Η απάντηση της Ελλάδας!.. (11)

Κωδικός Πόρου: 00285-113962-2487
Συγγραφέας ή Δημιουργός: Σακκέτος Άγγελος
Ημερομηνία Δημιουργίας: 23/04/12 19:46
Εκδότης: Ελληνική λέσχη βιβλίου
Η γλώσσα του περιεχομένου: Ελληνικά
Σχέση: Δεν έχει δηλωθεί σχέση για το συγκεκριμένο τεκμήριο
Λέξεις κλειδιά: Νεώτερη Ελλάδα, 00285-113962-2487
Περιγραφή:

Η απάντηση της Ελλάδας!.. (11)

Συγκλονιστικά στοιχεία μέσα από το έργο του αείμνηστου ακαδημαϊκού Διονυσίου Α. Κόκκινου: «Η Ιστορία της Νεωτέρας Ελλάδος»!.. Διαβάστε σήμερα τις τελευταίες συγκλονιστικές ώρες που έζησε ο Πρωθυπουργός Αλέξανδρος Κορυζής λίγο πριν αυτοκτονήσει και πώς η κηδεία του έγινε εν μέσω βομβαδισμού των Αθηνών από τα γερμανικά αεροπλάνα!..

Ο Πρωθυπουργός Αλέξανδρος Κορυζής.

Δραματικαί ώραι

Αι ώραι των ημερών εκείνων, δραματικαί εκ της εξελισσόμενης προς την εξ ολοκλήρου κατάληψιν της χώρας καταστάσεως, κατέστησαν βαρύτεραι από της 17ης Απριλίου λόγω απροόπτων γεγονότων.
Κατά το απόγευμα της 17ης, η οποία συνέπιπτε με την μεγάλην Πέμπτην, όλα ήσαν έτοιμα δια την αναχώρησιν του βασιλέως και της κυβερνήσεως. Δεν θα ακολουθούσαν όλοι οι υπουργοί, άλλοι διότι επροτιμούσαν δι' ιδίους λόγους να παραμείνουν εις τας Αθήνας, και άλλοι διότι ήτο ανάγκη να περιορισθή ο αριθμός εκείνων που θ’ αναχωρούσαν. Εκείνοι που θα παρέμεναν είχαν παραιτηθή, αλλ’ ήσαν όλοι σύμφωνοι δια την συνέχισιν του αγώνος παρά το πλευρόν της Μ. Βρεταννίας με όσας δυνάμεις, κυρίως του ναυτικού, θα ημπορούσε να συγκεντρώση η κυβέρνησις εις το εξωτερικόν.
Τα μέλη της περιορισθείσης εις αριθμόν κυβερνήσεως είχαν συγκεντρωθή εις το ξενοδοχείον της «Μ. Βρεταννίας», αναμένοντα να δοθή η εντολή προς εκκίνησιν των αυτοκινήτων δια τα Μέγαρα και ο υπό αναχώρησιν επίσης υφυπουργός των Στρατιωτικών Παπαδήμας απέστειλε προς δημοσίευσιν εις τας εφημερίδας αποχαιρετιστήριον ημερησίαν διαταγήν προς τον στρατόν, δια της οποίας, αφού ενεσκόπει τον ηρωικόν εις τα δύο μέτωπα αγώνα, ανήγγελλε την αναχώρησιν τού βασιλέως και της κυβερνήσεως δια να συνεχισθή ο υπέρ βωμών και εστιών πόλεμος με πλήρη την πεποίθησιν εις την τελικήν νίκην, όταν έξαφνα ανηγγέλθη ότι τα πληρώματα τών εις τον όρμον των Μεγάρων αντιτορπιλλικών τών αναμενόντων την βασιλικήν οικογένειαν και τα μέλη της κυβερνήσεως ηρνούντο να ενεργήσουν την μεταφοράν.
Η αναχώρησις ανεβλήθη, εδικαιολογήθη δε τούτο εις το κοινόν ως οφειλόμενον εις την κακοκαιρίαν. Κατά το διάστημα της νυκτός επενέβησαν δραστηρίως οι ναύαρχοι Σακελλαρίου και Καββαδίας και κατωρθώθη κατόπιν μεταβολών και νέας επανδρώσεως να προετοιμασθή το ένα από τα δύο αντιτορπιλλικά, το οποίον ημπορούσε να αναχωρήση εντός της ερχόμενης ημέρας.

Ο κυβερνήτης του υποβρυχίου «Κατσώνης» Βασίλειος Λάσκος (1899 - 1943) ανέπτυξεν ηρωικήν δράσιν εις την Μεσόγειον μετά την κατάληψιν της Ελλάδος, εύρε δε ηρωικόν θάνατον τον Σεπτέμβριον του 1943. (Ναυτικόν Μουσείον Ελλάδος).

