Ποιος ήταν –άραγε- ο υλικός πολιτισμός στην αρχαιότητα; (1)

Κωδικός Πόρου: 00285-111737-4171
Συγγραφέας ή Δημιουργός: Σακκέτος Άγγελος
Ημερομηνία Δημιουργίας: 21/05/13 0:21
Εκδότης: Ελληνική λέσχη βιβλίου
Η γλώσσα του περιεχομένου: Ελληνικά
Σχέση: Δεν έχει δηλωθεί σχέση για το συγκεκριμένο τεκμήριο
Λέξεις κλειδιά: Αρχαία Ελλάδα, 00285-111737-4171
Περιγραφή:

Ποιος ήταν –άραγε- ο υλικός πολιτισμός στην αρχαιότητα; (1)

«Στα υλικά ευρήματα που διαθέτου­με για την αρχαϊκή Ελλάδα, η Αθήνα καταλαμ­βάνει συγκριτικά εξέχουσα θέση, η οποία υπο­στηρίζεται πλήρως από το πλήθος και συχνά την ποιότητα των μνημείων και των κομψοτε­χνημάτων της, και αυτή η υπεροχή μερικώς μό­νο μπορεί να οφείλεται σε συμπτώσεις των με­ταγενέστερων χρόνων. Ως εκ τούτου, σε οποια­δήποτε αναφορά στον υλικό ελληνικό πολιτι­σμό των τελευταίων χρόνων της αρχαϊκής περιόδου, θα ήταν ανόητο να μην εστιάσουμε στην Αθήνα αλλά και ανούσιο να ασχοληθούμε εκτενώς, ειδικά σε μία τόσο σύντομη ανασκό­πηση, με τα αποσπασματικά στοιχεία που υπάρ­χουν για τις άλλες πόλεις», λέει το Πανεπιστήμιο του Καίμπριτζ!..

ΥΛΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Τα επιτεύγματα της Αθήνας κατά τη διάρκεια των Περσικών πολέ­μων, η λάμψη της πόλης του Πε­ρικλή και η δραστηριότητα των ιστορικών της (των Ατθιδογράφων) κατέστησαν την Αθήνα -από την αρχαϊκή ακόμη περίοδο, πριν από τους Περ­σικούς πολέμους- το επίκεντρο του ενδιαφέ­ροντος μας. Εάν αυτή η υπεροχή οφειλόταν απλώς σε τυχαία γεγονότα της μεταγενέστερης ιστορίας της Αθήνας, τότε θα ήταν αδικία για τη μοίρα του Αργούς, της Κορίνθου και της Σπάρτης. Όμως, στα υλικά ευρήματα που διαθέτου­με για την αρχαϊκή Ελλάδα, η Αθήνα καταλαμ­βάνει συγκριτικά εξέχουσα θέση, η οποία υπο­στηρίζεται πλήρως από το πλήθος και συχνά την ποιότητα των μνημείων και των κομψοτε­χνημάτων της, και αυτή η υπεροχή μερικώς μό­νο μπορεί να οφείλεται σε συμπτώσεις των με­ταγενέστερων χρόνων. Ως εκ τούτου, σε οποια­δήποτε αναφορά στον υλικό ελληνικό πολιτι­σμό των τελευταίων χρόνων της αρχαϊκής περιόδου, θα ήταν ανόητο να μην εστιάσουμε στην Αθήνα αλλά και ανούσιο να ασχοληθούμε εκτενώς, ειδικά σε μία τόσο σύντομη ανασκό­πηση, με τα αποσπασματικά στοιχεία που υπάρ­χουν για τις άλλες πόλεις. Όσον αφορά τον υλι­κό πολιτισμό των άλλων πόλεων, θα αρκεστούμε μόνο στη σύγκριση του με τον αθηναϊκό ως προς τις διαφορές στην ποιότητα και ενίοτε στη συ­μπεριφορά. Οι μελέτες που αφορούν συγκε­κριμένες περιοχές δικαίως κατέχουν περίβλε­πτη θέση, ωστόσο πιστεύω πως διευκρινίσαμε επαρκώς τους λόγους για τους οποίους στο πα­ρόν κεφάλαιο θα ασχοληθούμε σχεδόν απο­κλειστικά με την Αθήνα.

Η επισκόπηση των υλικών τεκμηρίων της εποχής που καλύπτει ο παρών τόμος θα έπρε­πε να επιχειρεί την ανάλυση των τριών κύριων χρονικών περιόδων της -των τελευταίων χρό­νων της τυραννίας, της νεοφανούς δημοκρα­τίας και των περσικών εισβολών. Επιχειρείται, λοιπόν, αυτή η ανάλυση, ωστόσο οι αλλαγές στον τρόπο ζωής ως συνέπεια των πολιτικών
μεταβολών ή της απειλής εχθρικών εισβολών, δεν μας επιτρέπουν να έχουμε ξεκάθαρη εικό­να του υλικού πολιτισμού και, καθώς ο μεν βίος βραχύς, η δε τέχνη μακρά, ακόμη και ένα ασή­μαντο γεγονός, όπως για παράδειγμα κάποια λεηλασία, αποδεικνύεται από τα χαλάσματα πιο εύκολα από ό,τι οποιαδήποτε αισθητή αλλαγή σε αντικείμενα που κατασκευάστηκαν, χρησι­μοποιήθηκαν, αγοράστηκαν ή πουλήθηκαν την εκάστοτε εποχή. Επομένως, επιχειρούμε τη χρο­νολογική περιγραφή, δίνοντας έμφαση στην ιστορία της κάθε περιόδου, καθώς και σε άλλα θέματα -όπως Ζωγραφική και Πολιτική, Πόλε­μος και Ειρήνη- διότι πιστεύουμε πως η σύ­ντομη επισκόπηση αυτών των θεμάτων είναι διδακτική.

Στο επόμενο η συνέχεια

[Πηγή: Πανεπιστήμιο του Καίμπριτζ: «Ιστορία της Αρχαίας Ελλάδας»]