Τι συμφώνησαν οι Μεγάλες Δυνάμεις στη Συνθήκη των Παρισίων;

Κωδικός Πόρου: 00285-115676-8226
Συγγραφέας ή Δημιουργός: Σακκέτος Άγγελος
Ημερομηνία Δημιουργίας: 10/02/16 19:23
Εκδότης: Ελληνική λέσχη βιβλίου
Η γλώσσα του περιεχομένου: Ελληνικά
Σχέση: Δεν έχει δηλωθεί σχέση για το συγκεκριμένο τεκμήριο
Λέξεις κλειδιά: Το Σχόλιο της Ημέρας, 00285-115676-8226
Περιγραφή:

Τι συμφώνησαν οι Μεγάλες Δυνάμεις στη Συνθήκη των Παρισίων;

Επειδή σαν σήμερα το 1947 υπογράφηκε η συνθήκη ειρήνης των Παρισίων, με την οποία οι 4 κύριες νικήτριες δυνάμεις του Β' Παγκοσμίου πολέμου (ΗΠΑ, ΕΣΣΔ, Μεγάλη Βρετανία, Γαλλία) ρύθμιζαν εδαφικά και συνοριακά θέματα που αφορούσαν τις ηττημένες χώρες, πλην Γερμανίας, ας δούμε τι γράφουν σήμερα διάφοροι διπλωμάτες ιστορικοί για το θέμα:

ΕΙΝΑΙ αλήθεια ότι με τη λή­ξη του Β΄ Πα­γκο­σμί­ου πο­λέ­μου συ­νήλ­θε η Συν­διά­σκε­ψη ει­ρή­νης των Πα­ρι­σί­ων στην ο­ποί­α συμ­με­τεί­χαν οι νι­κή­τριες Με­γά­λες Δυ­νάμεις και τα υ­πό­λοι­πα κρά­τη που με­τεί­χαν στον πό­λε­μο κα­τά των δυ­νά­με­ων του Ά­ξο­να, συ­νο­λι­κά 21, προ­κει­μέ­νου να ρυθ­μι­στούν θέ­μα­τα κυ­ριαρ­χί­ας και πα­γί­ωσης της διε­θνούς ει­ρή­νης. Στη συν­διά­σκε­ψη αυ­τή, στην ο­ποί­α πρέ­πει να ση­μειω­θεί ό­τι δεν συμ­με­τεί­χε η Τουρ­κί­α, με­τα­ξύ άλ­λων ρυθ­μί­στη­κε και το κα­θε­στώς των Δω­δε­κα­νή­σων.

Σύμ­φω­να με το Άρ­θρο 14 της Συν­θή­κης ει­ρή­νης των Πα­ρι­σί­ων (10 Φε­βρουα­ρί­ου 1947), η Ι­τα­λί­α πα­ρα­χώ­ρη­σε στην Ελ­λά­δα την κυ­ριαρ­χί­α των Νη­σιών Α­στυ­πά­λαια, Ρό­δο, Χάλ­κη, Κάρ­πα­θο, Κά­σο, Τή­λο, Νί­συ­ρο, Κά­λυ­μνο, Λέ­ρο, Πά­τμο, Λει­ψοί, Σύμη, Κω και Κα­στε­λό­ρι­ζο, κα­θώς και τις πα­ρα­κεί­με­νες σε αυ­τές νη­σίδες.

Με­τά α­πό αί­τη­ση της Σο­βιε­τι­κής Έ­νω­σης, στα Νη­σιά των Δω­δε­κα­νή­σων ε­πι­βλή­θη­κε α­πο­στρα­τι­κο­ποί­η­ση (Πα­ράρ­τη­μα ΧΙ­Ι­Ι 9 της Συν­θή­κης). Το γε­γο­νός αυ­τό ο­φεί­λε­ται στην τό­τε δια­μάχη Α­να­το­λής-Δύ­σης.

