Η απάντηση της Ελλάδας!.. (13)

Κωδικός Πόρου: 00285-113960-2500
Συγγραφέας ή Δημιουργός: Σακκέτος Άγγελος
Ημερομηνία Δημιουργίας: 25/04/12 23:14
Εκδότης: Ελληνική λέσχη βιβλίου
Η γλώσσα του περιεχομένου: Ελληνικά
Σχέση: Δεν έχει δηλωθεί σχέση για το συγκεκριμένο τεκμήριο
Λέξεις κλειδιά: Νεώτερη Ελλάδα, 00285-113960-2500
Περιγραφή:

Η απάντηση της Ελλάδας!.. (13)

Συγκλονιστικά στοιχεία μέσα από το έργο του αείμνηστου ακαδημαϊκού Διονυσίου Α. Κόκκινου: «Η Ιστορία της Νεωτέρας Ελλάδος»!.. Διαβάστε σήμερα το κεφάλαιο: «Τα εις την Ήπειρον γεγονότα»!.. Η λαμπρά ελληνική νίκη κατά την επακολουθήσασαν επίθεσιν του Μαρτίου των Ιταλών απέδειξε πόσον ήτο ακμαίον το μαχητικόν πνεύμα τού στρατού και πόσον σταθερά ήτο η απόφασις δια την τελικήν νίκην των ηγετών των μεγάλων μονάδων οι οποίοι κατηύθυναν τας κινήσεις των.

Δύο διαφορετικαί φωτογραφίαι ανήκουσαι εις διαφορετικάς περιόδους και δεικνύουσαι τας υλικάς ζημίας που υπέστη ο πρώτος λιμήν της Ελλάδος από τους αεροπορικούς βομβαρδισμούς. Ο Πειραιεύς εδοκιμάσθη και κατά την διάρκειαν της Κατοχής, λόγω της επιθέσεως της συμμαχικής αεροπορίας εναντίον των ναυτικών εγκαταστάσεων των Γερμανών. Την 11 Ιανουαρίου 1944 μετεβλήθη εις ερείπια ο ωραιότατος ναός της Αγίας Τριάδος. (Συλλογή Εθνικού Ιστορικού Μουσείου).

Τα εις την Ήπειρον γεγονότα!..

Η κάμψις επήλθε μετά τας πρώτας ημέρας της γερμανικής εισβολής και με την κακήν κατάστασιν τού απομονωθέντος εις την 'Ηπειρον στρατού.
Κατά την 7ην Απριλίου προσήλθαν οι διοικηταί των Σωμάτων στρατού εις τα Ιωάννινα και κατά γενομένην σύσκεψιν εκοινοποιήθη και ανεπτύχθη προφορικώς το σχέδιον επιχειρήσεων τού Τμήματος στρατιάς Ηπείρου. Επεκράτησεν απόλυτος ομοφωνία, χωρίς ν’ αναφερθή καμμία αδυναμία, εκτελέσεως τούτων σχέσιν έχουσα με την επιθετικήν ικανότητα των μονάδων.
Κατά την 8ην Απριλίου ωργίαζαν αι περί Γερμανών διαδόσεις και το Τμήμα στρατιάς Ηπείρου ηναγκάσθη να εκδώση διαταγήν, δια της οποίας εγνωστοποίει τας υπούλους ενεργείας της «πέμπτης φάλαγγος» προς υπόσκαψιν τού ηθικού και παρεκάλει τους διοικητάς των Σωμάτων στρατού να λάβουν αυστηρά μέτρα εναντίον παντός ηττοπαθούς εκ προθέσεως ή φόβου. Εκ των πληροφοριών δε που υπήρχαν περί των κινήσεων των Γερμανών προς τα Σκόπια και το Μοναστήρι, και αι οποίαι επεβεβαιώθησαν κατά την 9ην Απριλίου, δεν αμφέβαλλε πλέον η Στρατιά Ηπείρου ότι αι σχεδιασθείσαι επιχειρήσεις θα έμεναν ανεκτέλεστοι και ότι τουναντίον θα ανελαμβάνοντο εις το εγγύς μέλλον υποχωρητικαί τοιαύται.
Κατά την εσπέραν της 9ης Απριλίου έγινε γνωστόν εις το Τμήμα στρατιάς Ηπείρου ότι τα γερμανικά στρατεύματα κατέλαβαν την Θεσσαλονίκην και ότι εσυνθηκολόγησε το Τ.Σ.Α.Μ.
Επισήμως ήδη ανεφέρετο ότι «αι από καιρού σημειωθείσαι συζητήσεις επί της απέναντι της Γερμανίας τηρητέας στάσεως επανήρχισαν μεταξύ πολλών στελεχών και επεξετάθησαν μεταξύ των οπλιτών, και ιδιαιτέρως των μετόπισθεν, και αρχίζει να συζητήται το σκόπιμον ή μη της συνεχίσεως του αγώνος κατόπιν των γερμανικών επιτυχιών, προοιωνιζομένων ταχείαν συντριβήν της Ελλάδος».
Κατά την 11ην Απριλίου προσήλθον εις τον σταθμόν διοικήσεως της Στρατιάς Ηπείρου δύο ανώτεροι αξιωματικοί τού επιτελείου του Α’ σώματος στρατού και επέδωσαν επιστολήν τού διοικητού τού Σώματος προς τον στρατηγόν Πιτσίκαν δια της οποίας υπεβάλλετο η πρότασις συνθηκολογήσεως με τους Γερμανούς. Τούτο ανέπτυξαν και προφορικώς οι κομισταί της επιστολής.
Από της 12ης Απριλίου εσημειώθησαν τα πρώτα κρούσματα διαλύσεως. Ο επιτελάρχης του Β’ σώματος στρατού ανέφερεν εις το Τμήμα στρατιάς Ηπείρου ότι στρατιώται δύο συνταγμάτων εγκατέλειψαν τας τάξεις των. Έπειτα ανεφέρθησαν εγκαταλείψεις εις άλλο σύνταγμα. Ελήφθησαν μέτρα. Το Τμήμα στρατιάς Ηπείρου εξέδωσε διαταγήν δια της οποίας εγνωστοποίει εις το στράτευμα ότι κατάθεσις όπλων σημαίνει τελείαν εξουθένωσιν έθνους και στρατού και προσεκάλει τους πάντας να συνεχίσουν τον αγώνα μετά πείσματος.

