπεχώρησε δι’ επιβραδυντικού ελιγμού εις την πεδιάδα της Κομοτηνής. Το οχυρόν Νυμφαίας ήρχισε να βάλλεται από της 7.30’ π. μ. δια του βαρέως πυροβολικού του προελάσαντος εχθρού και κατά την 8.30’ γερμανικοί μηχανοκίνητοι δυνάμεις αχθείσαι προ του οχυρού έβαλλον εναντίον του. Κατά την 11ην π. μ. το οχυρόν περιεσφίγγετο και εβάλλετο από παντού, ενώ εχθρικά πυκνά τμήματα επεχείρουν να πλησιάσουν. Αλληλοδιάδοχοι έφοδοι ενηργήθησαν, αι οποίαι όμως απεκρούσθησαν. Κατά την 2 μ. μ. τα βλήματα του εχθρικού πυροβολικού είχαν προξενήσει ζημίας εις την οχύρωσίν του, αλλ’ οι εντός τούτου εξακολουθούσαν ν’ αμύνωνται βάλλοντες επιτυχώς και απωθούντες τον εχθρόν. Ο βομβαρδισμός του οχυρού εκ μέρους του γερμανικού πυροβολικού και της αεροπορίας εσυνεχίσθη μέχρι βαθείας νυκτός, αλλά χωρίς αποτέλεσμα. Ανατολικως της όδού Κομοτηνής-Νυμφαίας δεν ενηργήθη έπίθεσις.
Η ταξιαρχία Νέστου της περιοχής Παρανεστίου μέχρι των εκβολών τού Νέστου απέκρουσε τας πρώτας επιθέσεις. Εχθρικαί δυνάμεις επέρασαν κατά την πρωίαν τα σύνορα και εκινήθησαν προς τον Εχίνον, προς την κατεύθυνσιν Σταυρουπόλεως.
Κατά την 9.20’ π. μ. από του παρατηρητηρίου του Εχίνου έγιναν αντιληπτοί 100 περίπου Γερμανοί μοτοσυκλετισταί κινούμενοι επί της δημοσίας οδού. Η ενέργειά των ήτο παρακινδυνευμένη, δοθέντος ότι ήσαν ακάλυπτοι προ των πυροβολείων του Εχίνου. Οι μοτοσυκλετισταί εβλήθησαν εκ τού οχυρού δια πυκνών πυρών και διεσκορπίσθησαν, αφού άφησαν επί του πεδίου 30 νεκρούς και τραυματίας. Κατά την 1.30’ μ. μ. εχθρική δύναμις δύο περίπου λόχων έφθασεν εις απόστασιν 4 χιλιομέτρων βορείως του Εχίνου και ανέμενεν εκεί μέχρι της νυκτός, οπότε προχωρήσασα προς νότον και καταλαβούσα τα απέναντι του οχυρού υψώματα έβαλλε καθ’ όλην την νύκτα κατά του οχυρού με αυτόματα όπλα, χωρίς όμως να επιτύχη κανέν αποτέλεσμα.
Η έχουσα δυτικώτερον διάταξιν έπί των τομέων Φαλακρού, Τουλουμπάρ και Παρανεστίου VII μεραρχία υπέστη σφοδράν προσβολήν από της πρωίας.
Κατά την νύκτα της 6ης προς την 7ην Απριλίου ο εχθρός, επωφελούμενος της εκμηδενίσεως πάσης ορατότητος εκ της επικρατούσης ομίχλης, συνοδευομένης και υπό βροχής, προώθησε δυνάμεις εις τα Ουσόγια εντός του χωρίου Λίσσε και προς το οχυρόν Ντάσαβλι.
Εις το μέτωπον της XIV μεραρχίας η εχθρική επίθεσις ήρχισε κατά την 5.30’ π. μ. δια καταιγιστικού βομβαρδισμού υπό του γερμανικού πυροβολικού και της αεροπορίας. 82 γερμανικαί πυροβολαρχίαι, όπως εβεβαίωσαν Γερμανοί αιχμάλωτοι, και 120 - 150 αεροπλάνα καθέτου εφορμήσεως εβαλλαν αδιακόπως κατά των οχυρών Παλουριόνες - Ρούπελ - Ουσίτα και Καραντάγ. Κατά την 6ην π. μ. μηχανοκίνητοι δυνάμεις του εχθρού, προστατευόμενοι υπό του ενεργούμενου κατά της ελληνικής γραμμής και των οχυρών βομβαρδισμού, επέρασαν από πολλά σημεία τον ποταμόν Μπίστριτζαν και επροχώρησαν προς νότον. Ταυτοχρόνως λέμβοι από καουτσούκ γεμάται Γερμανούς στρατιώτας ενεφανίσθησαν κατερχόμεναι τον Στρυμόνα. Αι προσπάθειαι αύται εσυνεχίσθησαν καθ’ όλην την ημέραν, αλλά δεν απέληξαν εις επιτυχίαν. Αι ελληνικαί δυνάμεις απέναντι της ισχυράς δράσεως της γερμανικής αεροπορίας και των μηχανοκινήτων δεν διέθεταν ούτε ένα αεροπλάνον, ούτε ένα άρμα. Τρία γερμανικά αεροπλάνα εν τούτοις κατερρίφθησαν και αρκετά μηχανοκίνητα ηχρηστεύθησαν, κατά τας επελθούσας δε συγκρούσεις με τους αποπειρωμένους να εισδύσουν δια διαφόρων μέσων συνελήφθησαν αιχμάλωτοι.
Από του μεσονυκτίου της 5ης προς την 6ην Απριλίου ασυνήθης κίνησις και θόρυβος αυτοκινήτων, τετράτροχων και ίππων προ του μετώπου προκαλύψεως της ταξιαρχίας από του χωρίου Ακρινού μέχρι της Εξοχής, ανάλογος της οποίας παρετηρείτο εις γειτονικούς τομείς, και μάλιστα επί του Μπέλες, επρόδιδε την επικειμένην ενέργειαν τού εχθρού. Διετάχθη αμέσως ο συναγερμός των τμημάτων της ταξιαρχίας και η εκτέλεσις των προβλεπομένων υπό του σχεδίου ενεργείας καταστροφών. *


Στο επόμενο: Η μάχη των οχυρών!..


*ΠΗΓΗ: Διονυσίου Α. Κόκκινου, της Ακαδημίας Αθηνών: «Ιστορία της Νεωτέρας Ελλάδος», Εκδόσεις Μέλισσα.