Η Ελ­λά­δα λό­γω της ε­σω­τε­ρι­κής ρευ­στής πο­λι­τι­κής της κατά­στα­σης, δεν ή­ταν σί­γου­ρο ό­τι θα πα­ρέ­με­νε ε­νταγ­μέ­νη στο «Δυ­τι­κό» στρα­τόπε­δο, γι’ αυ­τό και ο έ­νας συ­να­σπι­σμός δεν ε­πι­θυ­μού­σε με κα­νέ­να τρό­πο να δει τα νη­σιά των Δω­δε­κα­νή­σων να με­τα­τρέ­πο­νται σε στρα­τιω­τι­κές βά­σεις του αντι­πά­λου.

Με την υ­πο­γρα­φή της Συν­θή­κης ει­ρή­νης των Πα­ρι­σί­ων, η Ελ­λά­δα έ­γι­νε το διάδο­χο κρά­τος στις συμ­φω­νί­ες που εί­χε υ­πο­γρά­ψει η Ι­τα­λί­α με την Τουρ­κί­α νωρί­τε­ρα το 1932 και α­φο­ρού­σαν τον κα­θο­ρι­σμό της συ­νο­ρια­κής γραμ­μής των Δω­δεκα­νή­σων, που τό­τε α­νή­καν στην Ι­τα­λί­α με την τουρ­κι­κή ε­πι­κρά­τεια.

Η Ι­τα­λί­α και η Τουρ­κί­α εί­χαν υ­πο­γρά­ψει στην Ά­γκυ­ρα στις 4 Ια­νουα­ρί­ου του 1932 σύμ­βα­ση που α­φο­ρού­σε τη διευ­θέ­τη­ση της κυ­ριαρ­χί­ας ε­πί των νη­σί­δων με­τα­ξύ του Κα­στε­λό­ρι­ζου και της Μι­κρα­σια­τι­κής α­κτής, κα­θώς και της κυ­ριαρ­χί­ας ε­πί του νησιού Κα­ρά Α­ντά. Η εν λό­γω σύμ­βα­ση κα­θό­ρι­σε ε­πα­κρι­βώς τα χω­ρι­κά ύ­δα­τα των α­να­φε­ρό­με­νων νη­σί­δων για τα ο­ποί­α τα δύ­ο κρά­τη βρί­σκο­νταν σε δια­μά­χη.

Ο κα­θο­ρι­σμός του υ­πό­λοι­που τμή­μα­τος των ι­τα­λο­τουρ­κι­κών θα­λάσ­σιων συνό­ρων, για το ο­ποί­ο δεν υ­πήρ­χε δια­φω­νί­α, κα­θο­ρί­στη­κε με πρα­κτι­κό (procès-verbal) που υ­πο­γρά­φτη­κε στην Ά­γκυ­ρα στις 28 Δε­κεμ­βρί­ου του 1932. Στη συμ­φω­νί­α αυ­τή προσ­ διο­ρί­ζε­ται ο­νο­μα­στι­κά σε ποιον ανή­κουν οι πε­ρισ­σό­τε­ρες νη­σί­δες της πε­ριο­χής, οι ο­ποί­ες «ου­δε­μί­ας αμ­φι­σβη­τή­σε­ως α­πο­τε­λούν α­ντι­κεί­με­νον» (ne faisant l’ objet d’ aucune contestation).

Με­τα­ξύ των α­να­φε­ρό­με­νων νη­σί­δων εί­ναι και οι Βρα­χο­νη­σί­δες Ί­μια (ση­μεί­ο 30 της συμ­φω­νί­ας12) των ο­ποί­ων ε­πι­βε­βαιώ­νε­ται η υ­παγω­γή στην Ι­τα­λί­α, κα­θώς η θα­λάσ­σια συ­νο­ρια­κή γραμ­μή ση­μειώ­νε­ται «στο μέ­σον της α­πο­στά­σε­ως με­τα­ξύ των Βρα­χο­νησί­δων Kardak και της νή­σου Kato της Α­να­το­λί­ας» (falling midway between the Kardak islets and the island of Kat, Anatolia)

[Βλέπε Περιοδικό «Στρατιωτική Επιθεώρηση», Τεύχος Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου 2009].

Με σεβασμό και τιμή

ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΝ. ΣΑΚΚΕΤΟΣ

Τετάρτη, 10 Φεβρουαρίου 2016