Κατά την 18ην Απριλίου ο πρωθυπουργός Κορυζής εγνωστοποίησεν από της πρωίας εις τους υπουργούς ότι η αναχώρησις θα εγίνετο εντός της ημέρας κατά την ώραν που είχεν ορισθή και κατά την προηγουμένην, και ότι κατά την μεσημβρίαν θα συνεκροτείτο υπουργικόν συμβούλιον εις το οποίον θα παρίστατο και ο βασιλεύς. Η νευρικότης, η οποία ήτο γενική, είχε φθάσει εις το κατακόρυφον. Οι καταφθάνοντες εις τας Αθήνας εκ διαλυθέντων τμημάτων στρατιώται ηύξαναν. Ένοπλα τμήματα τού φρουραρχείου αφώπλιζαν τους εμφανιζομένους καθ’ ομάδας και ενίοτε κατά συγκροτημένα τμήματα εις το Δαφνί και εις άλλα σημεία προς τας εισόδους της πόλεως. Τηλεγραφήματα των στρατηγών τού μετώπου έφθαναν διεκτραγωδούντα την κατάστασιν του στρατού.
Οι περισσότεροι εκ των υπουργών ετάχθησαν με την γνώμην της παρατάσεως της αμύνης. Ο υφυπουργός των Στρατιωτικών, θεωρών αναπόφευκτον το εκ της παρατάσεως ενδεχόμενον χειροτέρων στρατιωτικών συνεπειών χωρίς να προέλθη εκ τούτου κανένα κέρδος, έκρινεν ότι η μόνη διέξοδος εις την όλην περιπλεκομένην κατάστασιν ήτο η άμεσος αναχώρησις τού βασιλέως και της κυβερνήσεως.
Ο πρωθυπουργός Κορυζής παρίστατο αμηχανών και τέλος αναβληθείσης της λήψεως αποφάσεως, πράγμα που εσήμαινε και αναβολήν της αναχωρήσεως, επρότεινε την ανάληψιν της κυβερνήσεως υπό άλλων προσώπων περισσότερον δυναμικών, υπονοών κυβέρνησιν από στρατιωτικούς. Η πρότασίς του, σημαίνουσα κυβερνητικήν μεταβολήν εις ώραν τόσον κρίσιμον, κατά την οποίαν η λήψις αποφάσεων ήτο άκρως επείγουσα, δεν συνεζητήθη. Ο βασιλεύς εδήλωσε μόνον ότι θα σκεφθή. Αλλ’ ήτο προφανές από της στιγμής εκείνης ότι ο πρόεδρος της κυβερνήσεως υφίστατο εσωτερικόν κλονισμόν.
Έγιναν ιδιαίτεραι συνομιλίαι εις στενωτέρους κύκλους μεταξύ των μετασχόντων τού συμβουλίου, χωρίς τίποτε να συντείνη εις την αποκατάστασιν της ψυχραιμίας εκείνων που εφαίνοντο ότι την είχαν χάσει. Οι υπουργοί έφυγαν δια να επανέλθουν μετά το φαγητόν. Ο Κορυζής ανεχώρησε ταραγμένος. Μετέβη εις την οικίαν του και απεσύρθη αμέσως εις το ιδιαίτερον δωμάτιόν του, τού οποίου έκλεισεν εσωτερικώς την θύραν. Εκεί ηυτοκτόνησε βληθείς δια δύο σφαιρών περιστρόφου. Η πρώτη δεν του είχε φέρει τον θάνατον. Εδέησε να παραβιάσουν την κλειστήν θύραν μετά τους δύο πυροβολισμούς. Τον ευρήκαν νεκρόν επί της κλίνης με μικράν εικόνα της Παναγίας επί του καθημαγμένου στήθους.
Το γεγονός γνωσθέν εντός ολίγης ώρας εις την πόλιν κατέστησε καταθλιπτικώτερον ακόμη το βαρύ συναίσθημα που κατείχε τον λαόν. Οι ήχοι των κωδώνων των εκκλησιών, που ηχούσαν δι’ όλης της ημέρας από της πρωίας δια το θρησκευτικόν πένθος της μεγάλης Παρασκευής, ανταπεκρίνοντο τώρα προς το πραγματικόν πένθος τού κοινού. Προς την μεσημβρίαν του μεγάλου Σαββάτου, κατά την κηδείαν, ενώ η νεκρική πομπή ευρίσκετο καθ’ οδόν από της Μητροπόλεως προς το κοιμητήριον, σμήνη γερμανικών αεροπλάνων εβομβάρδιζαν τας εις την περιοχήν των Αθηνών εγκαταστάσεις και τα αεροδρόμια. Τα ελληνικά και βρεταννικά αντιαεροπορικά έβαλλαν κατά των αεροπλάνων και αι εκπυρσοκροτήσεις της αερομαχίας ανεμίχθησαν με τους ήχους τών προ του τάφου τού νεκρού τιμητικών πυροβολισμών. Ο Κορυζής εκηδεύθη σαν ένας επιφανής νεκρός του πολέμου κατά την διάρκειαν κυριολεκτικώς μαινομένης μάχης.
Ο ελληνικός λαός δεν είχε προφθάσει να γνωρίση τον Κορυζήν και η συγκίνησίς του δεν ήτο δια την απώλειαν λαοφιλήτου πρωθυπουργού, αλλά δια το δραματικόν του τέλος το οποίον κατεδείκνυε την προς το απροχώρητον αγομένην κατάστασιν. Δια του θανάτου του και υπό τας συνθήκας που είχαν προηγηθή η Ελλάς προσέφερε τον δεύτερον νεκρόν πρωθυπουργόν της εις τον σκληρόν της αγώνα. Διότι πράγματι ο Κορυζής υπήρξε θύμα τού αγώνος τούτου. Βαθύτατα Έλλην, εξαιρετικός άνθρωπος, με αυστηράν αντίληψιν του καθήκοντος, με πείραν και ικανότητας επί τού άλλου μέχρι των ημερών τού πολέμου σταδίου του, ήτο απαράσκευος δια την ηγεσίαν κράτους εν μέσω πολεμικής θυέλλης. Και η θύελλα αυτή τον παρέσυρε.*

Αύριο: Ο στρατηγος Ουίλσον ανεγνώρισεν ότι ο ελληνικός στρατός εξεπλήρωσε το καθήκον του!..

* ΠΗΓΗ: Διονυσίου Α. Κόκκινου, της Ακαδημίας Αθηνών: «Ιστορία τα Νεωτέρας Ελάδος», Εκδόσεις Μέλισσα.