Η απάντηση της Ελλάδας!.. (12)

Κωδικός Πόρου: 00285-113961-2492
Συγγραφέας ή Δημιουργός: Σακκέτος Άγγελος
Ημερομηνία Δημιουργίας: 24/04/12 18:23
Εκδότης: Ελληνική λέσχη βιβλίου
Η γλώσσα του περιεχομένου: Ελληνικά
Σχέση: Δεν έχει δηλωθεί σχέση για το συγκεκριμένο τεκμήριο
Λέξεις κλειδιά: Νεώτερη Ελλάδα, 00285-113961-2492
Περιγραφή:

Η απάντηση της Ελλάδας!.. (12)

Συγκλονιστικά στοιχεία μέσα από το έργο του αείμνηστου ακαδημαϊκού Διονυσίου Α. Κόκκινου: «Η Ιστορία της Νεωτέρας Ελλάδος»!.. Διαβάστε σήμερα, πώς ο στρατηγός Ουίλσον ανεγνώρισεν ότι ο ελληνικός στρατός εξεπλήρωσε το καθήκον του! «Μετά τας πληροφορίας και εξηγήσεις τού στρατηγού η τιμή και η υπόληψις της Ελλάδος αποκαθίστανται εις το ακέραιον. Δηλώ δε εξ ονόματος της Αγγλίας ότι η Αγγλία ουδέν παράπονον έχει κατά της Ελλάδος, η οποία εξεπλήρωσε μέχρι τέλους πλήρως και τιμίως το καθήκον της»!..

Χάρτης τον Γενικού Επιτελείου Στρατού (Διευθύνσεως Ιστορίας Στρατού) παρουσιάζων τας θέσεις του Ελληνικού και του Ιταλικού στρατού κατά τας παραμονάς της γερμανικής επιθέσεως.

Συνέχεια από το προηγούμενο:

Ο στρατηγός Ουίλσον ανεγνώρισεν ότι ο ελληνικός στρατός εξεπλήρωσε το καθήκον του