Χάρτης του Γενικού Επιτελείου Στρατού δεικνύων τας επιχειρήσεις εις το Μέτωπον της Δ. Μακεδονίας από 12 μέχρι 20 Απριλίου 1941. Αι ερυθραί γραμμαί δηλώνουν την πορείαν του γερμανικού στρατού.

Κατά την 12ην Απριλίου ήρχισεν η σύμπτυξις τού Τμήματος στρατιάς δυτικής Μακεδονίας και κατά την διάρκειαν της 13ης έφθαναν συνεχώς εις τα Ιωάννινα αξιωματικοί και οπλίται καθ’ ομάδας συγκροτημένας και μη. Το ηθικόν τούτων δεν ήτο καλόν και η επίδρασίς του επί του κλονισθέντος ήδη τοιούτου του Τμήματος στρατιάς Ηπείρου απέβη ολεθρία. Μετά την άφιξιν τούτων ήρχισε και πάλιν η συζήτησις περί του σκοπίμου ή μη της συνεχίσεως του πολέμου.
Κατά την 15ην Απριλίου εσυνεχίσθησαν τα κρούσματα της διαρροής εις διάφορα τμήματα μεραρχιών. Το Α’ σώμα στρατού, κατόπιν εκδηλώσεων απειθαρχίας εις τμήματα της δυνάμεώς του, απηύθυνε την ακόλουθον αναφοράν προς το Γενικόν Στρατηγείον και προς το Τμήμα στρατιάς Ηπείρου:

«Δημιουργηθείσα κατάστασις θα επιφέρη αναποφεύκτως... και άδοξον διάλυσιν στρατού, ων δεν είναι άξιος. Άπασα ιεραρχία Σώματος στρατού προτείνει ως μόνην απομένουσαν λύσιν ανακωχήν μετά Γερμανών επί όρω μη εισόδου Ιταλών εις ελληνικόν έδαφος.
ΔΕΜΕΣΤΙΧΑΣ».

Το Γενικόν Στρατηγείον παρηκολούθει ανά πάσαν στιγμήν τα εξελισσόμενα εις την Ήπειρον και ηδύνατο να κρίνη ακριβώς την κατάστασιν, αλλά δεν ήτο δυνατόν να μη λάβη υπ’ όψει ότι επί του ελληνικού εδάφους ευρίσκετο ακόμη συμπτυσσόμενον το εκστρατευτικόν βρεταννικόν σώμα και απηύθυνε τηλεγραφικώς προς το Τμήμα στρατιάς Ηπείρου την ακόλουθον διαταγήν:

«Παρά την δυσχερή θέσιν εις ην περιήλθεν ελληνικός στρατός ποιούμαι έκκλησιν και διατάσσω όπως δια λόγους υψίστου εθνικού συμφέροντος καταβάλετε πάσαν ανθρωπίνην προσπάθειαν δια συγκράτησιν τμημάτων, επαναφοράν πειθαρχίας και άμυναν του πατρίου εδάφους βήμα προς βήμα.
Η πατρίς αναμένει όπως άπαντες οι Έλληνες αξιωματικοί από του ανωτάτου μέχρι του τελευταίου βαθμοφόρου επιτελέσουν μέχρι τέλους το καθήκον των.
Ο αρχιστράτηγος
ΠΑΠΑΓΟΣ».

Κατά την ιδίαν ημέραν απεστάλη τηλεγραφικώς προς το Τμήμα στρατιάς Ηπείρου το ακόλουθον εύγλωττον διάγγελμα του βασιλέως.

«Είμαι εν γνώσει της καταστάσεως, όπως αύτη εξελίσσεται, αλλ’ η τιμή, το συμφέρον της Ελλάδος και η τύχη της Φυλής αποκλείουν πάσαν σκέψιν συνθηκολογήσεως, η εκ της οποίας ηθική καταστροφή θα ήτο ασυγκρίτως χειρότερα πάσης άλλης συμφοράς.
Κατόπιν τούτου ποιούμαι έκκλησιν εις τον πατριωτισμόν σας, ως στρατιωτών και ως Ελλήνων, όπως πράξετε το καθήκον σας μέχρι τέλους υπό το ανωτέρω πνεύμα. Δεν πρέπει να λησμονήται ότι ο βρεταννικός στρατός εξακολουθεί μαχόμενος προασπίζων ελληνικόν έδαφος.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β».

Κατά την εσπέραν της 16ης Απριλίου εσυνεχίζετο επιπόνως η σύμπτυξις με αγωνιώδεις προσπαθείας των ηγητόρων να συγκρατούν τα τμήματά των, ενώ εξηκολούθει η διαρροή και εξεδηλούντο και σοβαρώτερα ακόμη κρούσματα απειθαρχίας.*

Αύριον: Η συνθηκολόγησς του Τσολάκογλου

* ΠΗΓΗ: Διονυσίου Α. Κόκκινου, της Ακαδημίας Αθηνών: "Ιστορία της Νεωτέρας Ελλάδος", Εκδόσεις Μέλισσα.