Με ποιον τρόπο η Ανα­τολική Μεσόγειος πέρασε από την αρχαϊκή στην κλασική της περίοδο;

Κωδικός Πόρου: 00285-111740-4031
Συγγραφέας ή Δημιουργός: Σακκέτος Άγγελος
Ημερομηνία Δημιουργίας: 17/04/13 19:41
Εκδότης: Ελληνική λέσχη βιβλίου
Η γλώσσα του περιεχομένου: Ελληνικά
Σχέση: Δεν έχει δηλωθεί σχέση για το συγκεκριμένο τεκμήριο
Λέξεις κλειδιά: Αρχαία Ελλάδα, 00285-111740-4031
Περιγραφή:

Με ποιον τρόπο η Ανα­τολική Μεσόγειος πέρασε από την αρχαϊκή στην κλασική της περίοδο;

 

Λένε πως η μετάβαση από τη μία περίοδο στην άλλη χαρακτηρί­ζεται από το μείζον γεγονός της σύγκρουσης ανάμεσα στην Αυτοκρατορία των Αχαιμενιδών της Περσίας και στις ελληνικές πόλεις-κράτη. Η σύγκρουση φώτισε την αντίθεση ανάμεσα στις έννοιες του Έλληνα και του βάρβαρου, της ελευθερίας και του δεσποτισμού. Από την άλ­λη πλευρά, η σύγκρουση ανάμεσα στους δύο πολιτισμούς δεν απέτρεψε την αλληλεπίδρα­ση μεταξύ τους, τόσο πριν όσο και μετά τη διε­τία 480 και 479 π.Χ., οπότε και η διαμάχη έφθα­σε στο αποκορύφωμα της. Διαβάστε το παρακάτω κείμενο και, ασφαλώς, τα άρθρα που θ’ ακολουθήσουν!..

 

Ηρόδοτος (485 - 421/415 π.Χ.). ρχαίος Έλληνας περιηγητής, γεωγράφος και ιστορικός του 5ου αιώνα π.Χ.. Έγραψε για τους Περσικούς Πολέμους (ανάμεσα στους Έλληνες και τους Πέρσες) καθώς και περιγραφές για διάφορα μέρη και πρόσωπα που συνάντησε στα ταξίδια του. Ο Ηρόδοτος χαρακτηρίστηκε Πατέρας της Ιστορίας. Στο έργο του φέρεται επίσης ν' ασχολήθηκε με τη Γεωλογία, τη Βοτανική, τη Χημεία και την Ιατρική. Τον αναφέρει ιδιαίτερα ο Στοβαίος.

 

ΣΗΜΕΡΑ λέμε να ξεκινήσουμε εξετάζοντας τη γεωγρα­φία και την πρώιμη ιστορία των ιρανικών υψι­πέδων, όπου είχε τις ρίζες της η Περσική Αυ­τοκρατορία. Με τις σημερινές γνώσεις μας, ίσως μπορέσουμε να σχηματίσουμε μία εικό­να με βάση τα αρχαιολογικά δεδομένα, σε αντί­θεση με τις παλαιότερες προσεγγίσεις που στη­ρίχθηκαν κυρίως στις φιλολογικές πηγές.

 

Στην πορεία της μελέτης, ο αναγνώστης θα αντιλη­φθεί πόσα λίγα μπορούμε να πούμε με βεβαι­ότητα για το βασίλειο των Μήδων, το οποίο ανέτρεψε ο Κύρος. Σήμερα, είμαστε σε θέση να εντάξουμε ασφαλώς, στηριζόμενοι σε τεκ­μήρια, τη φυσιογνωμία του Κύρου, ως μεγά­λου ηγέτη, μέσα στο ιστορικό της πλαίσιο. Επί­σης, να αποδώσουμε μεγαλύτερη δικαιοσύνη, απ' ό,τι οι παλαιότεροι ιστορικοί, στο γιο του, τον Καμβύση.

    

Το γεγονός ότι η αυτοκρατορία επιβίωσε περισσότερο από μία γενιά, υπήρξε επίτευγμα του Δαρείου, ο οποίος την προφύλαξε από τη διάλυση και την προικοδότησε με αποτελεσματικούς θεσμούς.

 

Αυτοί οι θεσμοί βοήθησαν την αυτοκρατορία να διατηρηθεί, παρά τα πλήγ­ματα που της προκάλεσε ο γιος του Δαρείου, ο Ξέρξης. Οι ανασκαφές στην Περσέπολη και τα νέα στοιχεία που έφεραν στο φως επιτρέπουν να σκιαγραφήσουμε τους θεσμούς του Δαρεί­ου και να καταλάβουμε το πνεύμα τους.

 

Η ει­κόνα που σχηματίζεται στηρίζεται στα ανα­σκαφικά δεδομένα και γι' αυτό δεν είναι επη­ρεασμένη από τους Έλληνες συγγραφείς, μέ­σα από τα μάτια των οποίων γνωρίζαμε ως τώρα την αυτοκρατορία.

 

Η αυτοκρατορία κατόρθωσε να ενσωμα­τώσει πολλές και διαφορετικές περιοχές, με­ρικές από τις οποίες διέθεταν μεγάλη ιστορία. Το τρίτο κεφάλαιο εξετάζει την επίδραση της περσικής κυριαρχίας στις περιοχές αυτές και αντίστοιχα τη δική τους συμβολή στην αυτο­κρατορία.

   

Οι περισσότερες γνώσεις μας σχετικά με τους Πέρσες, τους Έλληνες και τον κόσμο της επο­χής τους προέρχονται από το έργο «Ιστορίαι» του Ηροδότου, ο οποίος καταγόταν από την Αλικαρνασσό της Μικρός Ασίας. Μερικοί τον θεωρούν ως πατέρα της ιστορίας, ως ειλι­κρινή ερευνητή και συγγραφέα, που κινή­θηκε μέσα στα όρια της εποχής του. Άλλοι τον έχουν κατηγορήσει ως απλοϊκό, προκα­τειλημμένο, ακόμη και ανειλικρινή.

 

Διαφο­ρά γνωμών υφίσταται για τον Ηρόδοτο ανά­λογα και με το θέμα για το οποίο έγραψε. Οι διάφοροι συγγραφείς που κείμενα τους δη­μοσιεύονται σε αυτό τον τόμο εκφράζουν διαφορετικές εκτιμήσεις για την ιστορία του Ηροδότου. Οι εκδότες θεώρησαν ότι δεν έπρεπε να προτείνουν ή να επιβάλουν ενι­αία άποψη.

 

Στο επόμενο η συνέχεια...


ΠΗΓΕΣ:

1.Ιστορικό και Δημοσιογραφικό Αρχείο του γράφοντος
2.Πανεπιστήμιο Καίμπριτζ: «Ιστορία της Αρχαίας Ελλάδας», Τόμος 1.
3.Ηρόδοτος, Ιστορίαι.
4.Βικιπαίδεια