Κατά την 1 μ. μ. της 19ης Απριλίου εγένετο σύσκεψις εις το Γενικόν Στρατηγείον υπό την προεδρίαν τού βασιλέως, εις την οποίαν παρίσταντο ο στρατηγός Παπάγος, ο στρατηγός Ουίλσον και ένας άλλος Άγγλος στρατηγός. Εις αυτήν εκλήθη ο στρατηγός Παναγάκος, ο οποίος εξέθεσε τα περί της διεξαγωγής τού πολέμου εις την κεντρικήν Μακεδονίαν, όταν δε ετελείωσεν ηγέρθη ο στρατηγός Ουΐλσον, ο οποίος είπε:
«Μετά τας πληροφορίας και εξηγήσεις τού στρατηγού η τιμή και η υπόληψις της Ελλάδος αποκαθίστανται εις το ακέραιον. Δηλώ δε εξ ονόματος της Αγγλίας ότι η Αγγλία ουδέν παράπονον έχει κατά της Ελλάδος, η οποία εξεπλήρωσε μέχρι τέλους πλήρως και τιμίως το καθήκον της».
Τόση δε ήτο η ανάγκη της διαφωτίσεως των Άγγλων επί των γενομένων και τόσην σημασίαν είχεν η μεταστροφή των επί πλανών στηριχθεισών πρώτων αντιλήψεων των δια την δράσιν των ελληνικών μονάδων εις την κεντρικήν Μακεδονίαν, ώστε μετά την σύσκεψιν ο βασιλεύς εκάλεσε τον στρατηγόν Παναγάκον και τού εξέφρασε την ευγνωμοσύνην τής πατρίδος δι’ όσα προ τού συμβουλίου εξέθεσε, χαρακτηρίσας την υπηρεσίαν του αυτήν ως ανωτέραν πάσης άλλης προσφερθείσης παρ’ αυτού εις το παρελθόν.
Το ζήτημα της εξευρέσεως των καταλλήλων προσώπων δια την ανάληψιν της προεδρίας της κυβερνήσεως είχε προκύψει από της πρώτης ώρας της αυτοκτονίας τού Κορυζή. Ήτο φυσικόν να μη υπάρχουν, με την εξέλιξιν που είχε λάβει η κατάστασις, πρόθυμοι δια να επωμισθούν τοιούτον βάρος. Ο νέος πρωθυπουργός δεν είχε μόνον να συνεχίση τον εθνικόν αγώνα εκεί που θα μετεφέρετο στηριζόμενος μόνον επί των ελαχίστων δυνάμεων τού ναυτικού, αλλά και να λύση τα κατά τας ώρας εκείνας δυσχερέστατα προβλήματα.
Επηκολούθησε προς την εσπέραν της 18ης Απριλίου υπουργικόν συμβούλιον υπό την προεδρίαν τού βασιλέως, ο οποίος προ της 6.30’ μ. μ. ανέθεσε τον σχηματισμόν νέας κυβερνήσεως εις τον υπουργόν διοικητήν Πρωτευούσης Κ. Κοτζιάν. Ο Κοτζιάς εδήλωσεν ότι δέχεται την εντολήν δια μόνον τον λόγον να παράσχη εις τον βασιλέα επαρκή χρόνον δια να ρυθμίση κατά τρόπον σταθερώτερον την υπουργικήν κρίσιν, η οποία ήτο εθνική, και επρόσθεσεν ότι η κατάστασις επέβαλλε στρατιωτικήν κυβέρνησιν, ευρυτέρας μάλιστα συνθέσεως δια της περιλήψεως περισσοτέρων στοιχείων. Υπεδείχθη επί πλέον, εν περιπτώσει καθ’ ην δεν εσχηματίζετο στρατιωτική κυβέρνησις, να βολιδοσκοπηθούν διάφορα πρόσωπα και να ακουσθή η γνώμη των πολιτικών αρχηγών. Τελικώς απεφασίσθη η προσωρινή ανάληψις της αντιπροεδρίας της κυβερνήσεως υπό του Κοτζιά, της θέσεως του προέδρου αφηνομένης κενής, ώστε εις τας συνεδριάσεις τού υπουργικού συμβουλίου να προεδρεύη ο βασιλεύς, ο οποίος, αν απετύγχαναν αι προσπάθειαι δια τον σχηματισμόν στρατιωτικής κυβερνήσεως, θα ηδύνατο να καλύψη την θέσιν τού προέδρου δια προσώπου κρινομένου ως καταλληλότερου. Εκ των υπουργών ο στρατηγός Παπαδήμας, επιμένων και τώρα εις την γνώμην τής αμέσου αναχωρήσεως της κυβερνήσεως, επειδή δεν έγινε δεκτή η πρότασίς του υπέβαλε την παραίτησίν του και παρέμεινεν εις το υπουργείον των Στρατιωτικών μέχρις ότου αναπληρωθή.
Εξηκολούθει ακόμη η σύσκεψις εις τα γραφεία του Γενικού Στρατηγείου όταν ηκούσθησαν αι κραυγαί θορυβώδους και μεγάλης διαδηλώσεως, που είχε φθάσει προ του ξενοδοχείου της «Μεγάλης Βρεταννίας». Ήσαν κραυγαί πόνου και οργής εις τας οποίας ανεμιγνύοντο και τόνοι απειλής. Αλλά διαδήλωσις κατά τας ώρας εκείνας και με αδυναμίαν τού κράτους να επιβάλη την τάξιν εσήμαινε τάσεις προς ακρατήτους και επικινδύνους οχλαγωγίας. Ο Κοτζιάς εξήλθεν αμέσως εις την θύραν τού ξενοδοχείου και χωρίς ν’ αποκρύψη την σκληράν αλήθειαν ωμίλησε ζωηρώς δια την πεποίθησιν εις την τελικήν νίκην και έθιξε την πατριωτικήν χορδήν της λαϊκής ψυχής. Την έξαψιν των πνευμάτων διεδέχθησαν εκδηλώσεις δια την νίκην. Και η διαδήλωσις εστράφη αμέσως προς τα κάτω αφήνουσα ρυθμικήν την κραυγήν:
—Ενικήσαμε. . . ενικήσαμε.
Ήτο μία κραυγή που δεν απείχε μιας αληθείας, αλλά καθίστατο τώρα τραγική.
Κατά την πρωίαν της 19ης Απριλίου ο βασιλεύς εκάλεσε και εδέχθη τον αρχηγόν τού κόμματος των φιλελευθέρων Θ. Σοφούλην. Ολίγον αργότερα ο Κ. Κοτζιάς κατέθεσε την εντολήν και ο βασιλεύς εκάλεσε τον στρατηγόν Αλ. Μαζαράκην, εις τον οποίον ανέθεσε να σχηματίση κυβέρνησιν. Ο στρατηγός, έπειτα από συνεργασίαν του με άλλους στρατηγούς και με τον αρχηγόν τού προοδευτικού κόμματος Γ. Καφαντάρην, έθεσεν όρους δια την αποδοχήν, και την προϋπόθεσιν να λάβη προηγουμένως πλήρη γνώσιν της στρατιωτικής καταστάσεως. Προς τούτο έλαβεν εντολήν να μεταβή αμέσως εις την Ήπειρον ο στρατηγός Σ. Γυαλίστρας προς προσωπικήν αντίληψιν και μελέτην τών εκεί πραγμάτων. Ο Γυαλίστρας ανεχώρησεν αμέσως δια τα Ιωάννινα δι’ αεροπλάνου. (*)
----------------------------
Αύριο: Τα εις την Ήπειρον γεγονότα

(*) ΠΗΓΗ: Διονυσίου Α. Κόκκινου, της Ακαδημίας Αθηνών: "Ιστορία της Νεωτέρας Ελλάδος", Εκδόσεις Μέλισσα.