Ο Χριστός είχε σαρκικά αδέλφια;

Κωδικός Πόρου: 00285-111312-397
Συγγραφέας ή Δημιουργός: Σακκέτος Άγγελος
Ημερομηνία Δημιουργίας: 25/05/11 16:51
Εκδότης: Ελληνική λέσχη βιβλίου
Η γλώσσα του περιεχομένου: Ελληνικά
Σχέση: Δεν έχει δηλωθεί σχέση για το συγκεκριμένο τεκμήριο
Λέξεις κλειδιά: Απαντήσεις σε Ερωτήσεις, 00285-111312-397
Περιγραφή:

 

Απάντηση σε ερώτηση αναγνώστη της ιστοσελίδας μας για το αν πράγματι ο Ιησούς είχε σαρκικά αδέλφια και τι έχουμε ν’ απαντήσουμε σε όλα όσα ιστορούν διάφοροι αιρετικοί.

Αξιότιμε κ. Σακκέτο,

Τα κείμενα των ευαγγελίων, σε διάφορα χωρία, κάνουν λόγο «περί αδελφών του Ιησού», κυρίως στα χωρία, Ματθ. 13/54 και Μαρκ. 6/3 κ.ε. Επίσης, Πραξ. 1/14. Στις δύο πρώτες παραπάνω περιπτώσεις η σκηνή ξετυλίγεται στο χωριό του Ιησού, στη Ναζαρέτ, λίγο διάστημα ύστερα από τη βάπτισή Του. Οι συγχωριανοί Του, ενώ Τον άκουαν να μιλεί με μεγάλη σοφία, στη Συναγωγή τους, κι' ενώ Τον έβλεπαν να θαυματουργεί, ξαφνιάστηκαν, εξαιτίας της απότομης αυτής μεταβολής Του και ρωτούσαν κατάπληκτοι: «πόθεν τούτω η σοφία αύτη και αι δυνάμεις; ουχ ούτος εστί ο του τέκτονος υιός; ουχί η μήτηρ αυτού λέγεται Μαριάμ και οι αδελφοί αυτού Ιάκωβος και Ιωσής και Σίμων και Ιούδας; Και αι αδελφαί αυτού ουχί πάσαι προς ημάς εστίν;» Η ίδια σκηνή αναφέρεται και από τον Ευαγγελιστή Μάρκο, που κι' αυτός κατονομάζει τέσσερεις αδελφούς αυτού καθώς και αδελφές του Ιησού, δίχως το όνομα τους. Επίσης, στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη (7/35), αναφέρεται η σκηνή κατά την οποία οι αδελφοί του Ιησού Τον προτρέπουν, με κάποια περιφρονητική δυσπιστία, ν' ανεβεί στη γιορτή της Σκηνοπηγίας, στα Ιεροσόλυμα, για να δείξει την μεσσιανική αποστολή Του. Και προσθέτει ο ευαγγελιστής: «ουδέ γαρ οι αδελφοί αυτού επίστευον εις αυτόν» (εδ. 7).
Ερώτημα: Από πού άρα γε προέρχονται αυτοί οι «αδελφοί του Ιησού», που αναφέρονται στα παραπάνω χωρία;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Είναι σε όλους γνωστό ότι τα παιδιά αυτά δεν ήταν φυσικά παιδιά της Μαρίας, αλλά παιδιά του Ιωσήφ, όταν χήρεψε, από άλλη σύζυγό του που πέθανε.

Την διευκρίνηση αυτή μας την παρέχει το λεγόμενο «Πρωτευαγγέλιο του Ιακώβου», το οποίο δικαιολογημένα η Εκκλησία μας το θεωρεί απόκρυφο, αλλά εξ αυτού αντλούμε πολλές ιστορικές μαρτυρίες, όπως για παράδειγμα οι γονείς της Αειπαρθένου Μαρίας, Ιωακείμ και Άννα, που δεν μνημονεύονται καθόλου από τους Ευαγγελιστές!

Το Πρωτευαγέλιο του Ιακώβου αναφέρει μία σκηνή όπου, για να παντρέψουν τη δωδεκάχρονη Μαρία, παρουσιάζεται άγγελος Κυρίου στον Αρχιερέα Ζαχαρία και του λέγει να καλέσει όλους τους χηρεύοντας του Ιουδαϊκού λαού για να δείξει ο Κύριος ποιανού απ' αυτούς η Μαρία θα γίνει γυναίκα:

«Προσελθόντες δε πάντες οι χηρεύοντες παρέδωκαν τας ράβδους αυτών προς τον αρχιερέα ο οποίος λαβών απάντων τας ράβδους εισήλθεν εις το ιερόν και ηύξατο. Τελέσας δε την ευχήν έλαβεν τας ράβδους και εξήλθεν και επέδωκεν αυτοίς και σημείον ουκ ην εν αυταίς. Την δε εσχάτην ράβδον έλαβεν ο Ιωσήφ και ιδού περιστερά εξήλθεν εκ της ράβδου και επετάσθη επί την κεφαλήν Ιωσήφ. Και είπεν ο ιερεύς τω Ιωσήφ «Συ κεκλήρωσαν την παρθένον Κυρίου παραλαβών εις τήρησιν εαυτή. Και αντείπεν Ιωσήφ λέγων: Υιούς έχω και πρεσβύτης είμι, αύτη δε νεάνις μήπως περίγελως γένομαι τοις υιοίς Ισραήλ» (Κεφ. IX, 1-2).

Και κάτι ακόμη:

Είναι γνωστό ότι ο Χριστός από τον Σταυρό εμπιστεύθηκε τη μητέρα Του στον μαθητή Του Ιωάννη, πράγμα που δεν θα έκανε ποτέ ο Ιησούς αν η Μαρία είχε δικά της παιδιά, οπότε θα εμπιστευόταν τη μητέρα Του σ' εκείνα.

Δράττομαι της ευκαιρίας αυτής να απαντήσουμε σε κάποιους οι οποίοι δεν πιστεύουν στην αειπαρθενία της Θεοτόκου Μαρίας, με το επιχείρημα ότι αν ο Χριστός ήταν μονογενής δεν θα τον χαρακτήριζαν «πρωτότοκο» (Ματθ. Α΄ 25, Λουκ. Β΄ 7) και όχι «μονογενή», που βλέπουμε σε άλλα σημεία του Ευαγγελίου (Λουκ. 7,12, Λουκ. 8, 42 κ.α.),

Πρώτα-πρώτα ο όρος πρωτότοκος (για γυναίκες ή θηλυκά ζώα) είναι αυτός που γεννά για πρώτη φορά, ο πρωτόγεννος. Αυτό δεν σημαίνει υποχρεωτικά ότι μία γυναίκα που έχει πρωτότοκο παιδί έχει κάνει και άλλα παιδιά.

Κατά δεύτερο λόγο, αφού ορισμένοι επιμένουν ότι ο Ιησούς ήταν «πρωτότοκος» και όχι «μονογενής», γιατί ο Ιωάννης λέει τη φράση: «Θεόν ουδείς εώρακεν πώποτε· ο μονογενής υιός ο ών εις τον κόλπον τού πατρός εκείνος εξηγήσατο» (Ιω. Α΄18); Μήπως πέραν της θεολογικής τοποθέτησης του Ιωάννη έχουμε και ερμηνεία του όρου «μονογενής» και για την Αγία Οικογένεια, στην οποία ζούσε ο Ιησούς;

Τρίτον, αν ο Χριστός είχε σαρκικά αδέλφια από τη Μαρία δεν θα το έλεγαν ξεκάθαρα οι Ευαγγελιστές; Τι συμφέρον είχαν να αποκρύψουν αυτό το θέμα, που όχι μόνο δεν ήταν «ταμπού» για την εποχή τους, αλλά επιβραβεύονταν κιόλας όσοι τον καιρό εκείνο αποκτούσαν πολλά παιδιά για να διαιωνίζουν τα φυλή τους;

Κάποιοι άλλοι ρωτάνε: Που βρίσκονται τα παιδιά του Ιωσήφ κατά την απογραφή του στην Βηθλεέμ; Αν τα αδέλφια του Ιησού δεν είναι παιδιά τις Μαρίας αλλά παιδιά του Ιωσήφ, (από προηγούμενο γάμο) γιατί δεν βρίσκονται μαζί με τον πατέρα τους στην Βηθλεέμ για να συν-απογραφούν; 

Ας διαβάσουμε το βιβλικό κείμενο:

«1 Εγένετο δε εν ταίς ημέραις εκείναις εξήλθε δόγμα παρά Καίσαρος Αυγούστου απογράφεσθαι πάσαν την οικουμένην. 2 αύτη η απογραφή πρώτη εγένετο ηγεμονεύοντος της Συρίας Κυρηνίου. 3 και επορεύοντο πάντες απογράφεσθαι, έκαστος εις την ιδίαν πόλιν. 4 Ανέβη δε και Ιωσήφ από της Γαλιλαίας εκ πόλεως Ναζαρέτ εις την Ιουδαίαν εις πόλιν Δαυίδ ήτις καλείται Βηθλέεμ, διά το είναι αυτόν εξ οίκου και πατριάς Δαυίδ, 5 απογράψασθαι σύν Μαριάμ τή εμνηστευμένη αυτώ γυναικί, ούση εγκύω…» (Λουκ. 2, 1-5)

Η απογραφή, απ’ ό,τι μπορούμε να συμπεράνουμε με βάση το παραπάνω βιβλικό κείμενο, δεν φαίνεται να ήταν υποχρεωτική να γίνει στον τόπο γεννήσεως του καθενός, αλλά και στον τόπο που κατοικούσε ο ενδιαφερόμενος («έκαστος εις την ιδίαν πόλιν»).

Ό,τι ακριβώς γίνεται και σήμερα, μία συνήθεια που επικρατεί από τον καιρό εκείνο «έκαστος εις την ιδίαν πόλιν»)!

Κατά συνέπεια οι υιοί του Ιωσήφ μπορούσαν κάλλιστα να απογραφούν στον τόπο όπου διέμεναν, δηλαδή τη Ναζαρέτ.

Κοντολογίς, για να κάνουμε και το δικό μας ερώτημα: Οι σημερινοί αιρετικοί γνωρίζουν καλύτερα τον Ιησού απ’ ό,τι ο Ιωάννης, που ήταν ο αγαπημένος μαθητής του Κυρίου, ή οι άλλοι Ευαγγελιστές, που ήσαν σύγχρονοι του Κυρίου;

Είναι ένα ερώτημα…